LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ภาค 2/2553

การสอบไล่ภาค 2  ปีการศึกษา 2553 

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. ผู้พิพากษาในศาลประเทศอังกฤษใช้กฎหมายใดในการวินิจฉัยคดี

(1) กฎหมายโรมัน                                             

(2) คำพิพากษาของศาลที่เป็นบรรทัดฐาน

(3) กฎหมายสิบสองโต๊ะ                                  

(4) ประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสติเนียน

ตอบ 2  หน้า 22-23 กฎหมายคอมมอน ลอว์ (กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นกฎหมายที่ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นตัวบทกฎหมาย ดังนั้นบ่อเกิดของกฎหมายในระบบนี้จึงมาจากคำพิพากษา ซึ่งประเทศที่นิยมใช้กฎหมายระบบนี้ได้แก่ ประเทศอังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ

2. กฎหมายแพ่งของพระเจ้าจัสติเนียนแห่งกรุงโรม ยังมีอิทธิพลต่อประเทศในภาคพื้นยุโรปทั้งที่อาณาจักรโรมันได้ล่มสลายลงไปแล้ว เป็นเพราะเหตุใด

(1) กฎหมายโรมันเป็นเนื้อหาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย

(2) การนำกฎหมายโรมันมาใช้แทนจารีตประเพณีที่มีอยู่เดิม

(3) กฎหมายโรมันมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4  หน้า 21,(คำบรรยาย) กฎหมายแพ่งของพระเจ้าจัสติเนียนแห่งกรุงโรม ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แม้ต่อมาอาณาจักรโรมันได้ล่มสลายลงไปก็ได้มีการนำกฎหมายที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวมาใช้ศึกษากันในมหาวิทยาลัย (ครั้งแรกที่เมืองโบโลญญ่า ประเทศอิตาลี) จนเป็นที่แพร่หลายในประเทศในภาคพื้นยุโรป และได้นำกฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้แทนจารีตประเพณีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย

3. ลักษณะประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศสเหมือนกับประมวลกฎหมายแพ่งของพระเจ้าจัสติเนียนแห่งกรุงโรมหรือไม่ เพราะเหตุใด

(1) มีลักษณะเหมือนกัน เพราะใช้ชื่อประมวลกฎหมายเหมือนกัน

(2) มีลักษณะเหมือนกัน เพราะเป็นกฎหมายแพ่งเหมือนกัน

(3) มีลักษณะไม่เหมือนกัน เพราะไม่มีการจัดแบ่งโครงสร้างเนื้อหาเป็นหมวดหมู่

(4) มีลักษณะไม่เหมือนกัน เพราะระบบกฎหมายแตกต่างกัน

ตอบ 3  หน้า 22 ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศสนั้นจัดทำขึ้นโดยแบ่งโครงสร้างเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ เป็นเรื่องๆอย่างเป็นระบบ ซึ่งต่างกับประมวลกฎหมายแพ่งของพระเจ้าจัสติเนียนแห่งกรุงโรม ซึ่งถึงแม้จะเป็นต้นกำเนิดของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ แต่มีลักษณะเป็นการรวบรวมเอากฎหมายต่างๆมาบันทึกไว้ในประมวลกฎหมายเดียวกันเท่านั้นโดยมิได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่หรือเป็นเรื่องๆแต่อย่างใด

4. ผู้มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาล ได้แก่

(1) พนักงานอัยการ                          

(2) ผู้เสียหาย

(3) ทนายความ                                   

(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ตอบ 4  หน้า 67  ผู้ที่มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาล คือ               

1. ผู้เสียหายเป็นผู้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลด้วยตนเอง หรือ 2. ผู้เสียหายมอบคดีให้เจ้าพนังงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ คือ พนักงานอัยการเป็นผู้ดำเนินคดีแทนให้

5. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมายอาญา

(1) ออกกฎหมายย้อนหลังลงโทษได้                            

(2) ออกกฎหมายย้อนหลังลงโทษไม่ได้

(3) ย้อนหลังลงโทษได้แล้วแต่ดุลยพินิจศาล

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2  หน้า 54  สาระสำคัญทางกฎหมายอาญา คือ ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่า การกระทำใดเป็นความผิดและต้องเป็นกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะซึ่งเกิดการกระทำนั้นด้วย และไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษบุคคลให้หนักขึ้นเป็นอันขาด แต่อาจย้อนหลังเป็นคุณแก่ผู้กระทำผิด กล่าวคือ อาจย้อนหลังไปบัญญัติว่าการกระทำนั้นๆไม่เป็นความผิด หรือเป็นความผิดแต่ยกเว้นโทษให้หรือให้ลงโทษบุคคลน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะทำความผิดได้

