การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2303 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 ข้อความใดต่อไปนี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

Advertisement

(1) กรุ๊ปทัวร์หลอกให้ลูกทัวร์ชาวจีนซื้อสินค้าด้อยคุณภาพ

(2) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุดเยี่ยมชุมชนคนไร้บ้าน

Advertisement

(3) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(4) บัณฑิตรัฐศาสตร์ นําประสบการณ์งานบริษัทที่เคยทําไปทําเกษตรที่บ้านเกิดในยุคดิจิตอล

Advertisement

(5) คนไทยนิยมกินเจมากขึ้นในปัจจุบัน

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในภาครัฐ เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลคนในด้านต่าง ๆ โดยให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิ (ก่อนเกิด) จนถึงหลังการตาย ตัวอย่างที่อธิบาย ความหมายในเรื่องนี้ เช่น ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุดเยี่ยมชุมชนคนไร้บ้าน เป็นต้น

Advertisement

2 ข้อใดต่อไปนี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชน

(1) กรุ๊ปทัวร์หลอกให้ลูกทัวร์ชาวจีนซื้อสินค้าด้อยคุณภาพ

(2) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุดเยี่ยมชุมชนคนไร้บ้าน

(3) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(4) บัณฑิตรัฐศาสตร์ นําประสบการณ์งานบริษัทที่เคยทําไปทําเกษตรที่บ้านเกิดในยุคดิจิตอล

(5) คนไทยนิยมกินเจมากขึ้นในปัจจุบัน

ตอบ 1 (คําบรรยาย) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชน เป็นภาระหน้าที่ขององค์การที่จะพัฒนาคนโดยให้ความสําคัญกับเรื่องการฝึกอบรมที่มุ่งเสริมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และ ความสามารถในการทํางานให้แก่พนักงาน เพื่อพัฒนาให้พนักงานสามารถปรับตัวให้สอดคล้อง กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในการทํางานได้ง่ายขึ้น เตรียมพร้อมกับการเติบโตไปตามสายอาชีพ และมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ผลงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่องค์การต้องการ ตัวอย่างที่อธิบายความหมายในเรื่องนี้ เช่น กรุ๊ปทัวร์หลอกให้ลูกทัวร์ชาวจีนซื้อสินค้าด้อยคุณภาพ เป็นต้น

3 ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติต่ออายุกรรมการมหาเถร 8 รูป อีก 2 ปี เป็นประเด็นในเรื่องใด

(1) ศีลธรรม

(2) จริยธรรม

(3) คุณธรรม

(4) จรรยาบรรณ

(5) วัฒนธรรม

ตอบ 2 (คําบรรยาย) จริยธรรม (Ethic) คือ มาตรฐานของวิชาชีพ หรือหลักความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละสาขาวิชาชีพกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก ซึ่งอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างที่อธิบายถึงหลักการในเรื่องนี้ เช่น ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติต่ออายุกรรมการมหาเถร 8 รูป อีก 2 ปี เป็นต้น

4 จํานวนประชากรชาวไทยผู้มีสิทธิและลงทะเบียนใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีจํานวนประมาณเท่าใด

(1) 8 ล้านคน

(2) 10 ล้านคน

(3) 28 ล้านคน

(4) 38 ล้านคน

(5) 48 ล้านคน

ตอบ 5 (คําบรรยาย) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหลักประกันสุขภาพสําหรับประชากรชาวไทยที่ไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิอื่น ๆ จากรัฐ ให้ได้รับบริการสาธารณสุขทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยปัจจุบันมีประชากรชาวไทยผู้มีสิทธิและลงทะเบียนใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณ 48 ล้านคน

5 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด คือ

(1) คดียาเสพติดไม่กําหนดอายุความ

(2) มีมาตรการประหารชีวิตผู้ค้ารายใหญ่

(3) เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย

(4) สร้างมาตรฐานการบําบัด

(5) แยกผู้ต้องขังคดียาเสพติดออกจากผู้ต้องขังโทษอื่น ๆ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอนโยบายให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

6 ข้อใดต่อไปนี้เป็นจุดแข็งซึ่งกัมพูชามีมากกว่าไทยโดยเฉพาะในยุคปี พ.ศ. 2570

(1) เป็นแบตเตอรี่ของกลุ่มประเทศอาเซียน

(2) มีจํานวนผู้สูงอายุมีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่า

(3) มีจํานวนแรงงานที่เชี่ยวชาญอาชีวะมากกว่า

(4) มีจํานวนประชากรวัยต่ำกว่า 35 ปีมากกว่าไทย

(5) มีจํานวนกําลังทหารมากกว่าไทย

ตอบ 4 (คําบรรยาย) จุดแข็งของประเทศกัมพูชา คือ การมีจํานวนประชากรวัยหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า 35 ปี มากกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะในยุคปี พ.ศ. 2570 ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่มีผู้สูงอายุจํานวนมากและจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2570

7 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นประจําปี 2559 ด้วยวิธีใด

(1) นําอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปช่วยแนะแนวการสอบเข้าอุดมศึกษา

(2) เพิ่มมหาวิทยาลัยให้เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน

(3) นํานักศึกษามหาวิทยาลัยอาสาพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น

(4) ตั้งค่ายอาสาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

(5) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ตอบ 2 (คําบรรยาย) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นประจําปี 2559 โดยให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส ทั้งนี้เพื่อพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

8 “ดรุณบรรณาลัย” เป็นชื่อที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานให้เป็นศูนย์กลางมีเป้าหมายอะไร

(1) ส่งเสริมอาชีพเด็กวัยเรียน

(2) ศูนย์รวมอาสาสมัครของนักเรียนอาชีวะ

(3) ศูนย์รวมฝึกช่างของโรงเรียนพระดาบส

(4) เป็นห้องสมุดสําหรับเด็กปฐมวัย

(5) เป็นที่ปฏิบัติงานของนักเรียนจิตอาสาสาธารณะ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) “ดรุณบรรณาลัย” เป็นชื่อห้องสมุดสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยห้องสมุด แห่งนี้เป็นห้องสมุดสําหรับเด็กปฐมวัยแห่งแรกที่จะให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กปฐมวัยปกติและกลุ่มพิเศษ ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและสถาบันราชานุกูล

9 ดานังเกมส์ ณ ประเทศเวียดนาม ประเทศใดได้เหรียญทองมากที่สุด

(1) ไทย

(2) กัมพูชา

(3) มาเลเซีย

(4) เวียดนาม

(5) เมียนมาร์

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่ 5 หรือดานังเกมส์ ที่เมืองดานังประเทศเวียดนาม เป็นการแข่งขันกีฬาชายหาดระดับทวีปเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาโอลิมปิก แห่งเอเซียระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 43 ประเทศ ซึ่งประเทศที่ได้เหรียญทองมากที่สุด คือ เวียดนาม รองลงมาคือ ไทย และจีน ตามลําดับ

10 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันนี้ คือใคร

(1) นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

(2) นางชุติมา หาญเผชิญ

(3) นางเมธินี เทพมณี

(4) นายปรีชา วัชราภัย

(5) นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

ตอบ 3 (คําบรรยาย) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในปัจจุบัน คือ นางเมธินี เทพมณี ซึ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Advertisement