LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ภาค S/2553

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. การควบคุมลักษณะใดเป็นการควบคุมจากภายในจิตใจของบุคคล

(1) จารีตประเพณี              

(2) ศาสนา          

(3) ศีลธรรม        

(4) กฎหมาย

ตอบ 3 หน้า 19 ศีลธรรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ว่าการกระทำอย่างไรเป็นการกระทำที่ชอบการกระทำอย่างไรเป็นการกระทำที่ผิด ซึ่งศีลธรรมจะควบคุมความประพฤติทั้งภายนอกและภายในจิตใจของมนุษย์ ทำให้ศีลธรรมมีความมุ่งหมายหรือความดาดหวังจากมนุษย์สูงกว่ากฎหมาย ดังนั้น ศีลธรรมจึงทำให้มนุษย์คิดดีและทำความดีควบคู่กันไป

2. หากศาลเชื่อว่าบุคคลนั้นมิได้รู้ข้อกฎหมายเช่นนั้น โดยมีเหตุอันสมควร จะมีผลอย่างไร

(1) ไม่มีโทษ        

(2) ไม่มีความผิด                 

(3) ลงโทษ          

(4) ภาคทัณฑ์

ตอบ 3  หน้า 2-3  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 64 “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความผิดในทางอาญาไม่ได้ แค่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” (แต่จะไม่ลงโทษเลยไม่ได้) ดังนั้น การอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย แม้ศาลจะเชื่อและรับฟังก็ไม่ทำให้ผู้ยกข้ออ้างนี้หลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญาแต่อย่างใด

3. การบัญญัติกฎหมายที่จำต้องมีโทษหนักเพื่อให้บังคับใช้ได้ผลนั้น เป็นกฎหมายในยุคใด

(1) กฎหมายชาวบ้าน        

(2) กฎหมายเทคนิค          

(3) กฎหมายนักกฎหมาย 

(4) กฎหมายปกครอง

ตอบ 2 หน้า 9-11 ยุคกฎหมายเทคนิค เป็นยุคที่มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรือจารีตประเพณี แต่เป็นการบัญญัติกฎหมายขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งตลอดจนเพื่อบังคับให้บุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นๆด้วย โดยจะกำหนดโทษไว้ค่อนข้างสูงเพื่อให้บุคคลเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดและให้การบังคับใช้ได้ผล เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เป็นต้น

4. ข้อใดถูกต้องที่สุด

(1) ระบบคอมมอน ลอว์ (Common Law) ศาลจะเป็นผู้สร้างหลักกฎหมาย

(2) ระบบซีวิล ลอว์ (Civil Law) คำพิพากษาเป็นที่มาของกฎหมาย

(3) ระบบคอมมอน ลอว์ (Common Law) ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบังคับใช้

(4) ระบบซีวิล ลอว์ (Civil Law) จะตีความกฎหมายตามตัวอักษรโดยเคร่งครัด

ตอบ 1  หน้า 22-23  ตามหลักของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ นั้น

1. ถ้ามีหลักกฎหมายซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปอยู่แล้ว ศาลหรือผู้พิพากษาเป็นแต่เพียงผู้แสดงหลักเกณฑ์นั้นๆแล้วนำมาปรับแก่คดีเท่านั้น

2.ถ้าไม่มีหลักกฎหมายดังกล่าว ก็ให้ศาลหรือผู้พิพากษาเป็นผู้สร้างหลักกฎหมายขึ้นมาโดยคำพิพากษาและคำพิพากษาของศาลดังกล่าวถือเป็นบรรทัดฐานของศาลต่อๆมา ซึ่งเรียกว่า “Judge Law”

5. ลักษณะที่แตกต่างของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law) และระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law)

(1) ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law) มีการแบ่งกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน

(2) ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law) ใช้ระบบศาลคู่

(3) ระบบกฎหมายซีวิล ลวอ์ (Civil Law) ใช้ระบบศาลเดี่ยว

(4) ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law) ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช้