6. ผู้เสียหายในคดีอาญาที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนความเสียหายจากกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจะต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดในเรื่องเกี่ยวกับ

(1) ที่ดิน              

(2) ลักทรัพย์       

(3) ฉ้อโกง          

(4) ชีวิต ร่างกาย จิตใจ

ตอบ 4  ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 17 ได้บัญญัติว่า ความผิดที่กระทำต่อผู้เสียหาย อันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ต้องเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่              1. ความผิดเกี่ยวกับเพศ       2. ความผิดต่อชีวิต    3. ความผิดต่อร่างกาย 4. ความผิดฐานทำให้แท้งลูก และ 5. ความผิฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ และคนชรา

7. ข้อใดไม่เป็นความผิดอาญา

(1) นายซิ่งขับรถยนต์โดยประมาทชนรถยนต์ของ น.ส.ดวงดาวเสียหาย

(2) นายซิ่งขับรถยนต์โดยประมาทชนสุนัขของ น.ส.ดวงดาวตาย

(3) นายซิ่งขับรถยนต์เจตนาชนรถยนต์ของ น.ส.ดวงดาวให้เสียหาย

(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ตอบ 4  หน้า 57  การกระทำที่จะถือว่าเป็นความผิดทางอาญานั้น โดยปกติผู้กระทำจะต้องกระทำโดยเจตนา แต่การกระทำโดยประมาทนั้นก็อาจเป็นความผิดทางอาญาได้ หากกฎหมายระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า การกระทำนั้นแม้กระทำโดยประมาทก็เป็นความผิด ซึ่งความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตาม  ปอ. มาตรา 358  กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเท่านั้น ดังนั้น การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทจึงไม่เป็นความผิดทางอาญา

 8. นายโก๋ดื่มสุราเข้าไปจนเมาแล้วนึกสนุกใช้ปืนยิงเข้าไปในรถยนต์ที่แล่นผ่านมา ลูกกระสุนปืนถูกนายเฮงถึงแก่ความตาย ดังนี้นายโก๋มีความผิด

(1) ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา                             

(2) ฆ่าคนตายโดยเจตนา

(3) ฆ่าคนตายโดยประมาท                               

(4) มีความผิดแต่ได้รับลดโทษเพราะกระทำขณะเมาสุรา

ตอบ 2  หน้า 57-58, (คำบรรยาย)  การกระทำของนายโก๋เป็นการกระทำโดยเจตนาโดยหลักย่อมเล็งเห็นผล คือไม่ได้ประสงค์ต่อผลของการกระทำ แต่โดยลักษณะของการกระทำย่อมเล็งเห็นได้ว่าการกระทำของตนจะเกิดผลขึ้นอย่างไร คือย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าต้องมีคนถูกลูกกระสุนปืนตาย ดังนั้นนายโก๋จึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา

9. นายบกเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพัน ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า แล้วจิตใจฮึกเหิม ได้ท้าให้นายเด่นทดลองฟันตนนายเด่นรับคำท้าใช้มีดฟันนายบกคอขาดถึงแก่ความตาย ดังนี้นายเด่น

(1) ไม่มีความผิดเพราะนายบกยอมให้ฟัน    

(2) มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

(3) มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล

(4) ฆ่าคนตายโดยประมาท

ตอบ 3  หน้า 57-58, (คำบรรยาย) การกระทำของนายเด่น ถือว่าเป็นการกระทำโดยรู้สำนึกและแม้จะไม่ได้ประสงค์ต่อผลของการกระทำ แต่โดยลักษณะของการกระทำ ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทำของตนจะเกิดผลขึ้น คือ นายบกคอขาดถึงแก่ความตาย ดังนั้นการกระทำของนายเด่นจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล

10. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน

(1) 400 คน         

(2) 450 คน         

(3) 480 คน         

(4) 500 คน

ตอบ 3  หน้า 49  รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 93 กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนทั้งสิ้น 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 80 คน

หมายเหตุ ** (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 กำหนดให้มี ส.ส. แบบแบ่งเขต  375 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน)