การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2260 (MCS 2201) การรายงานข่าว
คําแนะนํา ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อ ให้นักศึกษาทําข้อสอบทุกข้อ

ข้อ 1. ถ้านักศึกษาเป็นผู้สื่อข่าวที่ได้รับมอบหมายให้ไปทําข่าวสถานการณ์โรฮีนจาในพื้นที่ภาคใต้ จงวางแผนการทําข่าวดังกล่าว พร้อมทั้งระบุด้วยว่าจะรายงานสถานการณ์นี้ในแง่มุมหรือประเด็นใดบ้าง

Advertisement

แนวคําตอบ (คําบรรยาย)

จากการรายงานสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สื่อข่าวต้องวางแผนการทําข่าว ดังนี้

– ผู้สื่อข่าวต้องลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ที่มีการพบหลุมศพชาวโรฮีนจา
– สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อคิดหาแหล่งข่าวที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องนี้ได้ และเตรียมตั้งคําถามไว้ก่อนล่วงหน้า
– สัมภาษณ์แหล่งข่าว เช่น เจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจที่เข้าตรวจสอบพื้นที่, ชาวโรฮีนจา ที่ลักลอบเข้ามาในไทย, องค์กรทางศาสนาอิสลามของไทยที่ให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจา เป็นต้น
– ฟังและจับประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ์ให้ได้
– ตั้งคําถามในประเด็นที่อยากรู้เพิ่มเติม
– เรียบเรียงข้อมูลมาเขียนเป็นข่าว

ประเด็นแง่มุมที่ควรรายงานในเหตุการณ์ดังกล่าว มีดังนี้

– มีการพบหลุมศพของชาวโรฮีนจาที่ไหน จังหวัดอะไร เมื่อเวลา วันที่เท่าใด และใคร
เป็นผู้พบ
– จากการตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่พบอะไรบ้าง เช่น หลุมศพมีกี่หลุม ชาวโรฮีนจา ที่ลักลอบเข้ามามีกี่คน มีผู้บาดเจ็บหรือไม่ และมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร
– เจ้าหน้าที่และองค์กรทางศาสนาอิสลามให้การช่วยเหลือชาวโรฮีนจาที่ลักลอบเข้ามา อย่างไร และนําตัวไปไว้ที่ไหน
– การสืบสวนของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับนายหน้าที่ลักลอบนําชาวโรฮีนจาเข้ามา และประเทศ
ที่ชาวโรฮีนจาต้องการจะไป
– การดําเนินคดีและมาตรการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งตัวชาวโรฮีนจากลับไปยังประเทศต้นทาง
– ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับประวัติชาวโรฮีนจา มีความเป็นมาอย่างไร มีปัญหาอะไรกับประเทศ ต้นทางถึงต้องอพยพไปยังประเทศที่ 3

ข้อ 2.
2.1 การรายงานข่าวกีฬามีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการรายงานข่าวอื่น ๆ อย่างไร จงอธิบาย
2.2 ยกตัวอย่างประเด็นที่ควรรายงานในข่าวกีฬา ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขัน และไม่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันโดยตรง ไม่ต้องเขียนเนื้อข่าว

แนวคําตอบ (เอกสารประกอบการสอน MC 221 หน้า 183 – 185), (คําบรรยาย)

2.1 ลักษณะพิเศษของการรายงานข่าวกีฬาที่แตกต่างจากการรายงานข่าวอื่น ๆ มีดังนี้

1. ข่าวกีฬามีลักษณะเป็นวงจรเช่นเดียวกับการจัดการแข่งขัน กล่าวคือ การแข่งขันกีฬา รายการต่าง ๆ จะจัดขึ้นตามระยะเวลาที่กําหนดหรือตามฤดูกาล ทําให้ข่าวกีฬามักจะวนเวียนอยู่กับข้อมูลเดิม จนอาจทําให้ข่าวขาดความน่าสนใจไป ในขณะที่ผู้อ่านต้องการความแปลกใหม่อยู่ตลอด ดังนั้นการรายงานข่าว กีฬาจึงต้องพยายามหาข้อมูลใหม่ ๆ หรือเป็นความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีม นักกีฬาในแต่ละ ทีม และนักกีฬาที่เป็นดาราในทีม

2. ข่าวกีฬาใช้ถ้อยคําที่มีสีสันชวนติดตาม กล่าวคือ ข่าวกีฬาเป็นการรายงานข้อเท็จจริง ของผลการแข่งขัน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเกมที่มีลีลาการเคลื่อนไหวที่ตื่นเต้น เร้าใจ ดังนั้นภาษาที่ใช้จึงค่อนข้างมี สีสันหรือใช้ถ้อยคําหวือหวา อาจมีการใช้สํานวนอุปมาอุปไมย การให้สมญานาม วลีใหม่ ๆ การบรรยายให้ถึงลูก ถึงคน ซึ่งจะไม่สามารถนําไปใช้ในการรายงานข่าวอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้การเขียนข่าวกีฬายังมีการใช้คําฟุ่มเฟือย มากกว่าการเขียนข่าวทั่วไป เพื่อให้เห็นภาพพจน์และรู้สึกตื่นเต้นเร้าไปไปกับกีฬาประเภทต่าง ๆ

3. ข่าวกีฬาเป็นการรายงานข่าวในเชิงวิเคราะห์ทํานายผลการแข่งขัน กล่าวคือ ผู้สื่อข่าว กีฬาสามารถแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ทํานายผลการแข่งขันว่าทีมใดน่าจะเป็นผู้ชนะ โดยนําข้อมูลทุกด้าน ที่มี รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในกีฬานั้น ๆ มาสนับสนุนการวิเคราะห์ของตน ซึ่งจะ แตกต่างจากข่าวประเภทอื่น ๆ ๆ

2.2 ประเด็นที่ควรรายงานในข่าวกีฬา ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขัน และไม่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันโดยตรง มีดังนี้

1. ประเด็นที่เกี่ยวกับการแข่งขัน ได้แก่
– มีการแข่งขันอะไร ที่ไหน วันที่ เวลาใด
– ผู้เล่นแต่ละทีมประกอบด้วยใครบ้าง แต่ละคนมีตําแหน่งการเล่นสําคัญอย่างไร
– ผลงานสถิติการแข่งขันที่ผ่านมา
– รายละเอียดของการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ
– ผลการแข่งขันใครชนะใครแพ้ ผู้เล่นดีเด่นมีใครบ้าง
– ความคิดเห็นที่มีต่อการแข่งขันทั้งของนักกีฬาดาวเด่นและผู้จัดการทีม
– การเตรียมตัวแข่งขันในนัดต่อไป
2. ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยตรง ได้แก่
– การซื้อขายตัวนักกีฬา
– การย้ายทีมของนักกีฬาและโค้ช
– การฝึกซ้อม การเตรียมทีม

– การคัดเลือกตัวนักกีฬา
– การบาดเจ็บของผู้เล่นระหว่างฝึกซ้อม
– ความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือองค์กรในแวดวงกีฬา
– เรื่องส่วนตัวของนักกีฬาคนดัง

ข้อ 3. ในการเขียนข่าวดาราชายชื่อดังขับรถชนคนตาย ควรระบุถึงคุณลักษณะ/คุณสมบัติ (Identification) อะไรบ้างในข่าว ยกตัวอย่างประกอบพอเข้าใจ ไม่ต้องเขียนเนื้อข่าว

แนวคําตอบ (เอกสารประกอบการสอน MC 221 หน้า 119 – 122), (คําบรรยาย)

คุณลักษณะที่ต้องระบุในการเขียนข่าวดาราชายชื่อดังขับรถชนคนตาย มีดังนี้

1. คุณลักษณะของบุคคล ได้แก่

– ชื่อ-นามสกุลของดาราชายที่ก่อเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
– อายุของดาราชายที่ก่อเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี)
– อาชีพของผู้ก่อเหตุเป็นดาราหรือนักแสดงสังกัดช่องไหน รวมทั้งอาชีพของ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี) – ยศหรือตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
– เกียรติภูมิหรือชื่อเสียงของดาราชายที่ก่อเหตุ มีผลงานการแสดงเรื่องอะไรบ้าง เรื่องใดทําให้มีชื่อเสียง และมีประชาชนรู้จักมากที่สุด
– ที่อยู่ของดาราชายที่ก่อเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี)
– ชื่อเล่น หรือชื่อที่ใช้ในวงการการแสดงของดาราชายที่ก่อเหตุ

2. คุณลักษณะของสถานที่ ได้แก่ เหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นที่ไหน ซึ่งต้องระบุคุณลักษณะ โดยการบอกที่ตั้ง เลขที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัด หากสถานที่นั้นอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหรือ สถานที่ที่เป็นทีรู้จักกันดีก็ต้องระบุลงไปด้วย

3. คุณลักษณะของเหตุการณ์ ได้แก่ ลําดับเหตุการณ์รถชนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุดาราชาย อยู่ที่ไหน ขับรถมาจากไหนเพื่อจะไปที่ใด เวลาที่เกิดเหตุรถชน จากนั้นเหตุการณ์ดําเนินไปอย่างไร จบลงอย่างไร และผลที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์จบลงแล้ว มีสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร จํานวนผู้เสียชีวิตและ ผู้บาดเจ็บ คําพูดของผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ และการดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ข้อ 4. ถ้านักศึกษาได้รับมอบหมายให้รายงานข่าวอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง คิดค้นครีมกันแดดประสิทธิภาพสูงจากว่านหางจระเข้และใบบัวบกสําเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย

4.1 อยากทราบว่าจะหาข้อมูลได้จากแหล่งข่าวใด และควรนําเสนอประเด็นใดบ้าง

4.2 การเขียนข่าวนี้ควรมีส่วนเชื่อมหรือไม่ ถ้าควรมี ควรนําเสนอข้อมูลใดในส่วนเชื่อมดังกล่าว
ไม่ต้องเขียนข่าว