ตอบ 1 หน้า 43, (LW 104 เลขพิมพ์ 44289 หน้า 8 ) กฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย(ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์) จะแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ส่วนระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ จะไม่มีการแยกประเภทไว้

 6. ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law) ได้แก่

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา                               

(2) ประเทศไทย

(3) ประเทศเยอรมัน                                          

(4) ประเทศฝรั่งเศส

ตอบ 1 หน้า 23, (คำบรรยาย) ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ นิยมใช้กันในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเครือจักรภพอังกฤษ (ประเทศไทย เยอรมัน และฝรั่งเศส ใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์)

7. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางเทคนิค

(1) การฆ่าผู้อื่น                                                   

(2) การขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง

(3) การหลบเลี่ยงภาษี                                       

(4) การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

ตอบ 1  (คำบรรยาย) ความผิดทางเทคนิค (Technical Offence) คือ ความผิดอาญาที่ไม่ผิดศีลธรรมแต่ผิดเพราะกฎห้าม ซึ่งกฎหมายดังกล่าว คือกฎหมายเทคนิคที่เกิดขึ้นในยุคกฎหมายเทคนิค เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายป่าไม้ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน เป็นต้น (ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดอาญาและผิดศีลธรรมด้วยจึงไม่ใช่ความผิดทางเทคนิค)

8. เหตุผลสำคัญที่ทำให้มนุษย์มักหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนา และทำให้ศาสนาแตกต่างจากกฎหมาย

(1) สภาพบังคับ (Sanction)                             

(2) ควบคุมภายในจิตใจของมนุษย์ด้วย

(3) กฎหมายเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน                       

(4) ควบคุมการกระทำของมนุษย์ไม่ได้เลย

ตอบ 1  หน้า 18-19  หลักศาสนา หมายถึง กฎข้อบังคับที่ศาสนาต่างได้กำหนดไว้เพื่อให้มนุษย์ประพฤติคุณงามความดี ซึ่งแม้ว่าหลักศาสนาจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์เช่นเดียวกับกฎหมาย แค่สภาพบังคับของหลักศาสนาจะไม่มีผลจริงจังในปัจจุบันจะเน้นไปที่ชาติหน้าหรือภพหน้า ส่วนทางด้านกฎหมายนั้นหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีสภาพบังคับ (บทลงโทษ) เกิดขึ้นทันที จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มนุษย์มักหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนา

9. ข้อใดไม่ใช่สภาพบังคับทางกฎหมายอาญา

(1) อายัดทรัพย์สิน            

(2) ปรับ               

(3) ริบทรัพย์สิน                 

(4) กักขังแทนค่าปรับ

ตอบ 1  หน้า 16-17 , (คำบรรยาย) สภาพบังคับของกฎหมายนั้น ถ้าเป็นกฎหมายอาญา สภาพบังคับก็คือโทษนั่นเอง ซึ่งเรียงจากหนักที่สุดไปเบาที่สุด ได้แก่                1.ประหารชีวิต     2. จำคุก 3. กักขัง               

4.ปรับ   และ         5. ริบทรัพย์สิน  ส่วนสภาพบังคับในทางกฎหมายแพ่ง ได้แก่ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือความเป็นโมฆะกรรม หรือโมฆียกรรม ซึ่งเป็นสภาพบังคับที่เป็นผลร้าย ส่วนสภาพบังคับที่เป็นผลดี เช่น การได้รับลดหย่อนภาษี เป็นต้น

10. วิวัฒนาการของกฎหมายยุคใดที่กฎหมายเกิดจากการบัญญัติขึ้น มิได้เกิดจากศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยตรง

(1) ยุคกฎหมายชาวบ้าน                                                   

(2) ยุคกฎหมายของนักกฎหมาย

(3) ยุคกฎหมายเทคนิค                                                     

(4) ยุคกฎหมายประเพณี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3.ประกอบ