การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. ข้อใดไม่ใช่วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel)

Advertisement

1. ปาล์ม

2. ถั่วลิสง

Advertisement

3. ดอกทานตะวัน

4. ดอกบัวตอง

Advertisement

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม สบู่ดำ มะพร้าว ทานตะวัน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดเรพ ละหุ่ง งา ฯลฯ และน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันทอดไก่ แคบหมู ปาท่องโก๋ โรตี หรือกล้วยแขกนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมี Transesterification ร่วมกับแอลกอฮอล์ จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล

2. การประกอบอาชีพในข้อใดไม่สามารถนำวัตถุดิบเหลือใช้มาผลิตไบโอดีเซล

Advertisement

1. การขายกล้วยแขก

2. การขายไก่ทอด

3. การขายผลไม้ดอง

4. การขายโรตีทอด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติที่นำหลัก Reuse (นำสิ่งของมาดัดแปลงใช้ใหม่แบบอื่น)

1. นำขวดแก้วที่ใช้แล้วไปหมุนเวียนผลิตใหม่

2. นำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้

3. นำกระป๋องน้ำอัดลมมาดัดแปลงเป็นของเล่น

4. การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) Reuse เป็น มาตรการลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำ ใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุดก่อนที่จะทิ้งไป หรือนำสิ่งของมาดัดแปลงใช้ใหม่แบบอื่น เช่น การนำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นกระถามต้นไม้, การนำกระป๋องน้ำอัดลมมาดัดแปลงเป็นของเล่น, การใช้ผ้าเชิดหน้าแทนกระดาษทิชชู่ และการนำก๊าซธรรมชาติมาทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ เป็นต้น (ส่วนตัวเลือกข้อ 1 เป็นการลดปริมาณขยะด้วยวิธีการ Recycle)

4. ข้อใดเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสิ้นเปลือง

1. พลังงานน้ำ

2. พลังงานลม

3. พลังงานชีวมวล

4. พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ

ตอบ 4 (ความ รู้ทั่วไป) พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีใช้อยู่ในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษและแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งออกตามแหล่งที่ได้มาเป็น 2 ประเภท คือ

1. พลังงาน ทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น

2. พลังงาน ทดแทนจากแห่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนนำมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น

5. ข้อใดไม่ใช่พลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียน

1. แสงอาทิตย์

2. ลม

3. ชีวมวล

4. หินน้ำมัน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

6. ข้อใดไม่ใช่หลักการ Recycle (หมุนเวียนผลิตใหม่)

1. นำเศษกระดาษเหลือใช้ไปขายโรงงาน

2. นำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดกลับมาใช้ใหม่

3. นำตะกั่ว ทองแดงที่ทิ้งแล้วมาหลอมเปลี่ยนสภาพ

4. การนำก๊าซธรรมชาติมาทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) Recycle เป็น มาตรการลดปริมาณขยะโดยการนำวัสดุที่ใช้แล้วแต่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ ได้แก่ ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษ สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก ดีบุก น้ำเสีย ฯลฯ มาแปรรูปหรือหมุนเวียนผลิตใหม่โดยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะในเมืองใหญ่ได้ดีที่สุด เช่น การนำเศษกระดาษเหลือใช้ไปหมุนเวียนผลิตใหม่, การนำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดกลับมาใช้ใหม่, การนำเศษเหล็ก ตะกั่ว และทองแดงที่ทิ้งแล้วมาหลอมเปลี่ยนสภาพ เป็นต้น (ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ)

7. วัสดุข้อใดไม่เหมาะกับการ Recycle (หมุนเวียนผลิตใหม่)

1. ขวดแก้ว

2. พลาสติก

3. กระดาษ

4. ไม้

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

8. การปฏิบัติในข้อใดเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลมากที่สุด

1. การปลูกฝังจิตสำนึก

2. แสวงหาลู่ทางป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ

3. งดการนำเข้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

4. แสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่จากเพื่อนบ้าน

ตอบ 1 (คำบรรยาย) ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมนั้นส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะ เป็นการตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เกิดมาจากการกระทำที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รวมทั้งความเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบของมนุษย์ ดังนั้นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลและยั่งยืนที่สุดจึงต้องแก้ที่ พฤติกรรมของประชาชนในสังคมก่อนเป็นสำคัญ เช่น การให้การศึกษา และการปลูกฝังจิตสำนึก เป็นต้น

9. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเราน้อยที่สุด

1. ทำให้ลดความกังวลใจลง

2. น้อมจิตไปสู่สมาธิและสร้างปัญญา

3. มองธรรมชาติรื่นรมย์ ทำให้จิตสงบ

4. เป็นแหล่งทรัพยากรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการดำรงชีพ

ตอบ 4 (คำบรรยาย) ประโยชน์ จากการใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเอง ได้แก่ ทำให้มนุษย์มองธรรมชาติอย่างรื่นรมย์ ช่วยลดความกังวลใจ ความคับข้องใจ และความไม่สบายใจต่างๆ จนส่งผลให้จิตของมนุษย์เกิดความสงบเยือกเย็น มีสมาธิ และเกิดปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ

10. การที่ผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใดมากที่สุด

1. จาคะ

2. ขันติ

3. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

4. คืนกำไรให้สังคม

ตอบ 3 การ กระทำดังกล่าวแสดงว่าผู้ประกอบการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตัวเพราะในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะเอาแต่ข้างตนเองอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ถ้าเอาแต่ส่วนตัวแล้วคนอื่นเดือดร้อนก็ไม่ควรอย่างยิ่ง

Advertisement