แนวคําตอบ (เอกสารประกอบการสอน MC 221 หน้า 83 – 91, 178 – 181), (คําบรรยาย)

4.1 แหล่งข่าวจากข่าวข้างต้น และประเด็นที่ควรนําเสนอ มีดังนี้

1. การรายงานข่าวข้างต้นสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งข่าวต่อไปนี้ อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว

– กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกันคิดค้นครีมกันแดด
– อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งนั้นที่สนับสนุนการวิจัย
– กลุ่มอาสาสมัครที่ทดลองใช้ครีมกันแดด
– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สํานักงานวิจัยแห่งชาติ
– สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
– สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
– กรมทรัพย์สินทางปัญญา
– เว็บไซต์ข้อมูลสรรพคุณของว่านหางจระเข้และใบบัวบก

2. ประเด็นที่ควรนําเสนอในข่าวข้างต้น ได้แก่

– มีการคิดค้นอะไร ใครเป็นผู้คิดค้น เมื่อวันที่เท่าใด ที่ไหน
– สาเหตุที่มีการคิดค้นขึ้นมา และใช้เวลาค้นคว้าวิจัยกี่ปี
– ส่วนประกอบในครีมกันแดดมีอะไรโดดเด่น และมีสรรพคุณอะไรบ้าง
– ประสิทธิภาพของครีมกันแดดดังกล่าว มีความแตกต่างจากครีมกันแดดในท้องตลาดอย่างไร
– การทดลองใช้กับกลุ่มอาสาสมัครได้ผลเป็นอย่างไร
– การรับรองจากหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ การจดสิทธิบัตร และ แผนการผลิตออกสู่ท้องตลาดในอนาคต

4.2 การเขียนข่าวข้างต้นควรมีส่วนเชื่อม โดยควรนําเสนอข้อมูลในส่วนเชื่อม ดังนี้

– อาจระบุคุณลักษณะของบุคคลในข่าว ได้แก่ อาจารย์และกลุ่มนักศึกษาที่คิดค้น โดย บอกชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ ชั้นปีที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ ชื่อคณะ และ ชื่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักบุคคลในข่าวมากขึ้น

– อาจให้ภูมิหลังหรือความเป็นมาว่าอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เคยคิดค้นผลิตภัณฑ์อะไรมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หรือเคยมีชื่อเสียงจากการประดิษฐ์คิดค้นอะไรมาก่อน

– ให้ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับว่านหางจระเข้และใบบัวบก ทั้งเรื่องสรรพคุณและประโยชน์ใน การบํารุงผิว

ข้อ 5. การรายงานข่าวมรณกรรมของเจ้าอาวาสวัดที่มีชื่อเสียง ควรนําเสนอประเด็นอะไรบ้าง และ เหตุการณ์ดังกล่าวมีคุณค่าเชิงข่าวอย่างไร

แนวคําตอบ (เอกสารประกอบการสอน MC 221 หน้า 2 – 6, 131 – 132) (คําบรรยาย)

ประเด็นที่ควรรายงานในข่าวมรณกรรมของเจ้าอาวาสวัดที่มีชื่อเสียง มีดังนี้

– เจ้าอาวาสชื่ออะไร เป็นเจ้าอาวาสวัดไหน ได้มรณภาพลงแล้วเมื่ออายุเท่าใด โดยต้อง ระบุเวลา วันที่ และสถานที่มรณภาพด้วยว่าคือที่ไหน (เช่น ที่โรงพยาบาล หรือที่วัด)
– สาเหตุที่มรณภาพ เช่น ระบบอวัยวะภายในล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น ฯลฯ
– เหตุการณ์ก่อนหน้าเจ้าอาวาสมีอาการอย่างไร เคยป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนหรือไม่
– เหตุการณ์ตื่นเต้นในขณะที่เจ้าอาวาสใกล้จะมรณภาพ ลางร้าย หรือลางสังหรณ์ก่อนที่
จะมรณภาพ
– ประวัติของเจ้าอาวาส เช่น เดิมชื่อว่าอะไร เกิดเมื่อไหร่ มีภูมิลําเนาเดิมอยู่ที่ไหน บิดา-มารดาชื่ออะไร บรรพชาและอุปสมบทที่วัดใดเมื่ออายุกี่ปี โดยต้องบอกด้วยว่า ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงและได้รับความนับถือในด้านไหน และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
สังคมไทยอย่างไรบ้าง
– รายละเอียดของพิธีศพ เช่น พิธีสวดอภิธรรมจัดที่ไหน ใช้เวลากี่วัน ผู้ใดเป็นเจ้าภาพใน การสวดอภิธรรม กําหนดการบรรจุศพ และกําหนดการฌาปนกิจ

