การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบกระบวนวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

Advertisement

1. ข้อความใดคือความหมายของภูมิปัญญาที่ถูกต้องที่สุด

1. การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชุมชน

Advertisement

2. นำความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้

3. ความรอบรู้ สติปัญญาที่มีต่อการดำรงชีวิต

Advertisement

4.ความรอบรู้ที่สั่งสมมานาน นำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ตอบ 4 หน้า 431 , 433, (คำบรรยาย) ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ความสามารถ ความเชื่อความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ปัญหาของมนุษย์ ซึ่งเป็นความรอบรู้ที่สั่งสมกันมานานตั้งแต่อดีต เพื่อนำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และยังเป็นองค์กรความรู้ที่พึ่งอนุรักษ์สืบสาน เพราะภูมิปัญญาจะเป็นตัวกำหนดการรับความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม่และวัฒนธรรมต่างประเทศ

Advertisement

2. คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ข้อใด

1. พื้นฐานการประกอบอาชีพ

Advertisement

2. เพื่อจรรโลงวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

3. เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

4. เอื้อประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง

ตอบ 3 หน้า 431, (คำบรรยาย) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย หมายถึง องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลในท้องถิ่นรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ ซึ่งมีคุณค่าและความสำคัญดังนี้

1. ช่วยธำรงวิถีชีวิตชนบทในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละชุมชนให้คงอยู่

2. องค์ความรู้ของท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง

3. แสดงถึงการพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ฯลฯ

3. ภูมิปัญญาชาวอีสานที่เรียกว่า “หมอ” มีความหมายอย่างไร

1. หมอผู้เชียวชาญด้านการใช้ยาสมุนไพร

2. ผู้เชี่ยวชาญด้วยการใช้สมุนไพร

3. ผู้ที่ชุมชนยกย่องว่ามีภูมิปัญญาในทุกวิชาชีพ

4. ผู้ที่สามารถประกอบการงานได้ผลดี โดยใช้ภูมิปัญญา

ตอบ 3 (คำบรรยาย) ภูมิปัญญาของชาวอีสานได้จัดระบบความสัมพันธ์ในชุมชน โดยให้มีผู้นำชาวบ้าน 2 แบบ ได้แก่

1. ผู้นำโดยอาวุโสของเครือญาติ คือ ผู้อาวุโสสูงสุดของสายตระกูล ซึ่งจะยกย่องให้เป็น “เจ้าโคตร”

2. ผู้ นำทางภูมิปัญญา คือ ผู้ที่ชุมชนยกย่องว่ามีภูมิปัญญาในทุกวิชาชีพ หรือมีความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งจะได้รับการยกย่องให้เป็น “หมอ” เช่น หมอแคน หมอยา หมอธรรม หมอผีฟ้า หมอลำ เป็นต้น

4. เหตุใดคนไทยภายใต้จึงจัดให้มี “พิธีลอยเคราะห์”

1. เพื่อให้พ้นจากเคราะห์กรรม

2. ปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้

3. เป็นประเพณีเพื่อความสนุกสนามรื่นเริง

4. เชื่อว่าเป็นผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตอบ 1 (คำบรรยาย) คนไทยภาคใต้มีความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ว่า คน เราทุกคนมีช่วงเวลาที่ดาวพระเคราะห์มาเสวยอายุ ยามใดที่ดาวพระเคราะห์มาเสวยอายุก็จะเกิดโทษกับผู้นั้น คืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีเหตุการณ์ร้าย ๆ มากระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองและญาติมิตรดังนั้นจึงนิยมจัดให้มีพิธี ลอยเคราะห์เพื่อให้ตนพ้นจากเคราะห์กรรมนั้น ด้วยการนำต้นกล้วยมาทำเป็นแพ แล้วเอาผม เล็บ ขี้ไคล รวมทั้งดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ในแพลอยน้ำไป

5. ข้อความใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับคำว่า “นายฮ้อย” ของภาคอีสาน

