ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

Advertisement

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมไทย

Advertisement

(1)       เราเป็นคนไทย 

(2) วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของคนไทย

(3) สังคมและวัฒนธรรมไทยอยู่ในตัวตนของเรา         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอป 4 หน้า 1, (คำบรรยาย) การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่คนไทยศึกษาได้ตลอดเวลา เพราะเราคือคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และวัฒนธรรมก็คือวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นสังคมและวัฒนธรรมไทยจึงอยู่ทั้งในตัวตนของเราและอยู่ล้อมรอบตัว ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน เวลา และสถานที่ ในทุก ๆ ต้าน เช่น วิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ ของคนไทย พฤติกรรมความคิด ทัศนะในการมองโลก ค่านิยม ความเชื่อ ระบบการศึกษา ระบบยุติธรรม ประเพณีไทย โครงสร้างสังคมและระบบการควบคุมสังคม เป็นต้น

2.         ข้อใดสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย

(1) ระบบการศึกษา     

(2) ระบบยุติธรรม        

(3) ความเชื่อ    

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         ข้อใดคือความหมายของคำว่า สังคม

(1)       คนที่มาอยู่รวมกันมีความสัมพันธ์กันตามที่สังคมกำหนด

(2)       ประเทศไทยมีจำนวนเพศชายประมาณ 30 ล้านคนเศษ

(3)       กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกัน            (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 12, (คำบรรยาย) สังคม หมายถึง กลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มาอยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์กัน โดยที่รูปแบบความสัมพันธ์นั้นย่อมเป็นไปตามแบบแผนหรือวัฒนธรรมที่สังคมกำหนด เพราะคนในสังคมใดย่อมต้องไต้รับการถ่ายทอด อบรมขัดเกลา ให้ต้องปฏิบัติตามแบบแผน ของสังคมนั้น

4.         สังคมไทยแตกต่างจากสังคมอื่นในด้านใด

(1) วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  (2) ลักษณะอาชีพ

(3) การศึกษา  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 1390, (คำบรรยาย) สังคมแต่ละแห่งจะมีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของตนเองซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสังคมหนึ่งกับสังคมอื่น ๆ ดังที่พัทยา สายหู ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นตราประจำสังคม คือ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นสมาชิกของ กลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มกัน

5.         สังคมเมืองแตกต่างจากสังคมชนบทในด้านใด

(1) มีคนไม่มาก            (2) มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมสูง

(3) เจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 4-6, (คำบรรยาย) ลักษณะสังคมเมืองและสังคมชนบทมีความแตกต่างกัน ดังนี้

1.         สังคมเมืองมีขนาดใหญ่ มืคนมาก ส่วนสังคมชนบทมีขนาดเล็ก มีคนน้อย

2.         สังคมเมืองมีความสัมพันธ์แบบเป็นทางการ (ทุติยภูมิ) ส่วนสังคมชนบทมีความสัมพันธ์

แบบไม่เป็นทางการ (ปฐมภูมิ)

3. สังคมเมืองมีความหลากหลายในทุกด้าน ส่วนสังคมชนบท มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมสูง   4. สังคมเมืองมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนสังคมชนบทมีวิถีซีวิตพึ่งพิงธรรมชาติ ฯลฯ

6.         สังคมประเพณีและสังคมทันสมัย เป็นรูปแบบสังคมที่ใซ้เกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนด

(1) สิ่งแวดล้อม            (2) ระบบความสัมพันธ์ (3) วัฒนธรรม            (4) ระบบเศรษฐกิจ

ตอบ 3 หน้า 3 – 46 – 7 นักวิชาการแบ่งรูปแบบของสังคมตามตัวกำหนดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

1.         แบ่งตามสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต คือ สังคมชนบทกับสังคมเมือง

2.         แบ่งตามระบบความสัมพันธ์ คือ สังคมง่าย ๆ (สังคมพื้นบ้าน) กับสังคมซับซ้อน

3.         แบ่งตามวัฒนธรรม คือ สังคมดั้งเดิม (สังคมประเพณี) กับสังคมทันสมัย

4.         แบ่งตามเทคโนโลยีที่ใช้ หรือวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจของคน คือ สังคมเกษตรกรรม กับสังคมอุตสาหกรรม

7.         โครงสร้างทางสังคมคืออะไร

(1) คนที่มาอยู่รวมกัน  (2) ความสัมพันธ์ของคนที่มาอยู่รวมกัน

(3) กฎเกณฑ์ทางสังคม           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 8-9 โครงสร้างทางสังคม คือ ระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนที่มาอยู่รวมกันในสังคม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มีฐานะและคุณค่าที่แตกต่างกัน เช่น ความสัมพันธ์ ระหว่างเครือญาติกลุ่มนายทุน-กรรมกรคนรวย-คนจนขุนนาง-ไพร่เด็ก-ผู้ใหญ่ ฯลฯ

8.         ข้อใดคือองค์ประกอบของโครงสร้างสังคม

(1) สถาบันต่าง ๆ        (2) กลุ่มคน      (3) สถานภาพและบทบาท      (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 8-9 องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม ได้แก่

1.         กลุ่มทางสังคม (Social Groups) ที่มีฐานะและคุณค่าแตกต่างกัน เช่น กลุ่มคนชาติพันธุ์ต่าง ๆ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มประชาชน กลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มแรงงาน ฯลฯ

2.         สถาบันทางสังคม (Social Institution) ซึ่งสถาบันหลัก ๆ ได้แก่ ครอบครัว ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ

3.         สถานภาพและบทบาท (Status and Roles) คือ ตำแหน่งและหน้าที่ในกลุ่มสังคม

9.         ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม

(1) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ          (2) เกิดจากการเรียนรู้

(3) เกิดจากสัญชาตญาณ       (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 10-11, (คำบรรยาย) ลักษณะสำคัญซองวัฒนธรรม ได้แก่

1.         เป็นผลผลิตจากระบบความคิดของมนุษย์ หรือเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์

2.         มีองค์ประกอบซองความคิด โลกทัศน์ ค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของพฤติกรรม

3.         เป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือเกิดจากการกระทำโต้ตอบกัน ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

4.         เป็นมรดกทางสังคมที่ส่งต่อจากชนรุ่นหนี่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง

5.         มีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ คือ ภาษา ซึ่งเป็นเครืองมือที่มนุษย์ใช้สื่อสาร และส่งทอดความรู้ต่าง ๆ

6.         มีลักษณะเป็นสากล ใช้ในระดับกว้าง หรืออาจใช้ในระดับแคบเฉพาะกลุ่มคนก็ได้ ฯลฯ

10.       ข้อใดทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

(1) การอยู่รวมกันเป็นสังคมเมือง        (2) ภาษาที่เป็นระบบสัญลักษณ์

(3) การเคารพระบบอาวุโส      (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 311 – 12, (คำบรรยาย) การที่มนุษย์มีความสามารถในการสร้างและใช้ระบบสัญลักษณ์เช่น ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทั้งสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น ทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสัมพันธ์กัน อย่างราบรื่น ตลอดจนสามารถสะสม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจาก ชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นระบบสัญลักษณ์จึงถือเป็นพื้นฐานของ วัฒนธรรมและเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม โดยระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ต่างกัน ก็จะทำให้การใช้ภาษาแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม

Advertisement