เหตุการณ์ดังกล่าวมีคุณค่าเชิงข่าว (News Values) ดังนี้

1. เร้าความสนใจของมนุษย์ คือ ทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ต่าง ๆ เช่น โศกเศร้าเสียใจที่ ต้องสูญเสียปูชนียบุคคลที่สร้างคุณงามความดีให้กับพระพุทธศาสนา เป็นต้น

2. ความใกล้ชิด คือ เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นความใกล้ชิดทาง กายระหว่างผู้อ่านกับตัวเหตุการณ์ และยังเป็นความใกล้ชิดระหว่างผู้อ่านกับตัวบุคคล (เจ้าอาวาส) ซึ่งเป็นที่ เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

3. ความโดดเด่นดัง ชื่อเสียง คือ เป็นเหตุการณ์ที่มีความโดดเด่นในตัวเหตุการณ์ และ ความมีชื่อเสียงของเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

4. ความทันต่อกาลเวลา คือ เป็นเหตุการณ์ที่สดใหม่ หรือเพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ

ข้อ 6. จากหลักการเกี่ยวกับการรายงานข่าวตามวาระโอกาส

6.1 จงคิดประเด็นข่าวที่ควรรายงานในช่วงวันแรงงานแห่งชาติ ยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อย
3 ประเด็น

6.2 แต่ละประเด็นในข้อ 6.1 มีแหล่งข่าวอะไรบ้าง

แนวคําตอบ (เอกสารประกอบการสอน MC 221 หน้า 15 – 17), (คําบรรยาย)

6.1 ประเด็นข่าวที่ควรรายงานในช่วงวันแรงงานแห่งชาติ มีดังนี้
1. ประยุทธ์รับ 11 ข้อเรียกร้องแรงงาน ขอขึ้นค่าแรงเป็น 360 บาท
2. นักวิชาการมองกฎหมายเพื่อคุณภาพ ชีวิตแรงงานกับค่าจ้างขั้นต่ําที่เหมาะสม
3. แรงงานไทยกระอัก นักวิชาการแฉหนี้ท่วม 94%

6.2 แหล่งข่าวในแต่ละประเด็นข้างต้น
1. ประยุทธ์รับ 11 ข้อเรียกร้องแรงงาน ขอขึ้นค่าแรงเป็น 360 บาท
– พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
– คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่ยื่นข้อเรียกร้อง
– คณะกรรมการค่าจ้างแรงงาน
– เว็บไซต์ของกรมจัดหางานที่รับผิดชอบเรื่องแรงงาน
– เว็บไซต์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำแต่ละประเทศใน AEC
– เว็บไซต์ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราว่างงานในต่างประเทศ

2. นักวิชาการมองกฎหมายเพื่อคุณภาพ ชีวิตแรงงานกับค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสม
– นักวิชาการแต่ละคนที่มาร่วมเสวนา โดยเลือกคนที่มีความโดดเด่น
– เว็บไซต์ข้อมูลค่าจ้างเฉลี่ยแรงงานเอกชนในแต่ละปี ปัจจุบันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
– เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

3. แรงงานไทยกระอัก นักวิชาการแฉหนี้ท่วม 94%
– นักวิชาการที่ให้ข้อมูล
– ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
– เอกสารผลสํารวจสถานภาพแรงงานไทย
– เอกสารเกี่ยวกับตัวเลขหนี้ครัวเรือนของแรงงานไทย

ข้อ 7. จากข้อมูลต่อไปนี้ จงเขียนเนื้อข่าวและหัวข่าว สําหรับหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์

สื่อออนไลน์ชั้นนํา 17 แห่งของไทย ได้แก่ 1. บริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จํากัด (www.manager.co.th) 3. บริษัท เดลินิวส์เว็บ จํากัด (www.dailynews.co.th)
2. บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จํากัด (www.thairath.co.th) 4. บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) (www.matichon.co.th, www.khaosod.co.th, www.prachachat.net) 5. บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) (www. bangkokpost.co.th, www.posttoday.com, www.student-weekly.com) 6. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com, www.komchadluek.com, www.bangkokbiznews.com) 7. บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (www.siamsport.co.th, www.siamdara.com, www.siamsporttv.com, www.sbt.co.th) 8. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (www.thannews.th.com) 9. หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ (www.siamrath.co.th) 10. หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ (www.daradaily.com) 11. หนังสือพิมพ์แนวหน้า (www.naewna.com) 12. หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (www.chiangmainews.co.th) 13. องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (www.thaipbs.or.th) 14. บริษัท อ.ส.ม.ท. จํากัด (มหาชน) (www.mcot.net) 15. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (www.banmuang.co.th) 16. สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (www.springnewstv.tv) และ 17. บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดแคสติ้ง จํากัด (www.pptvthailand.com) ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “สมาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ – Society of Online News Providers (SONP) ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของ ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรง และร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจในการนําเนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนผ่านแบบก้าวกระโดดของกระบวนการข่าวสารในปัจจุบันบนโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดียถือว่ามีบทบาทอย่างมาก เมื่อรวมกับเทคโนโลยีความพร้อมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์มือถือ ช่องทาง การนําเสนอและรับข่าวสารในปัจจุบันที่หลากหลายขึ้น แต่ยังขาดบุคลากรด้านนี้อีกเป็นจํานวนมาก ดังนั้นสมาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสร้างความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพ และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์มากขึ้น จึงได้เชิญชวนน้อง ๆ นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในระดับอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, สื่อสารการตลาด และออกแบบ สื่อดิจิทัล ร่วมเข้าค่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ “Young Digital News Providers Camp 2015” ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่มี ประสบการณ์ตรงจากองค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์ รับจํานวนจํากัดเพียง 45 คนเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.somp.or.th/wpcontent/uploads/2015/05/YDJC-forweb02.pdf รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 พ.ค. 2558

การอบรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จังหวัดปทุมธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดยบริษัท จีเอเบิล จํากัด, บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานใหญ่

แนวคําตอบ (เอกสารประกอบการสอน MC 221 หน้า 29 – 31, 91 – 118, 151), (คําบรรยาย)

หัวข่าว
SONP จัดอบรมฟรี! ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์
เนื้อข่าว

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 ติวเข้มนิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้สื่อข่าวที่มีคุณภาพ

ผู้ที่จะสมัครเข้าอบรมต้องเป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในระดับอุดมศึกษา สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด และออกแบบสื่อดิจิทัล ร่วมเข้าค่ายโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ “Young Digital News Providers Camp 2015” ในวันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จังหวัดปทุมธานี โดยจะรับจํานวนจํากัดเพียง 45 คนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 พ.ค. 2558 หรือดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่นี่ http://www.sonp.or.th/wp-content/uploads/2015/05/YDJC-forweb02.pdf

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Society of Online News Providers : SONP) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยเกิดจากการรวมตัวกันของสื่อออนไลน์ ชั้นนํา 17 แห่งของไทย ได้แก่ บริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จํากัด (www.manager.co.th) บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จํากัด (www.thairath.co.th) บริษัท เดลินิวส์เว็บ จํากัด (www.dailynews.co.th) บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) (www.matichon.co.th, www.khaosod.co.th, www.prachachat.net) บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) (www.bangkokpost.co.th, www.posttoday.com, www.student-weekly.com) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com, www.komchadluek.com, www. bangkokbiznews.com) บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (www.siamsport.co.th, www.siamdara. com, www.siamsporttv.com, www.sbt.co.th) หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (www.thannews.th.com) หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (www.siamrath.co.th) หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ (www.daradaily.com) หนังสือพิมพ์แนวหน้า (www.naewna.com) หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (www.chiangmainews.co.th) องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (www.thaipbs.or.th) บริษัท อ.ส.ม.ท. จํากัด (มหาชน) (www.mcot.net) หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (www.banmuang.co.th) สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (www.springnewstv.tv) และ บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดแคสติ้ง จํากัด (www.pptvthailand.com)

ข้อ 8. จากบทความในเฟซบุ๊กของคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา นักคิดนักเขียนชื่อดัง เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา จงเขียนเนื้อข่าวและหัวข่าว สําหรับหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์

