การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2303 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับความหมายของคําว่า “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์” ในภาคเอกชน

Advertisement

(1) การกําหนดเกณฑ์การขอตําแหน่งวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัย

(2) การตรวจสอบรถโบราณของวัดปากน้ฎโดย DSI

Advertisement

(3) การกําหนดคุณสมบัติของตัวแทนกลุ่มอาชีพในการสมัคร ส.ว.

(4) การเข้มงวดบทบาทของพระอุปัชฌาย์ให้มีมากขึ้น

Advertisement

(5) การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การบริหารจัดการงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชน เป็นการจัดการคนในหน่วยงานนอกภาครัฐ เริ่มตั้งแต่การวางแผนกําลังคน การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน (ซึ่งประกอบด้วยการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Advertisement

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การหมุนเวียนงาน การรักษาวินัยในการทํางาน จนกระทั่งการให้พ็นออกไปจากองค์กร ตัวอย่างที่อธิบายความหมายในเรื่องนี้ เช่น การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการจัดสอบคัดเลือกครูโดยใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ เป็นหลักการในเรื่องใด

(1) ความยุติธรรม

(2) ความมีมาตรฐานเดียวกัน

(3) ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

(4) ความน่าเชื่อถือ

(5) ความเที่ยงตรง

ตอบ 2 (คําบรรยาย) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการจัดสอบคัดเลือกครูโดยใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ โดยให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ออกข้อสอบ ทั้งนี้เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ผ่านมา การสอบคัดเลือกครูจะจ้างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ออกข้อสอบ ทําให้ข้อสอบในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาไม่เหมือนกัน และข้อสอบก็มีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกัน

3 กรณี ดร.เซปิง ซึ่งไม่ใช่แพทย์ศัลยกรรมความงามทําผิดกฎหมายการโฆษณาเกินจริง สะท้อนถึงธรรมชาติ ของมนุษย์ในเรื่องใด

(1) ความกลัวตาย

(2) ความเห็นแก่ตัว

(3) การเป็นสัตว์สังคม

(4) ความต้องการการสื่อสาร

(5) การมีแรงขับทางเพศ

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ความเห็นแก่ตัว เป็นพฤติกรรมที่ยึดถือแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม จึงทําให้เป็นคนที่ไม่มีน้ําใจ ขาดความรับผิดชอบ สนใจแต่เฉพาะเรื่องของตัวเอง ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ชอบเบียดเบียน และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น อยากได้อยากมี และไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ตัวอย่างที่อธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องนี้ เช่น กรณี ดร.เซปิง ซึ่งไม่ใช่แพทย์ศัลยกรรม ความงามทําผิดกฎหมายการโฆษณาเกินจริง เป็นต้น

4 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับความหมายของคําว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ในภาครัฐ

(1) การกําหนดเกณฑ์การขอตําแหน่งวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัย

(2) การตรวจสอบรถโบราณของวัดปากน้ฎโดย DSI

(3) การกําหนดคุณสมบัติของตัวเเทนกลุ่มอาชีพในการสมัคร ส.ว.

(4) การเข้มงวดบทบาทของพระอุปัชฌาย์ให้มีมากขึ้น

(5) การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในภาครัฐ เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลคนในด้านต่าง ๆ โดยให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิ (ก่อนเกิด) จนถึงหลังการตาย ตัวอย่างที่อธิบายความหมายในเรื่องนี้ เช่น การเข้มงวดบทบาทของพระอุปัชฌาย์ให้มีมากขึ้น เป็นต้น

5 ตํารวจแถลงผลการจับกุมแก๊ง “โจ๋วัยรุ่น 5 วิ” ใช้ขวานชิงรถจักรยานยนต์ สะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์ ในเรื่องใด

