LAW2006 กฎหมายอาญา 1 ภาคซ่อม 1/2550

การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2006 กฎหมายอาญา 1

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ

ข้อ  1  สุชายเห็นสุนัขของส่องแสงที่ชอบไล่กัดสุชายเดินอยู่ในบ้านส่องแสง  สุชายใช้อาวุธปืนยิงไปที่สุนัขตัวนั้น  ถูกสุนัขตาย  และลูกกระสุนปืนยังเลยไปถูกสว่างอยู่บ้านติดกับส่องแสงตายด้วย  ดังนี้  สุชายต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร  หรือไม่

ธงคำตอบ

มาตรา  59  วรรคแรก  วรรคสอง และวรรคสี่  บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา  เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท  หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิด  แม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา

กระทำโดยเจตนา  ได้แก่  กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำ  และในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

กระทำโดยประมาท  ได้แก่  กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา  แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้  แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

มาตรา  60  ผู้ใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง  แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น  แต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้น  เพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลร้าย  มิให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้น

วินิจฉัย

ตามปัญหา  สุชายได้กระทำโดยเจตนาประสงค์ต่อทรัพย์ของส่องแสง  (สุนัข)  ตามมาตรา  59 วรรคสอง  สุชายต้องรับผิดทางอาญา  ตามมาตรา  59  วรรคแรก  ส่วนผลของการกระทำที่ไปเกิดกับสว่างมิใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยเจตนาตามมาตรา  59  วรรคสอง  และมิใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยพลาดไปตามมาตรา  60  (เพราะสุชายเจตนากระทำต่อทรัพย์  มิได้เจตนากระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)  สุชายไม่ได้กระทำโดยเจตนาต่อสว่าง  แต่การกระทำของสุชายได้กระทำไปโดยปราศจากความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นว่านั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์โดยอาจใช้ความระมัดระวังได้  แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่  สุชายได้กระทำโดยประมาทต่อสว่างตามมาตรา  59  วรรคสี่จึงต้องรับผิดทางอาญาตามมาตรา  59  วรรคแรก

สรุป  สุชายต้องรับผิดทางอาญา  เพราะได้กระทำโดยเจตนาต่อทรัพย์ของส่องแสง  และกระทำโดยประมาทต่อสว่าง