การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2012 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ

ข้อ  1  นายลาดเสนอขอเอาประกันภัยรถยนต์ของตนไว้กับบริษัทอุตสาหะประกันภัย  จำกัด  โดยพนักงานของบริษัทอุตสาหะประกันภัย จำกัด  ได้จดแจ้งจำนวนเบี้ยประกันภัยลงในใบเสนอขอเอาประกันภัยและในใบเสนอขอเอาประกันภัยมีข้อความว่า  ยังไม่มีความรับผิดชอบใดๆจนกว่าบริษัทจะยอมรับคำขอเอาประกันนี้  และได้ชำระเบี้ยประกันเต็มจำนวนแล้ว  ต่อมาบริษัทอุตสาหะประกันภัย  จำกัด ได้ส่งกรมธรรม์ประกันภัยไปให้นายฉลาดพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งว่าเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  ให้นายฉลาดส่งเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัททันที  

Advertisement

อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาปรากฏว่าเกิดวินาศภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  แต่นายฉลาดยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย  ดังนี้  นายฉลาดเรียกร้องให้บริษัทอุตสาหะประกันภัย  จำกัด  ใช้ค่าสินไหมทดแทน  แต่บริษัทอุตสาหะประกันภัย  จำกัด  ปฏิเสธการจ่ายอ้างว่าสัญญายังไม่เกิดขึ้น เพราะนายฉลาดยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย  จงวินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของบริษัทอุตสาหะประกันภัย  จำกัด  ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  และนายฉลาดมีสิทธิฟ้องเรียกให้บริษัทฯ  ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

Advertisement

มาตรา  861  อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น  คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น  หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคต  ดังได้ระบุไว้ในสัญญา  และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า  เบี้ยประกันภัย

มาตรา  867  วรรคแรก  อันสัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง  ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ  ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

Advertisement

วินิจฉัย

กรณีตามปัญหามีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย

Advertisement

ประเด็นที่  1

การที่บริษัทอุตสาหะประกันภัย  จำกัด  ปฏิเสธการใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าสัญญายังไม่เกิดขึ้น  เพราะนายฉลาดยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยนั้น  เห็นว่า  ตามอุทาหรณ์  การที่นายฉลาดยื่นคำขอเอาประกัน  จนกระทั่งบริษัทฯ  ออกกรมธรรม์ให้แก่นายฉลาดแล้ว  เมื่อพิจารณาตามกฎหมายเรื่องสัญญาคำขอเอาประกันของนายฉลาดถือเท่ากับเป็นคำเสนอ  ส่วนกรมธรรม์ถือว่าเป็นคำสนอง  ดังนั้นสัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นแล้ว  ส่วนการที่นายฉลาดยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันเป็นเรื่องของการไม่ชำระหนี้ตามสัญญาตามมาตรา  861  ซึ่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหลังจากที่เกิดสัญญาขึ้น  ถือว่านายฉลาดเป็นลูกหนี้ของบริษัท

ดังนั้นการจะพิจารณาว่า  สัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือไม่  ต้องพิจารณาจากคำเสนอและคำสนอง  ไม่ได้พิจารณาจากการที่ผู้เอาประกันต้องชำระหนี้คือจ่ายเบี้ยประกันให้บริษัทแล้วสัญญาจึงจะเกิดขึ้น  ส่วนการที่ใบเสนอขอเอาประกันภัยมีข้อความว่า  ยังไม่มีความรับผิดชอบใดๆจนกว่าบริษัทจะยอมรับคำขอเอาประกันนี้  และได้ชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนแล้ว  ก็ไม่พอฟังเป็นเงื่อนไขว่า  สัญญาจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายฉลาดส่งเบี้ยประกันภัยถูกต้องตามกำหนดแล้ว  เพราะข้อความดังกล่าวมิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  จึงไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนหรือเงื่อนไขแห่งความรับผิดแต่อย่างใด  (เทียบคำพิพากษาฎีกา  1306/2514)

ประเด็นที่  2

นายฉลาดมีสิทธิฟ้องเรียกให้บริษัทฯ  ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้วต่างฝ่ายต่างมีหนี้ตามสัญญา  หนี้ของบริษัทฯ  คือใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีวินาศภัยมีขึ้น  ตามอุทาหรณ์  ปรากฏว่าเกิดวินาศภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  บริษัทจึงมีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นายฉลาด  แต่นายฉลาดจะมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ  ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ก็ต่อเมื่อนายฉลาดต้องชำระหนี้ของตนคือจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทก่อนตามมาตรา  369  เพราะสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน  ดังเห็นได้จากความหมายในมาตรา  861

ส่วนการฟ้องเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อนายฉลาดได้ปฏิบัติตามมาตรา  369  แล้ว  เป็นการฟ้องให้บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญา  จึงเป็นการฟ้องบังคับคดี  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทออกกรมธรรม์ให้นายลาดแล้ว  นายฉลาดจึงนำเอากรมธรรม์  มาฟ้องบังคับคดีได้ เพราะกรมธรรม์คือหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดคือบริษัทฯตามมาตรา  867  วรรคแรก

สรุป  ข้อต่อสู้ของบริษัท  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  และนายฉลาดมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท  เมื่อชำระเบี้ยประกันให้บริษัทเสียก่อนโดยเอากรมธรรม์มาฟ้อง  (เทียบฎีกาที่  1306/2514)

Advertisement