ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ข้อใดได้จากการศึกษาสังคมไพย

(1)       โครงสร้างสังคม 

(2) การควบคุมสังคม            

(3) ประเพณีไทย         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 1, (คำบรรยาย) การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่คนไทยศึกษาได้ตลอดเวลา เพราะเราคือคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะจากสังคมไทยตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นสังคมและวัฒนธรรมไทยจึงอยู่ทั้งในตัวตนของเราและอยู่ล้อมรอบตัว ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน เวลา และสถานที่ ในทุก ๆ ด้าน เช่น วิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ ของคนไทย พฤติกรรมความคิด ทัศนะในการุมองโลก ค่านิยม ความเชื่อ ระบบภารศึกษา ประเพณีไทย ตลอดจนโครงสร้างสังคมและระบบการควบคุมสังคม เป็นต้น

2.         ประเพณีสงกรานต์สะท้อนให้เห็นอะไร

(1)       ลักษณะกายภาพของสังคม    

(2) ความเป็นเอกภาพของสังคม

(3) ทัศนะในการมองโลกของคนไทย   

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 18, (คำบรรยาย) การศึกษางานบุญประเพณีของไทยจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิด ความเชื่อ ทัศนะในการมองโลกของคนไทย และโครงสร้างทางสังคมไทย ซึ่งเป็นภาพสะท้อน ของสังคมและวัฒนธรรมไทยในอดีต

3.         สังคมไทยประกอบด้วยอะไร

(1) คนหลายชาติพันธุ์  (2) คนไทยเท่านั้น        (3) ชาวไร่ชาวนา          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 1215, (คำบรรยาย) สังคมไทยประกอบด้วยคนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ จึงทำให้ คนไทยมีระบบความคิด ทัศนคติ และความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่เมื่อต้องมาอยู่รวมกันเป็น กลุ่มสังคมเดียวกันก็จะต้องอาศัยวัฒนธรรมไทยมาหล่อหลอมและขัดเกลาให้มีพฤติกรรม และแบบแผนการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงหรือเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้คนไทยมี ความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมได้อย่างราบรื่นถาวร

4.         เพราะเหตุใดคนไทยจึงสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง

(1)       เพราะเป็นสัตว์สังคม  (2) เพราะรู้จักคิดมีเหตุผล

(3) เพราะได้รับการขัดเกลาจากสังคมเดียวกัน           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

5.         กายกับใจ แยกจากกันไมได้” เปรียบได้กับอะไร   

(1) สังคมกับเงินตรา

(2)       สังคมกับวัฒนธรรม    (3) สังคมกับเทคโนโลยี           (4) สังคมกับอุตสาหกรรม

ตอบ2  หน้า 1214 สังคมกับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะเมื่อมนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมก็จะต้องสร้างวัฒนธรรมขึ้นเป็นแบบแผน พฤติกรรมของสังคม เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดหรือควบคุมพฤติกรรมชองคนในสังคมให้เป็นไป ตามกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกัน สังคมจึงจะดำรงอยู่ได้โดยมั่นคงราบรื่น ซึ่งความสัมพันธ์อันนี้ เปรียบเสมือนกายกับใจ หรือเหรียญ 2 ด้าน ที่จะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้

6.         สังคมรูปแบบใดกำหนดโดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์

(1) ชนบท-เมือง           (2)       ง่าย ๆ-ซับช้อน

(3)       เกษตรฯ-อุตสาหกรรม  (4)       ประเพณี-ทันสมัย

ตอบ 1 หน้า 3 – 46 – 7 นักวิชาการแบ่งรูปแบบของสังคมตามตัวกำหนดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้ 1. แบ่งตามสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต คือ สังคมชนบทกับสังคมเมือง

2.         แบ่งตามระบบความสัมพันธ์ คือ สังคมง่าย ๆ (สังคมพื้นบ้าน) กับสังคมซับซ้อน

3.         แบ่งตามวัฒนธรรม คือ สังคมดั้งเดิม (สังคมประเพณี) กับสังคมทันสมัย

4.         แบ่งตามเทคโนโลยีที่ใช้ หรือวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจของคน คือ สังคมเกษตรกรรม กับสังคมอุตสาหกรรม

7.         เครือข่ายความสัมพันธ์ของคนที่มาอยู่รวมกัน เรียกว่าอะไร

(1) กลุ่มสังคม (2)       โครงสร้างของสังคม

(3) พฤติกรรมของคนในสังคม (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ . 2 หน้า 8-9 โครงสร้างทางสังคม คือ ระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนที่มาอยู่รวมกัน ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มีฐานะและคุณค่าที่แตกต่างกัน เช่น ความสัมพันธ์ ระหว่างเครือญาติกลุ่มนายทุน-กรรมกรคนรวย-คนจนขุนนาง-ไพร่เด็ก-ผู้ใหญ่ ฯลฯ

8.         กลุ่มสังคมที่มีฐานะและคุณค่าแตกต่างกัน เป็นองค์ประกอบของอะไร

(1) สถาบันต่าง ๆ        (2) โครงสร้างสังคม

(3) การจัดระเบียบทางสังคม  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9.         การส่งทอดความรู้สะดวกรวดเร็วเกิดจากข้อใด

(1) ภาษาที่เป็นระบบสัญลักษณ์         (2) วิทยาการเจริญก้าวหน้า

(3) สังคมมีเอกภาพ     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ    1 หน้า 311-12, (คำบรรยาย) การที่มนุษย์มีความสามารถในการสร้างและใช้ระบบสัญลักษณ์เช่น ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทั้งสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น ทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสัมพันธ์กัน อย่างราบรื่น ตลอดจนสามารถสะสม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจาก ชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นระบบสัญลักษณ์จึงถือเป็นพื้นฐาน ของวัฒนธรรมและเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม โดยระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ต่างกัน ก็จะทำให้การใช้ภาษาแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม

10. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม    

(1) เกิดจากการเรียนรู้

(2)       เป็นสากล        (3) ส่งทอดโดยใช้สัญลักษณ์  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 10 – 11, (คำบรรยาย) ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม ได้แก่

1. เป็นผลผลิตจากระบบความคิดของมนุษย์ หรือเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์

2. เป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือเกิดจากการกระทำโต้ตอบกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

3. มีองค์ประกอบของความคิด โลกทัศน์ ค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของ พฤติกรรม

4. เป็นมรดกทางสังคมที่ส่งต่อจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง

5. มีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ คือ ภาษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารและส่งทอดความรู้ต่าง ๆ

6. มีลักษณะเป็นสากล ใช้ในระดับกว้าง หรืออาจใช้ในระดับแคบเฉพาะกลุ่มคนก็ได้ ฯลฯ