ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

คำสั่ง   ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.         ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม

(1)       มีการถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง

(2) มีลักษณะที่คงที่ตายตัว 

(3) มีลักษณะที่เป็นสากล            

(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ตอบ 4 (คำบรรยาย) ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมได้แก่ 1. เป็นผลผลิตจากระบบความคิดของมนุษย์ หรือเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์        2. มีองค์ประกอบของความคิดโลกทัศน์ ค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของพฤติกรรม 3. เป็นแบบแผนของ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือเกิดจากการกระทำโต้ตอบกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

4.         มีลักษณะไม่คงที่ตายตัว เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไต้ตามสภาพแวดล้อม

5.         เป็นมรดกทางสังคมที่ถ่ายทอดหรือส่งต่อจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง

6.         มีลักษณะเป็นสากล ใช้ในระดับกว้าง หรืออาจใช้ในระดับแคบเฉพาะกลุ่มคนก็ได้ ฯลฯ

2.         ข้อใดเป็น วัฒนธรรมราษฎร์

(1)       ภาษา  

(2) กฎหมาย    

(3) กิริยาท่าทาง           

(4) ศาสนา

ตอบ 3 หน้า 12, (คำบรรยาย) วัฒนธรรมในแต่ละสังคมประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

1.         วัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมหลวง คือ วัฒนธรรมส่วนรวมของคนในสังคม เพื่อแสดงถึง ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ความเป็นระเบียบ รวมทั้งเพื่อการบูรณาการหรือ ความเป็นเอกภาพของสังคมไทย เช่น ภาษา กฎหมาย ศาสนา การละเล่นบางอย่าง แบบแผนพฤติกรรม จารีตประเพณี ฯลฯ

2.         วัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมราษฎร์ คือ วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มเฉพาะภาค เช่น ความเชื่อ สำเนียงภาษา ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัย กิริยาท่าทาง ทักษะในการประกอบอาชีพ ฯลฯ

3.         ใครเป็นผู้กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นตราประจำสังคม”        

(1) สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

(2)       พัทยา สายหู   

(3) ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง       

(4) อดุล วิเชียรเจริญ

ตอบ 2 หน้า 13 พัทยา สายหู กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นตราประจำสังคม คือ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอก ให้รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มกัน

4.         ปัจจัยใดที่ทำให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรม   

(1) มนุษย์มีสมอง

(2)       มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสาร   (3) มนุษย์คิดหาทางควบคุมธรรมชาติ (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 12, (คำบรรยาย) ปัจจัยทีทำให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา มีดังนี้

1.         ปัจจัยทางชีวภาพ คือ ความต้องการมีชีวิตรอด ทำให้มนุษย์คิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา

2.         การรู้จักใช้สื่งอื่นแทนมือ เช่น เครื่องมีอเครื่องใช้ต่าง ๆ เนื่องจากมนุษย์มีสมองที่ใหญ่ได้สัดส่วน กับร่างกาย มนุษย์จึงรู้จักคิดได้แตกฉาน

3.         การรู้จักใช้ภาษาในการสื่อสารที่เป็นระบบสัญลักษณ์ จึงสามารถสะสมและส่งทอดองค์ความรู้ จากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งได้

4.         การที่มนุษย์คิดหาทางควบคุมธรรมชาติได้ เช่น การรู้จักสร้างเขื่อนกั้นนํ้า

5.         สังคมไทยมีลักษณะ วิวิธพันธุ์” หมายถึงข้อใด

(1)       มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์            (2) มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

(3)       มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์  (4) มีความแตกต่างทางภาษา

ตอบ 3 หน้า 15, (คำบรรยาย) สังคมไทยมีลักษณะ ดังนี้

1.         สังคมไทยมีลักษณะ วิวิธพันธุ์” คือ มีความแตกต่างหลากหลายในด้านชาติพันธุ์

2.         สังคมไทยในแต่ละภูมิภาคและแต่ละท้องถิ่นมีโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมย่อยของตนเองแตกต่างกันไป ทำให้มีระบบความคิด ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่ต่างกัน

3.         สังคมไทยมีความแตกต่างด้านกายภาพของสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศหรือสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้มีลักษณะพันธุ์พืชและสัตว์ การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ ฯลฯ ที่ต่างกัน

6.         การศึกษาสังคมไทยต้องใช้วิธีการศึกษาแบบใด

(1)       มานุษยวิทยา   (2) โบราณคดี  (3) สังคมวิทยา            (4) สหวิทยาการ

ตอบ 4 หน้า 14, (คำบรรยาย) การศึกษาเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของสังคมไทยได้ดีขึ้นนั้น จะต้องใช้ความรู้จากหลายสาขาประกอบกันที่เรียกว่า สหวิทยาการ” ซึ่งได้แก่

1.         ภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาที่ตั้ง ขอบเขต ภูมิอากาศ และลักษณะภูมิประเทศ

2.         ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาความเป็นมาของชนชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3.         เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากร การผลิต และการบริโภค

4.         สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศึกษาความเป็นมา ตลอดจนโครงสร้างของสังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ

7.         การศึกษาสังคมไทยอยางเป็นระบบจริงจังเป็นผลมาจากสิ่งใด

(1)       ประเทศตะวันตกขยายอาณานิคมเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย

(2)       หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

(3)       หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

(4)       เมื่อใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ในการพัฒนาประเทศ

ตอบ 1 หน้า 16 การศึกษาสังคมไทยอย่างเป็นระบบจริงจังเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นผลมาจาก การที่ประเทศตะวันตกได้ขยายอาณานิคมเข้ามาครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย พม่า มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ทำให้สังคมไทย จำเป็นต้องหาทางรอดพ้นจากอิทธิพลของตะวันตก

8.         การศึกษาสังคมไทยในยุคแรกเป็นการศึกษาในเรื่องใด

(1)       วิถีชีวิตของคนในชุมชน            (2) เรื่องราวพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์บ้านเมือง

(3)       ประเพณี          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 16 – 17 การศึกษาสังคมไทยในยุคแรกก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการศึกษาค้นคว้า จากบันทึกและประสบการณ์ของพอค้า ข้าราชการ มิชชันนารี ตลอดจนทูตประเทศต่าง ๆ แล้วเขียนแบบพรรณนาหรือบรรยายออกมาให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุนชน ประเพณี วัฒนธรรม อุปนิสัยใจคอ และสภาพทั่วไปของสังคมไทย โดยจะให้ความสำคัญกับ เรื่องราวของพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์บ้านเมืองมากกวาเรื่องราวของสามัญชน ทั้งนี้ ในการศึกษายังไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์ หรือในเชิงมานุษยวิทยา

9.         ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น” หมายถึงข้อใด

(1)       สังคม   (2) วัฒนธรรม  (3) เชื้อชาติ      (4) มานุษยวิทยา

ตอบ 2 หน้า 10, (คำบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างหรือผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เทือเป็นแบบแผนพฤติกรรมให้แก่สมาชิก และเพื่ออำนวย ความสะดวกในการดำรงชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ระบบความเชื่อ วิถีประชา จารีต ขนบประเพณี ภูมิปัญญา ฯลฯ

10.       สังคมและวัฒนธรรมไทย” สามารถศึกษาได้จากแหล่งใด

(1)       วรรณกรรม      (2) งานบุญ ประเพณี  (3) ภาพยนตร์  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 1, (คำบรรยาย) การศึกษาภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย นอกจากจะศึกษาวิเคราะห์ ได้จากสังคมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราแล้ว ยังสามารถศึกษาวิเคราะห์ได้จากวรรณกรรม ตำนาน พิธีกรรมทางศาสนา งานบุญ ประเพณี ซึ่งจะทำให้ได้ภาพสะท้อนของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในอดีต หรือการชมละครวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อโฆษณาต่าง ๆ ก็จะทำให้เราเข้าใจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน เป็นต้น