การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2303 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 เรื่องใดต่อไปนี้เป็นประเด็นในความหมายของคํา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ”

Advertisement

(1) เครือข่ายสลัม 4 ภาค ยื่นเรื่องต่อ คสช. ให้แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

(2) กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือไปยังรัฐบาลตุรกี

Advertisement

(3) ตํารวจสากลตอบกลับว่าได้รับคําร้องของไทยแล้ว

(4) ชาวบ้านกินยาเบื่อหนูประท้วงรัฐบาล

Advertisement

(5) สามยี่ปั๊วใหญ่ขายลอตเตอรี่ต้องยื่นบัญชีเสียภาษี

ตอบ 4 (คําบรรยาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในภาครัฐ เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลคนในด้านต่าง ๆ โดยให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิ (ก่อนเกิด) จนถึงหลังการตาย ตัวอย่างประเด็นปัญหา การที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่องนี้ เช่น ชาวบ้านกินยาเบื่อหนูประท้วงรัฐบาล เป็นต้น

Advertisement

2 สาเหตุของการอพยพลี้ภัยของประชากรกว่าล้านคนจากยุโรปตะวันออกไปยังยุโรปตะวันตก เนื่องจาก สาเหตุใด

(1) การสู้รบภายในประเทศ

(2) คุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่และการมีงานทํา

(3) การปฏิวัติรัฐประหารและการมีงานทํา

(4) สงครามและความยากจน

(5) ความยากจนและภัยทางธรรมชาติ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การอพยพลี้ภัยของประชากรกว่าล้านคนจากยุโรปตะวันออกไปยังยุโรปตะวันตกเป็นวิกฤติการณ์ผู้อพยพในยุโรปที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดยมีสาเหตุมาจากภัยสงครามและความยากจน ซึ่งผู้อพยพมีทั้งที่มาจากแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย ซูดาน โซมาเลีย และจากตะวันออกกลาง เช่น ซีเรีย อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อีรัก เป็นต้น

3 รางวัลโนเบลด้านสันติภาพปี 2015 ได้แก่บุคคลใด . .

(1) นายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนี

(2) บาทหลวงชาวเอริเทรียนผู้ช่วยผู้ลี้ภัย

(3) รมว.ต่างประเทศอิหร่าน และ รมว.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

(4) นายแพทย์ชาวคองโก

(5) สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

ตอบ ไม่มีข้อใดถูก , (คําบรรยาย) รางวัลโนเบลด้านสันติภาพปี 2015 ได้แก่ กลุ่มสานเสวนาสี่ฝ่ายแห่งชาติตูนิเซีย (Tunisia’s National Dialogue Quartet) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยช่วงการปฏิวัติตูนิเซีย

4 กฏหมายประกันสังคมกําหนดเวลาให้ทายาทผู้ประกันตนต้องดําเนินการยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ ภายในเวลาเท่าใด

(1) 6 เดือน

(2) 1 ปี

(3) 2 ปี

(4) 3 ปี

(5) ทันทีที่รับรู้เรื่องการเสียชีวิตของผู้ประกันตน

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทผู้ประกันตนต้องดําเนินการยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี โดยจะได้รับ – สิทธิประโยชน์ทดแทนดังนี้

1 เงินค่าทําศพ จํานวน 40,000 บาท

2 เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 3 – 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1.5 เดือน  หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย

5 เรื่องใดต่อไปนี้เป็นประเด็นในความหมายของคํา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจ”

(1) อาร์ เข้าพิธีบวชเพื่ออุทิศให้ผู้ถูกรถชนตาย

(2) มารดาขอเอกสารการรักษาบุตรที่เสียชีวิตไปจาก ร.พ.เอกชน .

(3) เอสเอ็มอีแบงก์ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดงานสุดยอด SME

(4) เชียงใหม่แบรนด์บุกตลาดเพื่อนบ้านก้าวเข้าสู่ AEC :

(5) ผู้ประกอบการ OTOP เชียงใหม่เน้นพนักงานขายสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ .

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชน เป็นภาระหน้าที่ขององค์การที่จะพัฒนาคนโดยให้ความสําคัญกับเรื่องการฝึกอบรมที่มุ่งเสริมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และ ความสามารถในการทํางานให้แก่พนักงาน เพื่อพัฒนาให้พนักงานสามารถปรับตัวให้สอดคล้อง กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในการทํางานได้ง่ายขึ้น เตรียมพร้อมกับการเติบโตไปตามสายอาชีพ และมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ผลงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่องค์การต้องการ ตัวอย่าง ที่อธิบายความหมายในเรื่องนี้ เช่น ผู้ประกอบการ OTOP เชียงใหม่เน้นพนักงานขายสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น

6 เรื่องใดต่อไปนี้เป็นประเด็นในความหมายของคํา “การบริหารจัดการงานบุคคล”

(1) อาร์ เข้าพิธีบวชเพื่ออุทิศให้ผู้ถูกรถชนตาย

(2) มารดาขอเอกสารการรักษาบุตรที่เสียชีวิตไปจาก ร.พ.เอกชน

(3) เอสเอ็มอีแบงก์ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดงานสุดยอด SME

(4) เชียงใหม่แบรนด์บุกตลาดเพื่อนบ้านก้าวเข้าสู่ AEC

(5) ผู้ประกอบการ OTOP เชียงใหม่เน้นพนักงานขายสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การบริหารงานบุคคลหรือการจัดการงานบุคคล (HRM) เป็นการจัดการคนตั้งแต่เริ่มเข้ามาทํางานในองค์กรจนกระทั่งพ้นจากองค์กรไป ซึ่งถือเป็นหน้าที่ภารกิจของ องค์กรที่จะต้องจัดการงานบุคคลเริ่มตั้งแต่การวางแผนกําลังคน การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน (ซึ่งประกอบด้วยการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การหมุนเวียนงาน การรักษาวินัยในการทํางาน จนถึงการให้พ้นจาก งานหรือพ้นจากองค์กรไป ตัวอย่างที่อธิบายความหมายในเรื่องนี้ เช่น ผู้ประกอบการ OTOP เชียงใหม่เน้นพนักงานขายสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น (ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ)

7 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับหลักการเรื่องใด “โจรสองแควไม่กลัวบาปงัดตู้ศาลหลักเมือง”

(1) คุณธรรม

(2) จริยธรรม

(3) ศีลธรรม

(4) คติธรรม

(5) วัฒนธรรม

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ศีลธรรม เป็นความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ หรือเป็นหลักความประพฤติที่ดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ ตัวอย่างที่อธิบายหลักการในเรื่องนี้ เช่น โจรสองแควไม่กลัวบาปงัดตู้ศาลหลักเมือง เป็นต้น

8 โครงการ “ปั่นเพื่อแม่” ตรงกับหลักการเรื่องใดดังต่อไปนี้

(1) คุณธรรม

(2) จริยธรรม

(3) ศีลธรรม

(4) คติธรรม

(5) วัฒนธรรม

ตอบ 1 (คําบรรยาย) คุณธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กระทําแล้วเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตัวอย่างที่อธิบายหลักการในเรื่องนี้ เช่น การเข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่/ปั่นเพื่อพ่อการกตัญญูรู้คุณบิดามารดา เป็นต้น

9 สถานการณ์ประชากรโลกในปัจจุบันนี้มีประมาณ 7.02 พันล้านคน ในจํานวนนี้ยังคงมีผู้ดําเนินชีวิตต่ำกว่าเส้นความยากจนประมาณเท่าใด

(1) ร้อยละ 5

(2) ร้อยละ 10

(3) ร้อยละ 15

(4) ร้อยละ 20

(5) สูงกว่าร้อยละ 20

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ธนาคารโลกได้ออกรายงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ว่าสถานการณ์ประชากรโลกในปัจจุบันนี้มีประมาณ 7.02 พันล้านคน ซึ่งในจํานวนนี้ยังคงมีผู้ดําเนินชีวิตต่ํากว่า เส้นความยากจนประมาณ 702 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรโลกทั้งหมดโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชีย แอฟริกา และภูมิภาคซับซาฮารา

10 ประเด็นเรื่องใดที่นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่สมัชชา UN ครั้งที่ 70 ที่ USA

(1) ความเท่าเทียมของสตรี และเศรษฐกิจพอเพียง

(2) ความเท่าเทียมของสตรี และกลุ่มคนด้อยโอกาส

(3) เศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันโลกร้อน

(4) การจัดให้มีการเลือกตั้งในไทย

(5) การดูแลสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการค้ามนุษย์

ตอบ 1 (คําบรรยาย) นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่สมัชชา UN ครั้งที่ 70 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมของสตรี และเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement