การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2552

ข้อสอบกระบวนวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1 การกระทำของใครไม่เข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement

1 สมศรีเป็นคนช่างพูด จะพูดโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อนบ้าง

2 สมหวังขายข้าวได้ราคาดี จึงเปลี่ยนรถใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าคันเก่า

Advertisement

3 สมเดชยังคงใช้เครื่องมือเก่า เพราะยังใช้งานได้ดี

4 สมจิตซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ เพราะเครื่องเก่าเสียบ่อยและเปลืองไฟ

Advertisement

ตอบ 1 สมศรีเป็นคนช่างพูด จะพูดโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อนบ้าง

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการประพฤติปฏิบัติตนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอดี ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการใช้ความรอบรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจกระทำการต่างๆอย่างผู้มีปัญญา โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น

Advertisement

2 ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 ประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจเอกชนได้น้อยมาก

2 ไม่ขัดกับการทำธุรกิจเพื่อแสวงหากำไร

3 ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4 เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจร่วมมือกัน

ตอบ 1 ประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจเอกชนได้น้อยมาก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจได้ โดยไม่ขัดกับหลักการของการแสวงหากำไร และยังช่วยส่งเสริมสังคมคุณธรรม เพราะการได้มาซึ่งกำไรของธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือแสวงหาผลกำไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนผลประโยชน์ของสังคม โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตตามมา ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในธุรกิจที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะคำนึงถึงความประหยัดและมีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจสามารถร่วมมือกันและแข่งขันกันได้อย่างยั่งยืน

3 สำหรับภาคธุรกิจ “ความพอประมาณ” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดมุ่งหมายในข้อใดเป็นสำคัญ

1 เน้นกำไรสูงสุด 2 ขยายการลงทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

3 มุ่งผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 4 เน้นการสร้างพันธมิตรธุรกิจ

ตอบ 3 มุ่งผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานสำหรับภาคธุรกิจ ดังนี้ 1 ความพอประมาณในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การมีจุดมุ่งหมายที่มุ่งหวังผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 2 ความมีเหตุผลในการดำเนินธุรกิจ คือ การรู้จักลูกค้า รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่ง และรู้จักตัวเอง 3 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ คือ การเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม โดยกระจายผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อลดความเสี่ยง ปรับผลิตภัณฑ์จากสินค้าฟุ่มเฟือยมาเป็นสินค้าที่ลูกค้าใช้ประจำ และกระจายตลาดในหลายประเทศเพื่อลดผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจต่อสินค้าฟุ่มเฟือย

4 พฤติกรรมในข้อใดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

1 เข้าใจในธุรกิจของตนอย่างถ่องแท้

2 พัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

3 เน้นการผลิตเพื่อลูกค้าบางกลุ่มมากกว่าการผลิตเพื่อขายทั่วไป

4 กระจายผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อลดความเสี่ยง

ตอบ 4 กระจายผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อลดความเสี่ยง ดูคำอธิบายข้อ 3 ประกอบ

5 การกระทำในข้อใดไม่ใช่การส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1 รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด 2 รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงเดิม

3 ปกครององค์กรด้วยหลักความเมตตา 4 ใช้กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบ 4 ใช้กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 1 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 2 มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด 3 มีคุณธรรมกับสังคมรอบข้าง โดยการป้องกันผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและจัดทำโครงการเพื่อสังคม 4 ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ โดยการปกครองด้วยหลักความเมตตา การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดและยอมรับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันในช่วงวิกฤติ

6 ข้อใดไม่ใช่การสร้างภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่ลูกหลาน

1 มีฐานเครือญาติที่มั่นคง 2 มีเงินออมไม่ก่อหนี้

3 สอนลูกหลานให้รู้จักเก็บออมและทำบุญ 4 ฝึกใจตนเองให้เข้มแข็ง ปฏิเสธความชั่ว

ตอบ 2 มีเงินออมไม่ก่อหนี้

การสร้างภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่ลูกหลาน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งชั่วร้ายทางศีลธรรม อันได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1 มีฐานเครือญาติที่มั่งคง 2 เน้นคำสอนของครอบครัวหรือตระกูล

3 พาลูกเข้าวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม 4 สอนลูกให้รู้จักเก็บออมและทำบุญ

5 ฝึกใจตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ได้แก่ รู้จักข่มใจตนเอง ปฏิเสธความชั่วและยึดมั่นความดี

