LAW 2010 การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2552

การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2552

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2010

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ

ข้อ  1  ก  กู้เงิน  ข  500,000  บาท  โดยมี  ค  เป็นผู้ค้ำ  การกู้เงินทำกันถูกต้องตามกฎหมาย  รวมถึงการค้ำประกันด้วย  หลังจากนั้น  2  เดือน  มี  ง  เป็นผู้ค้ำในหนี้รายนี้เพิ่มอีกคนหนึ่ง  ต่อมา  ก  ผิดนัดชำระหนี้  ข  จึงฟ้อง  ค  ให้รับผิด  ค  อ้างว่า  เมื่อมี  ง  เป็นผู้ค้ำรายใหม่แล้ว  ค  ผู้ค้ำคนแรกควรจะพ้นความรับผิด  ให้ท่านวินิจฉัยว่า  ข้ออ้างของ  ค  ฟังขึ้นหรือไม่  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

หลักกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา  291  ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงไซร้  แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว  (กล่าวคือลูกหนี้ร่วมกัน)  ก็ดี  เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิง  หรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก  แต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิง

มาตรา  682  วรรคสอง  ถ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันไซร้  ท่านว่าผู้ค้ำประกันเหล่านั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน  แม้ถึงว่าจะมิได้เข้ารับค้ำประกันร่วมกัน

วินิจฉัย

กรณีตามอุทาหรณ์  การค้ำประกันนั้น  ถ้ามีผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวกัน  แม้จะไม่ได้ค้ำประกันร่วมกัน  ก็ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม  ซึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องผู้ค้ำคนใดคนหนึ่งหรือจะฟ้องทั้งหมดก็ได้  (มาตรา  291  ประกอบมาตรา  682  วรรคสอง)

ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว  เมื่อ  ค  และ  ง  ยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน  จึงต้องมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม  ทั้งนี้แม้  ค  และ  ง  จะมิได้เข้ารับค้ำประกันร่วมกันก็ตาม  และถึงแม้จะมีการเพิ่ม  ง  ผู้ค้ำประกันมาภายหลังก็หาทำให้  ค  ผู้ค้ำประกันรายแรกพ้นความรับผิดแต่อย่างใด  ดังนั้น  เมื่อ  ก  ผิดนัดชำระหนี้  ข  จึงฟ้อง  ค  ให้รับผิด  ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงย่อมสามารถทำได้  เพราะเป็นสิทธิของเจ้าหนี้  ข้ออ้างของ  ค  จึงฟังไม่ขึ้น  (ฎ. 500/2507)

สรุป  ข้ออ้างของ ค  ฟังไม่ขึ้น