การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. ความรู้คู่คุณธรรมมุ่งปลูกฝังสำนึกในข้อใดเป็นสำคัญที่สุด

Advertisement

1. สำนึกนำทีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2. สำนึกนำที่จะรักษาองค์กร

Advertisement

3. สำนึกนำที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ให้เป็นมรดกของประเทศชาติ

4. สำนึกนำรับผิดชอบดูแลบ้านเมือง

Advertisement

ตอบ 4 (คำบรรยาย) บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม นั้นคือนอกจากจะเป็นคนเก่ง มีความรู้ดี เก่งเรียน เก่งงาน เก่ง วิชาการ เฉลียวฉลาด มีเหตุผลแล้วบัณฑิตรามคำแหงยังต้องเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทน และที่สำคัญที่สุดคือ การมีสำนึกนำรับผิดชอบดูแลบ้านเมือง โดยต้องนำวิชาการที่ได้ศึกษามาไปรับใช้สังคมดูแลประเทศชาติ

2. มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯในเรื่องใด

Advertisement

1. การแสดงดนตรี

2. การแสดงหุ่นกระบอก

3. การแสดงโขน

4. การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) มหาวิทยาลัยรมคำแหงได้ก่อตั้งโขนรามขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 และวิชาการแสดงโขนก็ได้ถูกบรรจุให้เป็นวิชาหนึ่งในคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏกรรมไทยเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบทอดโขน และยังเป็นการร่วมมือสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

3. นักศึกษาจะมีส่วนร่วมยกย่องมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตามข้อใดเป็นสำคัญ

1. ร่วมคิด

2. ร่วมทำ

3. ร่วมภาคภูมิใจ

4. ร่วมช่วยเชิดชู

ตอบ 4 (คำบรรยาย) นักศึกษาจะมีส่วนร่วมยกย่องมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย การร่วมช่วยเชิดชูชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน คือ การดำรงตนให้สมฐานะสมศักดิ์ศรีความเป็นบัณฑิต ไม่ใช้ความรู้เพื่อความได้เปรียบ หรือประพฤติตนไม่ดีงาม อันจะทำให้ตัวเองและสถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง

4. ข้อใดเป็นการพัฒนาที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

1. ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

2. ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน

3. ทำวันนี้ให้ดียิ่งขึ้น

4. ทำวันนี้ให้ดีอย่างไม่มีจุดสุดท้าย

ตอบ 4 (คำบรรยาย) การพัฒนาตนเองที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง คือ ทำวันนี้ให้ดีอย่างไม่มีจุดสุดท้ายหรือวันนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำ ให้ดีอย่างเต็มศักยภาพและเต็มความสามารถ โดยควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ เพราะถ้ารอถึงพรุ่งนี้อาจจะสานเกินไป และไม่ต้องไปวัดว่าสิ่งที่ทำนั้นดีที่สุดดียิ่งขึ้น หรือดีกว่าเมื่อวาน

5. ทำดีในข้อใดบ่งชี้ความมีคุณธรรม

1. ทำดีเราเห็น

2. ทำดีเราทราบ

3. ทำดีเราได้

4. ทำดีเราสุขใจ

ตอบ 4 หน้า 244 – 245 , 41 (H) คุณธรรม หมายถึง ความ สามารถแยกแยะได้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดดีไม่ดีแล้วทำแต่สิ่งดีไปโดยตลอด จึงเป็นลักษณะที่ดีงามของบุคคลที่มีการยอมรับและเห็นคุณค่าอันเป็นพื้นฐาน การแสดงออกของการกระทำที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม โดยผู้ที่มีคุณธรรมจะถือส่าหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องกระทำด้วยความ รู้สึกสำนึกว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำและจงใจปฏิบัติด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งตรงกับคำกล่าวที่ว่า “ทำดีเราสุขใจ”

6. การพึ่งตนเองได้ หมายความตามข้อใด

1. แบ่งเวลาในการเรียนได้

2. จะทำสิ่งที่ดีงามในชีวิต

3. ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

4. จะไม่เป็นภาระกับใคร

ตอบ 4 หน้า 257 , 377 – 378 (บรรยาย) การพึ่งตนเอง หมายถึง การ เคารพตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง และไม่ทำตัวให้เป็นปัญหาหรือเป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือหมู่คณะ จึงเป็นความสามารถในการดำรงตนเองได้อย่างอิสระมั่นคง สมบูรณ์ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาและเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งตรงกับคำกล่าวที่ว่า “ อดอย่างเสือ ล่าเหยื่อด้วยตนเอง”

7. การฝึกอาชีพของนักศึกษาอาจส่งผลดีต่ออนาคตอย่างไร

1. โอกาสได้งานทำ

2. เข้าใจระบบการทำงาน

3. ได้เรียนรู้งาน

4. ได้รับแนวคิด

ตอบ 1 (คำบรรยาย) การฝึกอาชีพหรือฝึกงานของนักศึกษามีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ เพื่อ ให้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น สามารถวางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะหรือการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ส่วนจุดมุ่งหมายรองลงมาก็คือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่นักศึกษาว่าจะได้รับแนวคิด ได้ เรียนรู้งาน และได้เข้าใจระบบการทำงาน จนอาจส่งผลดีต่ออนาคต คือ มีโอกาสได้ทำงานสูง เนื่องจากมีประสบการณ์จากการฝึกงานในด้านนั้น ๆ มาบ้างแล้ว

8. ในการฝึกอาชีพของใดเป็นจุดหมายสำคัญน้อยที่สุด

1. การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

2. การวางตัวเข้ากับสภาพรอบข้าง

3. การเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

4. การสร้างความเชื่อมั่น

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9. รู้รักษาตัวรอด หมายความตามข้อใด

1. กล้าเผชิญปัญหา

2. แก้ไขปัญหาได้

3. การปฏิบัติงานจริง

4. ใช้ความรู้คู่คุณธรรมดำรงชีวิต

ตอบ 4 (คำบรรยาย) รู้รักษาด้วยรอดเป็นยอดดี หมายถึง คน เราควรหมั่นศึกษาหาความรู้ให้มากเพราะเป็นของดีมีประโยชน์ แต่ที่ดีกว่านั้นคือการนำวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้พึ่งพาตน เองได้ ไม่ใช่มีแต่ความรู้ แต่ความสามารถในการ จัดการปัญหาไม่มีเลย ดังนั้นรู้รักษาตัวรอดจึงต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุลวงไปได้ด้วยตนเอง และสามารถพาตัวเองให้รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

10. ในสังคมข้อมูลข่าวสาร การศึกษาสำคัญอย่างไร

1. การเตรียมงาน

2. การเตรียมตัว

3. การสร้างฐานความรู้

4. การต่อสู้แข่งขัน

ตอบ 3 หน้า 26, (คำบรรยาย) มรศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารนั้น การศึกษานับว่ามีบทบาทสำคัญในด้านการสร้างฐานความรู้ (Base of Knowledge) เพื่อช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาและปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า เพื่อช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้

Advertisement