“พวกเราตั้งทีมอาสากู้ภัยตอนน้ำท่วมใต้ปี 54 ตามด้วยวิกฤติมหาอุทกภัยภาคกลาง ทําทุกอย่างทุกวันตลอด สามเดือน ขบวนการกู้โลก Trekker Volunteers (นักเดินป่าอาสากู้ภัยไทยแลนด์) เห็นมากับตาว่า 1. ของบริจาคล้นเกิน และไปไม่ถึงพื้นที่ รถ/เรือเข้าไปไม่ได้ ต.ย.ตอนถนนสะพานข้ามแม่น้ําตาปีที่สุราษฎร์ขาด ขบวนรถส่งของลงใต้ก็ติดแหง็ก ไปหลายวัน ยังไงก็ไม่ทันการ พวกเราจึงโอนเงินบริจาคที่รวบรวมมาให้ทีมกู้ภัยในพื้นที่ไปซื้อน้ําดื่มที่หาดใหญ่ไปช่วยคนนบพิตํา (นครศรีฯ) เป็นอันดับแรก ของถึงผู้ประสบภัยทันเวลา ไม่ต้องยุ่งกับการขนส่งจากกรุงเทพฯ ด้วย….. แล้วนี่ไกลถึงเนปาล ขนส่งต้องใช้เครื่องบินเท่านั้น ใครจะหอบขึ้นเครื่องไปเองก็ได้แค่คนละ 20 – 30 กก. เลิกคิดได้เลย 2. บะหมี่สําเร็จรูป เยอะมากจนผู้ประสบภัยงงว่าส่งมาทําไม ไฟจะต้มน้ําก็ไม่มี ฝืดคอกินไม่ลงด้วย…. ข้าวกล่องของสด บูดเสียเป็นกองพะเนิน เพราะแพ็คไม่เป็น ขนไปแจกไม่ทัน และยังสร้างภาระให้อาสาสมัครที่มาช่วยลําเลียงมาก ๆ (ต้องดม เสียเวลาคัดทิ้ง) คนทํางานอยากได้เชือก เรือ เครื่องมือแพทย์พื้นฐาน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ก็ไม่ค่อยมีใครบริจาคมา มีแต่ที่ไปกองอยู่ตาม หน่วยงานรัฐซึ่งทีมอาสาคนนอกจะเข้าไปขอมาใช้งานก็ยุ่งยากลําบากเหลือทน 3. คนบริจาคถือโอกาสโละเสื้อผ้าเก่าเยอะเกิน จนเป็นภาระหน่วยงานที่รับบริจาค (ที่ดอนเมืองตอนน้ําท่วมกรุง ยังมีภาพภูเขาเสื้อผ้าสูงเกือบชนเพดานที่ทําการท่าอากาศยาน แล้วในที่สุดของทั้งหมดที่คัดแยกขนส่งไม่ทันก็ต้องจมหายไปกับน้ํา) สําหรับกรณีนี้ขอบอกว่าเนปาลมีเสื้อผ้าสิ่งทอขายตามตลาด เหลือล้น ราคาถูกกว่าบ้านเราด้วย ย่านทาเมลทั้งสายถนนขายแต่เสื้อผ้า outdoor คนไทยชอบไปหอบเสื้อ North Face ตัวละสองสามร้อยมาเป็นโหล ๆ แท้รึเปล่าไม่รู้ แต่คุณภาพใช้ได้เลย…. นี่ตัวอย่างให้เห็นภาพ ไม่ต้องคิดเลยนะเรื่องบริจาคเสื้อผ้า ให้คนเนปาล 4. การเดินทางไปช่วยด้วยตนเอง ถ้าทําอะไรไม่ค่อยเป็นก็จะกลายเป็นภาระคนอื่นเปล่า ๆ และอาจเจ็บป่วย ซะเองด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดน้ําดื่ม ไฟฟ้าสําหรับหุงต้ม และห้องสุขา เนปาลยามนี้คงต้องการแพทย์และทีมกู้ภัย มือโปรที่มีอุปกรณ์ติดไปด้วยมากที่สุด (เพิ่งไปมาเมื่อเดือนก่อน เห็นการขุดถนนขนหินด้วยแรงคนล้วน ๆ ในกาฐมาณฑุแล้ว ฟันธงได้เลยว่าเครื่องมือรื้อตัดขุดเจาะจะต้องมีน้อยมากเมื่อเทียบกับชาวจิตอาสามามือเปล่าที่แห่กันเข้าไป)… ขอร้องเลย อย่าไปถ้าทําได้แค่ช่วยยกเศษซากทีละชิ้น เขามีแรงคนช่วยกันเองอยู่แล้ว แต่ต้องการเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญการกอบกู้ภัย พิบัติจ๊ะ ดูนี่ซะก่อน… แค่สองวันเริ่มมีคําเตือนแล้วว่า อย่ารีบเข้าไปโดยไม่ประสานกับหน่วยงานใดในพื้นที่ ขนาดทีมแพทย์ที่ บุกไปกันเองยังหาซื้ออาหารมาเลี้ยงตัวไม่ได้ แล้วจะมีปัญญาไปช่วยใคร…. 5. การบริจาคเงินทางหน่วยงานต่าง ๆ เราต้อง ตรวจสอบว่าจะเอาเงินไปช่วยแค่ไหนอย่างไร (เรื่องมันยาว… ไม่ขอเล่าตรงนี้ดีกว่า) ขอเสนอให้เลือกองค์กรที่ส่ง จนท. เข้าไป ปฏิบัติงานจริงและทันการณ์ มิฉะนั้นเงินของท่านจะกลายเป็นถนนห่วย ๆ ห้องสุขาแบบราดไม่ลงในอีกสามเดือนข้างหน้า (ผลจากการเปิดประมูลงานให้พวกรับเหมาก่อสร้างไปทําแทน) แล้วชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้ แถมยังติดป้ายบริจาคคิดเป็นมูลค่า แพงกว่าให้เงินเขาไปสร้างกันเองทั้งสองสามเท่าให้เจ็บใจกันอีก…. ตอนเกิดวาตภัยซัดถล่มย่างกุ้ง เนื่องจากอยู่ใกล้ ๆ มีเพื่อน รวบรวมเงินแลกเป็นเงินจ๊าดพม่าหอบไปซื้อหาข้าวของแถวนั้นแจกจ่ายเองกับมือเลย เพราะตอนนั้นเมียนมาร์ยังไม่ค่อยเปิดรับชาติตะวันตก และกระแสข่าวสับสนจนไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้จริงบ้าง

