LAW2006 กฎหมายอาญา 1 2/2550

การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2006 กฎหมายอาญา 1

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  นายก้อนขับรถยนต์บรรทุกเสาไฟฟ้ามาตามถนนในเวลากลางคืน  ล้อรถพ่วงที่นายก้อนขับหลุด  ทำให้เสาไฟฟ้าตกลงมาขวางถนน นายก้อนเห็นว่าเป็นเวลากลางคืนไม่อาจหาใครมาช่วยยกเสาไฟฟ้าได้

นายก้อนจึงนำรถยนต์เข้าจอดข้างทางรอให้สว่างค่อยหาคนมาช่วย  โดยนายก้อนไม่ได้จัดให้มีโคมไฟหรือเครื่องสัญญาณอื่นใดเพื่อให้ผู้ใช้ถนนเห็นเสาที่ขวางถนน  ในคืนนั้นเอง  นายเก่งขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนไม่เห็นเสาที่ขวางถนนเพราะมืดมาก

รถจักรยานยนต์ที่นายเก่งขับมาชนเสาที่ขวางถนน  นายเก่งกระเด็นไปนอนอยู่บนพื้นถนน  นายยอดขับรถยนต์มาด้วยความเร็วปกติ  นายยอดเห็นนายเก่งนอนอยู่บนพื้นถนนในระยะกระชั้นชิดไม่สามารถห้ามล้อหรือหักหลบได้ทันเพราะหากกระทำไปจะเป็นอันตรายแก่ตนเอง  รถยนต์ที่นายยอดขับมาจึงชนนายเก่งตาย

ดังนี้  นายก้อนและนายยอดต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร  หรือไม่

ธงคำตอบ

มาตรา  59  วรรคแรก  วรรคสอง วรรคสี่  และวรรคห้า บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา  เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท

กระทำโดยเจตนา  ได้แก่  กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำ  และในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

กระทำโดยประมาท  ได้แก่  กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา  แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้  แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

การกระทำ  ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น  โดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

มาตรา  67  ผู้ใดกระทำผิดด้วยความจำเป็น

(2)  เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อ

ภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

วินิจฉัย

ตามปัญหาล้อรถพ่วงที่นายก้อนขับมาหลุด  ทำให้เสาไฟฟ้าตกลงมาขวางถนนและเป็นเวลากลางคืน  นายก้อนมีหน้าที่จัดให้มีโคมไฟหรือเครื่องสัญญาณเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใช้ถนนได้รับอันตรายจากเสาไฟฟ้า  แต่นายก้อนไม่ทำ  ผลที่เกิดขึ้นคือนายเก่งขับขี่รถจักรยานยนต์มาชนเสานั้นเพราะมองไม่เห็น  ดังนี้ถือว่านายก้อนได้กระทำโดยงดเว้นตามมาตรา  59  วรรคแรก  และวรรคห้า  และตามวิสัยของผู้ขับรถเมื่อมีของตกจากรถและเป็นเวลากลางคืน  ในภาวะเช่นนั้นต้องใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ  นายก้อนไม่ได้จัดให้มีโคมไฟหรือเครื่องสัญญาณ  เมื่อผู้ใช้ถนนมองไม่เห็นว่ามีเสาขวางถนนอยู่ต้องถือว่านายก้อนกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และตามปัญหานายก้อนอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่นายก้อนหาได้ใช้ให้เพียงพอไม่  ถือว่านายก้อนกระทำโดยประมาทตามมาตรา  59  วรรคสี่  และนายก้อนต้องรับผิดต่อผลที่เกิดขึ้นกับนายเก่ง  ตามมาตรา  59  วรรคแรก

ส่วนนายยอดขับรถยนต์ตามถนนด้วยความเร็วปกติ  เห็นนายเก่งนอนอยู่บนพื้นถนนในระยะกระชั้นชิดไม่สามารถห้ามล้อหรือหักหลบได้ทัน  รถยนต์ที่นายยอดขับรถชนนายเก่งตาย  นายยอดได้กระทำโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผลตามมาตรา  59  วรรคสอง  ต้องรับผิดทางอาญาตามมาตรา  59  วรรคแรก  แต่นายยอดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา  67(2)  นายยอดไม่ต้องรับโทษ  กรณีมิใช่การกระทำโดยประมาทตามมาตรา  59  วรรคสี่  เพราะในวิสัยและพฤติการณ์เช่นนั้นไม่อาจใช้ความระมัดระวังได้

สรุป  นายก้อนต้องรับผิดต่อนายเก่งเพราะได้กระทำโดยประมาท  ส่วนนายยอดได้กระทำต่อนายเก่งโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผลมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะกระทำความผิดด้วยความจำเป็น