ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ข้อใดเป็นความหมายของ สังคม

(1)       สังคมประกอบด้วยคน

(2) คนอยู่รวมกันเป็นระยะเวลายาวนาน

(3) คนอยู่รวมกันมีความสัมพันธ์กัน   

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 12, (คำบรรยาย) สังคม หมายถึง กลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มาอยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์กัน โดยที่รูปแบบความสัมพันธ์นั้นย่อมเป็นไปตามแบบแผนหรือวัฒนธรรมที่สังคมกำหนด เพราะคน ในสังคมใดย่อมต้องได้รับการถ่ายทอด อบรมขัดเกลา ให้ต้องปฏิบัติตามแบบแผนของสังคมนั้น เช่น พ่อแม่พาลูกไปซื้อของ เป็นกลุ่มสังคมที่คงทนถาวร เพราะเป็นสถาบันครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันทางลายโลหิต เป็นต้น

2.         ข้อใดคือสักษณะของสังคมไทย

(1)       ประกอบด้วยคนหลายชาติพันธ์          

(2) ความสัมพันธ์เน้นความเท่าเทียมกัน

(3) ประกอบด้วยคนไทย          

(4) สภาพภูมิศาสตร์แต่ละภาคไม่แตกต่างกัน

ตอบ 1 หน้า 15, (คำบรรยาย) ลักษณะของสังคมไทย มีดังนี้

1.         มีลักษณะ วิวิธพันธุ์” คือ ประกอบด้วยคนที่มีความแตกต่างหลากหลายในด้านชาติพันธุ

2.         สังคมไทยในแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นมีโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมย่อยของตนเองแตกต่างกันไป ทำให้มีระบบความคิด ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่ต่างกัน และแต่ละกลุ่มสังคมก็มีฐานะทางสังคมไม่เท่าเทียมกัน

3.         มีความแตกต่างด้านกายภาพของสิ่งแวดล้อมและดินฟ้าอากาศ หรือมีสภาพภูมิศาสตร์ แต่ละภาคที่แตกต่างกัน

3.         ข้อใดคือลักษณะของสังคมเมือง

(1)       ประชากรกระจายกันอยู่เป็นกระจุกเล็ก ๆ       

(2) มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

(3) ระบบความสัมพันธ์เน้นแบบทางการ         

(4) สิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ

ตอบ 3 หน้า 5-6 ลักษณะของสังคมเมือง มีดังนี้

1.         เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมากอยู่กันอย่างแออัด

2.         ระบบความสัมพันธ์เน้นแบบทางการ

3.         มีการแบ่งงานในองค์กรต่าง ๆ ค่อนข้างชัดเจน

4.         วิถีชีวิตขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.         โครงสร้างทางสังคมซับซ้อน มีการกำหนดสถานภาพและบทบาทของคนไว้อย่างชัดเจน

6.         สภาพแวดล้อมทางกายภาพเต็มไปด้วยวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ฯลฯ

4.         ความสัมพันธ์โดยใช้ความรู้สึกอารมณ์ ปรากฏมากในสังคมประเภทใด

(1)       ชุมชนเกษตรกรรม       (2) เมืองอุตสาหกรรม

(3) เมืองตากอากาศชายทะเล (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 4-7, (คำบรรยาย) ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคม แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

1.         แบบปฐมภูมิ คือ ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดสนิทสนม และใช้ความรู้สึกอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องในการติดต่อสัมพันธ์กัน โดยมีจารีตประเพณีเป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของคน มักปรากฏในสังคมชนบท สังคมง่าย ๆ หรือสังคมพื้นบ้าน สังคมดั้งเดิมหรือสังคมประเพณี และสังคมเกษตรกรรม

2.         แบบทุติยภูมิ คือ ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการตามกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน หรือตาม กฎหมายเป็นหลัก มักปรากฏในสังคมเมือง สังคมซับช้อน สังคมทันสมัย และสังคมอุตสาหกรรม

5.         การแบ่งสังคมออกเป็นสังคมประเพณีและสังคมทันสมัย พิจารณาจากอะไรเป็นเกณฑ์

(1)       สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ        (2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

(3) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     (4) การทำมาหากิน

ตอบ 3 หน้า 7, (คำบรรยาย) สังคมดั้งเดิมหรือประเพณีและสังคมทันสมัย เป็นการแบ่งสังคมโดยใช้เกณฑ์วัฒนธรรมด้านองค์ความรู้ หรือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 2 สังคมจะแตกต่างกันในด้านโครงสร้างและหน้าที่ ดังนี้

1.         สังคมดั้งเดิมหรือประเพณี คือ สังคมที่สมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกัน โดยมีจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมสังคม

2.         สังคมทันสมัย คือ สังคมที่มีความเจรัญก้าวหน้าในด้านเทคนิควิทยา แต่ความสัมพันธ์ ของคนในสังคมกลับห่างเหิน ดังนั้นการควบคุมสังคมจึงต้องเป็นทางการชัดเจน

6.         โครงสร้างของสังคมคืออะไร

(1)       สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้าง          (2) ความสัมพันธ์ของคนที่มาอยู่รวมกัน

(3) พฤติกรรมของคน   (4) ความเชื่อ

ตอบ 2 หน้า 8-9 โครงสร้างของสังคม คือ ระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนที่มาอยู่รวมกันในสังคม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มีฐานะและคุณค่าที่แตกต่างกัน เช่น ความสัมพันธ์ ระหว่างเครือญาติกลุ่มนายทุน-กรรมกรคนรวย-คนจนขุนนาง-ไพร่เด็ก-ผู้ใหญ่ ฯลฯ

7.         ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตน รวมเรียกว่าอะไร

(1)       ระบบเศรษฐกิจ (2) วัฒนธรรม            (3) เทคโนโลยี  (4) ความเชื่อ

ตอบ 2 หน้า 1044, (คำบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถีง ทุกสิ่งทุกอย่างหรือผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ คิดสร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เพื่ออำนวย ความสะดวกในการดำรงชีวิต และเพื่อเป็นแบบแผนพฤติกรรมให้แก่สมาชิกในสังคม เช่น การเรียนหนังสือ การสวดมนต์ การทำอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัย ฯลฯ

8.         สังคมไทยมีวัดเป็นจำนวนมาก สื่อให้เห็นอะไร

(1)       ความอุดมสมบูรณ์       (2) ความเชื่อเกี่ยวกับบุญ-กรรม

(3) ความมั่งคั่งของทรัพยากร  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 (คำบรรยาย) ตั้งแต่อดีตวัดและวังของไทยมีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นศูนย์กลางในการ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการที่ประเทศไทยมีวัดวาอารามและพระมหาราชวังสวยงามมากมาย ก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งของทรัพยากร จึงทำให้คนไทยมีเวลาสร้างสรรค์ สิ่งสวยงามขึ้น เพื่อตอบสนองความเชื่อด้านพุทธศาสนา เช่น ความเชื่อเรื่องบุญ-กรรม เป็นต้น

9.         จารีตเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมสังคมแบบใด       

(1) สังคมนิยม

(2)       ดั้งเดิมหรือประเพณี    (3)       อุตสาหกรรม    (4)       ทันสมัย

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

10.       พฤติกรรมข้อใดเป็นวัฒนธรรม          

(1) การเรียนหนังสือ

(2)       การสวดมนต์   (3)       การทำอาหาร   (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