อนึ่งมีผู้แนะนําว่า…. cr@Mattana Kettrarad “ดังนั้นดีที่สุดคือ ให้เป็นเงินกับองค์กรที่เชื่อถือได้เท่านั้น ให้ โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใคร จะบริจาคแค่ครั้งนี้หรือบริจาคช่วยระยะยาวด้วยก็มี เช่น Red Cross -http://bit.ly/1JJsm1 Global Giving http://bit.ly/1E3DCO The U.N. World Food Program – http://bit.ly/1bF5x9y CARE – http://bit.ly/1HMaWsX DOCTORS WITHOUT BORDERS – http://bit.ly/1DadR2F Oxfam – http://bit.ly/1zZeobH

ลองใช้ charitynavigator.org เช็กดูก็ได้ค่ะว่าองค์กรไหนน่าเชื่อถือบ้าง

พวกเลขบัญชีอ้างว่าของกาชาดบ้างอะไรบ้างที่ส่งกันทาง LINE ให้ตรวจเช็กดี ๆ กับ Website หรือ fb
องค์กร หรือโทรไปถามให้แน่ใจนะคะ พวกเรามีบทเรียนมาหลายครั้งแล้ว”

แนวคําตอบ (เอกสารประกอบการสอน MC 221 หน้า 29 – 31, 91 – 118), (คําบรรยาย)

หัวข่าว
จิระนันท์นักเขียนชื่อดังแนะ ช่วยเนปาลบริจาคเงินดีที่สุด
เนื้อข่าว

จากบทความในเฟซบุ๊กของนางจิระนันท์ พิตรปรีชา นักคิดนักเขียนชื่อดังเมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ระบุวิธีการส่งความช่วยเหลือไปยังเนปาลว่า ควรคํานึงถึงสภาพความขาดแคลนและวิธีการขนส่งสิ่งของไปยัง เนปาล โดยไม่ควรบริจาคอาหารสดหรืออาหารสําเร็จรูปที่จําเป็นต้องปรุงเพิ่มเติม เนื่องจากการขนส่งสิ่งของไปเนปาล ทําได้เฉพาะทางเครื่องบินเท่านั้น ทําให้ไม่สามารถส่งอาหารเหล่านั้นได้ทันเวลา เกิดความเสียหายและสูญเปล่า และไม่ควรบริจาคเสื้อผ้าเก่า เนื่องจากเนปาลมีเสื้อผ้าสิ่งทอส่งออกและมีราคาถูกกว่าประเทศไทย

หากต้องการบริจาคสิ่งของควรศึกษาหรือประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ก่อนว่าต้องการ
สิ่งใดบ้าง เช่น เต็นท์กับผ้าห่ม เครื่องมือแพทย์พื้นฐาน ที่สําคัญคือ ไม่ควรเดินทางไปช่วยด้วยตนเอง หากไม่ใช่ ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง เช่น แพทย์ ทีมกู้ภัยที่มีเครื่องมือพร้อม และหากมีความเชี่ยวชาญควร ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ก่อนการเดินทาง

“ดังนั้นดีที่สุดคือ ให้เป็นเงินกับองค์กรที่เชื่อถือได้เท่านั้น ให้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใคร จะบริจาค แค่ครั้งนี้หรือบริจาคช่วยระยะยาวด้วยก็มี เช่น Red Cross – http://bit.ly/1JkmT1 GlobalGiving – http://bit.ly/ 1E3DCCO The U.N. World Food Program – http://bit.ly/1bF5x9y CARE – http://bit.ly/1HMaWsX DOCTORS WITHOUT BORDERS – http://bit.ly/1DqdR2F Oxfam – http://bit.ly/1zZeobH ลองใช้ charitynavigator.org เช็กดูก็ได้ค่ะว่าองค์กรไหนน่าเชื่อถือบ้าง พวกเลขบัญชีอ้างว่าของกาชาดบ้างอะไรบ้างที่ส่งกัน ทาง LINE ให้ตรวจเช็กดี ๆ กับ Website หรือ fb องค์กร หรือโทรไปถามให้แน่ใจนะคะ พวกเรามีบทเรียนมา หลายครั้งแล้ว”

ข้อ 9. จากข้อมูลต่อไปนี้ จงเขียนข่าวสําหรับรายงานผ่านทวิตเตอร์ ความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีโครงการรณรงค์ป้องกัน กําจัด และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดที่ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และบริเวณรอบ มหาวิทยาลัย

ข้อมูลจากอาจารย์สมหมาย สุระชัย “จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2557 ซึ่งข้อมูลจากระบบ เฝ้าระวังโรค สํานักระบาดวิทยา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกสะสมเป็นจํานวน 40,778 คน มีอัตราผู้ป่วย 62.33 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 41 คน และมีการรายงานผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้สํานักงานเขตบางกะปิ ยังพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง กองกิจการนักศึกษาได้ร่วมกับเขตบางกะปิ และศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก จัดโครงการรณรงค์ ป้องกัน กําจัด และควบคุมโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และร่วมเดินรณรงค์ ตามจุดต่าง ๆ เพื่อติดตามกําจัดยุงลาย ตรวจสอบ และควบคุม เป็นการไม่ให้ยุงลายกระจายเชื้อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป”

