LAW2003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ S/2552

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2552

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW2003 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  มุกเช่ารถยนต์มาจากป้องเพื่อใช้ในงานบวชลูกชาย  ป้องวานให้ป่านน้องชายช่วยขับรถเช่าคันนี้ไปส่งมอบให้มุกที่บ้าน  ระหว่างทางป่านขับรถโดยประมาทชนสร้อยฟ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส  ดังนี้สร้อยฟ้าจะฟ้องให้มุก  ป้อง  และป่าน  ร่วมกันรับผิดได้หรือไม่  และมารดาของสร้อยฟ้าจะเรียกร้องค่ารถและค่าที่พักระหว่างมาดูแลบุตร  รวมทั้งค่าขาดรายได้ของตนในระหว่างไปดูแลบุตรได้หรือไม่  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

มาตรา  420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี  แก่ร่างกายก็ดี  เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา  425  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด  ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

มาตรา  427  บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น  ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม

มาตรา  444  วรรคแรก  ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น  ผู้เสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป  และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย

วินิจฉัย

กรณีตามอุทาหรณ์  การที่ป่านได้ขับรถโดยประมาทชนสร้อยฟ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น  การกระทำของป่านถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย  ทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกาย  และผลที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการกระทำของป่าน  ดังนั้นจึงถือว่าป่านได้กระทำละเมิดต่อสร้อยฟ้าตามมาตรา  420  จึงต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สร้อยฟ้า

การที่ป้องได้วานให้ป่านเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปส่งมอบให้มุก  ถือว่าป่านได้กระทำในฐานะตัวแทนของป้องที่เป็นตัวการ  และเมื่อป่านได้กระทำละเมิดภายในขอบอำนาจของตัวแทน  ป้องซึ่งเป็นตัวการจึงต้องร่วมกันรับผิดกับป่านด้วยตามมาตรา  427  ซึ่งให้นำบทบัญญัติในมาตรา  425  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนมุกซึ่งมิได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับป่านซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิด  จึงไม่ต้องรับผิดต่อสร้อยฟ้า

สำหรับมารดาของสร้อยฟ้า  สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นค่ารถ  และค่าที่พักระหว่างมาดูแลบุตรได้  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ต้องเสียไปตามมาตรา  444  วรรคแรก  แต่จะเรียกค่าขาดรายได้ของมารดาในระหว่างไปดูแลบุตรซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ได้  เทียบฎีกาที่ 3345/38

สรุป

1       สร้อยฟ้าสามารถฟ้องให้ป้องและป่านร่วมกับรับผิดได้  แต่จะฟ้องมุกไม่ได้ 

2       มารดาของสร้อยฟ้าสามารถเรียกร้องค่ารถและค่าที่พักระหว่างมาดูแลบุตรได้  แต่จะเรียกค่าขาดรายได้ของตนไม่ได้