(1) ความกลัวตาย

(2) ความเห็นแก่ตัว

(3) การเป็นสัตว์สังคม

(4) ความต้องการการสื่อสาร

(5) การมีแรงขับทางเพศ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ความต้องการการสื่อสาร เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ความหมายและเกิดการตอบสนอง ซึ่งอาจจะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ตัวอย่างที่สะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องนี้ เช่น ตํารวจแถลงผลการจับกุมแก๊ง “โจวัยรุ่น 5วิ” ใช้ขวานชิงรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

6 การเสนอชื่อพระราชาคณะขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระสังฆราช เป็นการปฏิบัติตามข้อกําหนดในเรื่องใด

(1) กฎหมายทั่วไป

(2) กฎหมายด้านการปกครอง

(3) พ.ร.บ. คณะสงฆ์และกฎหมายมหาเถรสมาคม

(4) ขนบธรรมเนียมประเพณี

(5) กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) การเสนอชื่อพระราชาคณะขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระสังฆราช เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ซึ่งกําหนดให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดทางสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

7 ปัญหาที่บริษัทการบิน “นกแอร์” ประสบเป็นปัญหาในเรื่องใด .

(1) การขาดแคลนบุคลากร

(2) เงื่อนไขในการปฏิบัติงานของนักบิน

(3) เงื่อนไขในเรื่องอุปกรณ์การบิน

(4) คุณภาพของบุคลากร

(5) ค่าตอบแทนต่ำ

ตอบ 1 (คําบรรยาย) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทการบิน “นกแอร์” ประสบปัญหาการขาดแคลนนักบิน ทําให้ต้องประกาศหยุดบินตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม โดยมีการคาดการณ์ กันว่าบริทนกแอร์จะต้องสูญเงินจากการหยุดบินนี้กว่า 150 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าชดเชยส่วนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร

8 อาชีพใดที่ได้รับแรงกดดันทางวิชาชีพสูงในประเทศไทย

(1) ครู – อาจารย์

(2) ฝ่ายตุลาการ

(3) ฝ่ายการเงิน การบัญชี

(4) ตํารวจ ทหาร

(5) แพทย์ พยาบาล

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ครูและอาจารย์ เป็นอาชีพที่ได้รับแรงกดดันทางวิชาชีพสูงในประเทศไทยทั้งนี้เนื่องจากครูและอาจารย์บางคนบางกลุ่มมักมีพฤติกรรมละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ทุจริตคอร์รัปชั่น ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ ใช้วาจาและแสดงกิริยาไม่เหมาะสมในโรงเรียน ใช้เวลาในการทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะจนไม่มีเวลาสอนหรือเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของวิชาชีพครูในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

9 หลักสูตร “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” ใช้เพื่อพัฒนาบุคคลประเภทใด

(1) นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

(2) นักศึกษาอาชีวะ

(3) เยาวชนผู้เข้าค่ายรักษาการติดยา

(4) เยาวชนผู้เข้าศูนย์คุมประพฤติ

(5) นักเรียนนักศึกษาทั่ว ๆ ไป

ตอบ 5 (คําบรรยาย) หลักสูตร “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” จัดขึ้นเพื่อใช้พัฒนาประชาชนและนักเรียนนักศึกษาทั่ว ๆ ไปให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

10 รัฐบาลไทยกําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศผ่านเรื่องใดดังต่อไปนี้

(1) กฎหมายประกันสังคม

(2) พ.ร.บ. การออมแห่งชาติ

(3) แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการฯ

(4) แผนปฏิบัติการความมั่นคงทรัพยากรมนุษย์

(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตอบ 2 (คําบรรยาย) รัฐบาลไทยกําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศผ่าน พ.ร.บ.การออมแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู่นอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้วซึ่งคาดว่ามีอยู่กว่า 30 ล้านคน ได้ออมเงินเพื่อใช้ ในยามเกษียณ โดยรัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่ง และเมื่อผู้ออมมีอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับ เงินบํานาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ ซึ่งถือเป็นการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในยามที่ไม่มีรายได้ประจํา และเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

Advertisement