7 ชุมชนในข้อใดขาดภูมิคุ้มกันที่ดี

1 ชุมชนบางรักซอย 9 รักใคร่สามัคคีกัน 2 ชุมชนรามคำแหงเป็นชุมชนสีขาว

3 ชุมชนนางเลิ้งร่วมมือร่วมใจกัน 4 ชุมชนบางเขนต่างคนต่างอยู่

ตอบ 4 ชุมชนบางเขนต่างคนต่างอยู่

ระบบภูมิคุ้มกันด้านสังคมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1 ลักษณะภูมคุ้มกันเข้มแข็ง ได้แก่ การรู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน การมีคุณธรรมหรือใฝ่ในศาสนาธรรม สังคมสีขาว อยู่เย็นเป็นสุข และการมีทุนทางสังคมสูง

2 ลักษณะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้แก่ การระแวงและทะเลาะเบาะแว้งกัน ต่างคนต่างอยู่ ทุศีลหรือห่างไกลศีลธรรม เป็นเหยื่อแห่งอบายมุขทั้งปวง อยู่ร้อนนอนทุกข์ และการมีทุนทางสังคมต่ำ

8 การกู้เงินของใครไม่เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1 นาย ก กู้เงินไปไถ่ที่นา 2 นาย ข กู้เงินไปเรียนการทำอาหาร

3 นาง ค กู้เงินไปซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกชาย 4 นาง จ กู้เงินไปซื้อเครื่องซักผ้าเพื่อรับจ้างซักรีดผ้า

ตอบ 3 นาง ค กู้เงินไปซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกชาย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธการเป็นหนี้ หรือการกู้ยืมเงินในภาคธุรกิจแต่จะเน้นการบริหารความเสี่ยงต่ำ หมายความว่า ถึงแม้จะกู้ยืมเงินมาลงทุนก็เพื่อดำเนินกิจการชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากนัก สามารถจัดการได้แก้ในภาวะที่โอกาสจะเกิดขึ้นจริงมีไม่มากนักก็ตาม โดยมีหลักการที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติดังนี้

1 กู้เงิน > ลงทุน > มีรายได้ > ใช้หนี้ (หนี้เพื่อการลงทุน ก่อรายได้)

2 กู้เงิน > ซื้อของไม่จำเป็น > หนี้เพิ่ม (หนี้ไม่ก่อรายได้ ทำให้คนเป็นหนี้ขาดความมั่นใจ)

9 การกระทำของใครไม่พอประมาณ

1 เศรษฐีซื้อบ้านหลังใหญ่ 2 คนฐานะปานกลางซื้อบ้านหลังเล็ก

3 เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนดึกดื่น 4 นายห้างไม่ปลดคนงานแต่ลดชั่วโมงทำงานแทน

ตอบ 3 เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนดึกดื่น

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอประมาณ” มีความหมายดังนี้

1 ความพอเหมาะพอดีแก่ประโยชน์ของตน ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

2 พอควรแก่อัตภาพ ไม่ทำอะไรเกินฐานะของตน

3 ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

10 สำนวนไทยในข้อใดที่ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องพอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน

1 สิบเบี้ยใกล้มือ ; กันไว้ดีกว่าแก้ 2 มิตรจิตรมิตรใจ ; นกน้อยทำรังแต่พอตัว

3 หวังน้ำบ่อหน้า ; สร้างวิมานในอากาศ 4 ขี่ช้างจับตั๊กแตน ; หนักเอาเบาสู้

ตอบ 1 สิบเบี้ยใกล้มือ ; กันไว้ดีกว่าแก้

สำนวนไทยที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้

1 ความพอประมาณ คอ พอเหมาะพอดีต่อความจำเป็น เช่น สิบเบี้ยใกล้มือ (พอมองเห็นทางได้แม้จะเล็กน้อยก็หยิบฉวยไว้ก่อนดีกว่ามุ่งหวังจะเอาสิ่งใหญ่) นกน้อยทำรังแต่พอตัว (ทำอะไรให้พอเหมาะกับฐานะหรือความสามารถของตน)ฯลฯ

2 ความมีเหตุผล คือ มีเหตุผลในการกระทำสิ่งต่างๆเช่น กินน้ำให้เผื่อแล้ง (ทำอะไรให้คิดไกลไปถึงวันข้างหน้าด้วย) ผ่อนสั่นผ่อนยาว (รู้จักประนีประนอมในปัญหาต่างๆ ที่ขัดแย้งกัน) ฯลฯ

3 การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว คือ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น กันไว้ดีกว่าแก้ (ป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นล่วงหน้าดีกว่ามาตามแก้ภายหลัง) หนักเอาเบาสู้ (สู้งาน มานะบากบั่น) ฯลฯ

Advertisement