1. ชาวบ้านนำสินค้าไปขาย

2. ชาวบ้านนำสินค้าไปขายให้กับพ่อค้า

3. ชาวบ้านทำมาหากินเพียงเพื่อเป็นการยังชีพ

4. การเรียนรู้ของชาวบ้านเป็นระบบแลกเปลี่ยนสินค้า

ตอบ 1 (คำบรรยาย) “นาย ฮ้อย” เป็นภาษาท้องถิ่นของภาคอีสานที่เรียกกลุ่มบุคคลหรือชาวบ้านที่นำสินค้าไปขาย ในที่ต่าง ๆ โดยจะเรียกตามชื่อของประเภทสินค้า ดังนั้นคนที่ค้าขายวันควายจึงถูกเรียกขานว่า นายฮ้อยวัวควาย ซึ่งนับมีบทบาทสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวอีสานมากกว่ากลุ่มพ่อค้า สินค้าชนิดอื่น จนทำให้วีการค้าขายในลักษณะนี้กลายเป็นภูมิปัญญาของชุมชนตลอดมา

6. “นายขนมต้ม” เป็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยด้านใด

1. สืบทอดวัฒนธรรมไทย

2. ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

3. วิธีปลูกฝังรักษาความเชื่อและบรรทัดฐานของสังคม

4. ภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย

ตอบ 4 (คำบรรยาย) “นายขนมต้ม” นัก มวยไทยที่มีฝีเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วนของท่าของแม่ไม้มวยไทย และสามารถชกมวยไทยจนชนะพม่าได้ถึง 9 – 10 คนในคราวเดียวกันแม้ในปัจจุบันมวยไทยก็ยังถือว่าเป็นศิลปะชั้นเยี่ยม เป็นที่นิยมฝึกและแข่งขันกันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ จึงนับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาไทยที่สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรี เกียรติภูมิให้แก่คนไทย

7. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ใช่”การแพทย์แผนไทย”

1. ใช้สมุนไพร หัตถบำบัด

2. อิงความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม

3. เป็นความรู้ที่มีเกณฑ์แน่นอนตายตัว

4. หมอรักษาวิธีใดได้ผลก็ใช้วิธีนั้นต่อ ๆ กันมา

ตอบ 3 หน้า 436, (คำบรรยาย) ภูมิปัญญา ไทยสาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ภูมิปัญญาไทยในด้านการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ จึงนับเป็นภูมิปัญญาที่อิงความเชื่อทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่ได้มี กฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว หรือไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะอาศัยความรู้ที่ได้ผลหรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและสืบต่อกันมา เช่น ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรค การนวดแผนไทย (หัตถบำบัด) เป็นต้น

8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเรื่องใด

1. สหกรณ์

2. เกษตรวิวัฒน์

3. เกษตรทฤษฎีใหม่

4. เกษตรพัฒนา

ตอบ 3 (บรรยาย) เกษตร ทฤษฎีใหม่ เป็นภูมิปัญญาไทยในสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการ เกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่พสกนิกรชาว ไทย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการแก้ไขปัญหาการเกษตรและเพื่อให้เกษตรกรไทยมีสภาพ ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตัวเองในขั้นพื้นฐานได้ โดยมีหลักการเบื้องต้น คือ แบ่งพื้นที่ใช้สอย (10 ส่วน) ออกเป็น สระน้ำ 3 ส่วน (30%) นาข้าว 3 ส่วน (30%) พืชไร – สวน 3 ส่วน (30%) และบ้าน สาวนครัว สัตว์เลี้ยง 1 ส่วน (10%)

9. การมีชีวิตเพื่อสร้างสมคุณงามความดี หมายถึงข้อใด

1 หมั่นศึกษาหาความรู้

2. ดำเนินชีวิตด้วยความสงบ

3. ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจบริสุทธิ์

4. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

ตอบ 3 หน้า 202 (คำบรรยาย) การมีชีวิตเพื่อสร้างสมคุณงามความดี หมาย ถึง การทำความดีละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งตรงกับหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของศาสนาพุทธ คือ โอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวันมาฆบูชาเพื่อให้พุทธ ศาสนิกชนนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

10. เมื่อมีความสันโดษเป็นคุณธรรมประจำใจ สามารถขจัดเรื่องใดออกไปได้

1. ความโลภ

2. ความเกียจคร้าน

3. ความอาฆาต

4. ความอิจฉาริษยา

ตอบ 1 หน้า 270, 353 , (คำบรรยาย) สันโดษ หมายถึง ความ พอใจในสิ่งที่ตนมี รู้จักความพอเหมาะไม่เกิดความละโมบจนเป็นเหตุให้ต้องทำทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งหากผู้ใดมีความสันโดษแล้วก็จะสามารถขจัดความละโมบโลภมากออกไปได้ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ความสันโดษ เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง” นั้นคือ ความพอใจจะทำให้เรามีความสุข ซึ่งเป็นทรัพย์อันล้ำค่าของมนุษย์

Advertisement