ข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ “ขอขอบคุณสํานักงานเขตบางกะปิ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ที่ได้เข้ามาให้ความรู้และให้แนวทางในการกําจัดยุงลาย อันเป็นต้นเหตุของโรค ไข้เลือดออก ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงปรับปรุงภูมิทัศน์ ซุ้มนักศึกษาโดยรอบให้ดีขึ้น รามคําแหงจะเร่งสร้าง ความตระหนักและระมัดระวัง กําจัดเหตุของโรคติดต่ออย่างจริงจังมากขึ้น มีการให้ข้อมูลถึงแหล่งและสาเหตุของโรคแก่ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการลดปัญหาและกําจัดยุงลายให้หมดไป เป็นการสร้างความมั่นใจ ในสุขอนามัยแก่บุคลากร นักศึกษา และสังคมใกล้เคียงของรามคําแหงต่อไป”

จากนั้นมีการบรรยายเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย ร.ท.หญิงทศพร ศรีบริกิจ
รักษาการผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก มีรายละเอียดดังนี้

“การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งสาเหตุการเกิดโรค ที่มา การแพร่เชื้อ และการป้องกัน ทั้งนี้ต้องอยู่บนแนวทางสร้างการตระหนักด้วยตนเอง โดยเขตเป็นผู้ให้คําแนะนํา และหน่วยงานต้องหมั่นตรวจตราเพิ่มเติม เพราะเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออกมีโอกาสเสียชีวิต ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วจํานวนมาก

โรคไข้เลือดออกหรือไข้เดงกี่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ เมื่อยุงกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อ ไข้เลือดออกและเมื่อไปกัดคนอื่นจะแพร่เชื้อในระยะติดต่อ 2 – 7 วัน แม้แต่ยุงปกติที่มากัดผู้ป่วยจะเป็นพาหะรับเชื้อไวรัสนี้ ต่อไปด้วย ยุงลายเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ําสะอาดโดยเฉพาะน้ําฝน ลําตัวยุงเป็นปล้องสีขาว แต่ละสายพันธุ์นําโรคไม่เหมือนกัน ยุงก้นปล่องนําเชื้อไข้มาลาเรีย ยุงรําคาญไข้สมองอักเสบ ชิคุนกุนย่าเกิดจากยุงลายเช่นกัน

ยุงลายแบ่งเป็นยุงลายบ้านที่เรามักโดนกัดเป็นเชื้อไข้เดงกี่ ส่วนยุงลายสวนอยู่ตามสวนยางพารา นําเชื้อชิคุนกุนย่า ยุงเสือนําโรคเท้าช้างมักพบในกลุ่มชาวพม่า ดังนั้นหากพอเห็นคนงานจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยเฉพาะพม่าขอให้ช่วยแจ้งทางสาธารณสุข เพื่อที่ให้ทานยาติดต่อกัน 6 เดือน ต้องมีการป้องกันในกลุ่มคนงานชาวพม่า

ยุงลายมีชีวิตเป็นปีสามารถทนกับภาวะแห้งแล้งได้ดี ตามธรรมชาติเกาะอยู่ตามขอบบ่อ ขอบอ่าง การขัดล้างภาชนะเปลี่ยนถ่ายทุก 7 วัน สามารถป้องกันการเกิดยุงลายโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ขอให้เตรียมรับมือ เพราะเป็น ช่วงยุงลายวางไข่ในน้ํานิ่งสะอาด โครงการฯ นี้จึงเป็นการแนะนําและนําสํารวจพื้นที่เพื่อสํารวจแหล่งลูกน้ํายุงลาย เพื่ออธิบายให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้เข้าใจวงจรชีวิตยุง อย่างไรก็ตามการพ่นรมควันกําจัดได้เฉพาะยุงตัวแก่ แต่ไม่สามารถ ทําลายตัวโม่งได้ ต้องพ่นซ้ําภายใน 7 วัน เพื่อกําจัดตัวโม่งที่กลายเป็นยุง ทั้งนี้ยุงลายมี 4 สายพันธุ์ ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออกแล้วสามารถเสี่ยงกับการติดเชื้ออีกได้อีก 3 สายพันธุ์ อาการของโรคคือ ฟักตัว 5 – 8 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีเลือดออกเป็นจุดตามร่างกาย มีไข้สูง ตับโต มีการล้มเหลวของกระแสโลหิต การดูแลต้องดื่มน้ํา เช็ดตัว ทานยาลดไข้ ห้ามทานแอสไพริน ทานได้เพียงพาราเซตามอลเท่านั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สร้างความตระหนักให้กับทุกฝ่าย
อย่างจริงจัง”

แนวคําตอบ (คําบรรยาย)

ม.ราม – ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 จัดรณรงค์ป้องกัน กําจัด และควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบรั้ว ม.ราม http://www.ru.ac.th/

 

Advertisement