การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2303 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 เรื่องใดต่อไปนี้เป็นประเด็นในความหมายของคํา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ”

(1) เครือข่ายสลัม 4 ภาค ยื่นเรื่องต่อ คสช. ให้แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

(2) กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือไปยังรัฐบาลตุรกี

(3) ตํารวจสากลตอบกลับว่าได้รับคําร้องของไทยแล้ว

(4) ชาวบ้านกินยาเบื่อหนูประท้วงรัฐบาล

(5) สามยี่ปั๊วใหญ่ขายลอตเตอรี่ต้องยื่นบัญชีเสียภาษี

ตอบ 4 (คําบรรยาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในภาครัฐ เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลคนในด้านต่าง ๆ โดยให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิ (ก่อนเกิด) จนถึงหลังการตาย ตัวอย่างประเด็นปัญหา การที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่องนี้ เช่น ชาวบ้านกินยาเบื่อหนูประท้วงรัฐบาล เป็นต้น

2 สาเหตุของการอพยพลี้ภัยของประชากรกว่าล้านคนจากยุโรปตะวันออกไปยังยุโรปตะวันตก เนื่องจาก สาเหตุใด

(1) การสู้รบภายในประเทศ

(2) คุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่และการมีงานทํา

(3) การปฏิวัติรัฐประหารและการมีงานทํา

(4) สงครามและความยากจน

(5) ความยากจนและภัยทางธรรมชาติ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การอพยพลี้ภัยของประชากรกว่าล้านคนจากยุโรปตะวันออกไปยังยุโรปตะวันตกเป็นวิกฤติการณ์ผู้อพยพในยุโรปที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดยมีสาเหตุมาจากภัยสงครามและความยากจน ซึ่งผู้อพยพมีทั้งที่มาจากแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย ซูดาน โซมาเลีย และจากตะวันออกกลาง เช่น ซีเรีย อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อีรัก เป็นต้น

3 รางวัลโนเบลด้านสันติภาพปี 2015 ได้แก่บุคคลใด . .

(1) นายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนี

(2) บาทหลวงชาวเอริเทรียนผู้ช่วยผู้ลี้ภัย

(3) รมว.ต่างประเทศอิหร่าน และ รมว.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

(4) นายแพทย์ชาวคองโก

(5) สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

ตอบ ไม่มีข้อใดถูก , (คําบรรยาย) รางวัลโนเบลด้านสันติภาพปี 2015 ได้แก่ กลุ่มสานเสวนาสี่ฝ่ายแห่งชาติตูนิเซีย (Tunisia’s National Dialogue Quartet) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยช่วงการปฏิวัติตูนิเซีย

4 กฏหมายประกันสังคมกําหนดเวลาให้ทายาทผู้ประกันตนต้องดําเนินการยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ ภายในเวลาเท่าใด

(1) 6 เดือน

(2) 1 ปี

(3) 2 ปี

(4) 3 ปี

(5) ทันทีที่รับรู้เรื่องการเสียชีวิตของผู้ประกันตน

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทผู้ประกันตนต้องดําเนินการยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี โดยจะได้รับ – สิทธิประโยชน์ทดแทนดังนี้

1 เงินค่าทําศพ จํานวน 40,000 บาท

2 เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 3 – 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1.5 เดือน  หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย

5 เรื่องใดต่อไปนี้เป็นประเด็นในความหมายของคํา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจ”

(1) อาร์ เข้าพิธีบวชเพื่ออุทิศให้ผู้ถูกรถชนตาย

(2) มารดาขอเอกสารการรักษาบุตรที่เสียชีวิตไปจาก ร.พ.เอกชน .

(3) เอสเอ็มอีแบงก์ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดงานสุดยอด SME

(4) เชียงใหม่แบรนด์บุกตลาดเพื่อนบ้านก้าวเข้าสู่ AEC :

(5) ผู้ประกอบการ OTOP เชียงใหม่เน้นพนักงานขายสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ .

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชน เป็นภาระหน้าที่ขององค์การที่จะพัฒนาคนโดยให้ความสําคัญกับเรื่องการฝึกอบรมที่มุ่งเสริมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และ ความสามารถในการทํางานให้แก่พนักงาน เพื่อพัฒนาให้พนักงานสามารถปรับตัวให้สอดคล้อง กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในการทํางานได้ง่ายขึ้น เตรียมพร้อมกับการเติบโตไปตามสายอาชีพ และมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ผลงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่องค์การต้องการ ตัวอย่าง ที่อธิบายความหมายในเรื่องนี้ เช่น ผู้ประกอบการ OTOP เชียงใหม่เน้นพนักงานขายสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น

6 เรื่องใดต่อไปนี้เป็นประเด็นในความหมายของคํา “การบริหารจัดการงานบุคคล”

(1) อาร์ เข้าพิธีบวชเพื่ออุทิศให้ผู้ถูกรถชนตาย

(2) มารดาขอเอกสารการรักษาบุตรที่เสียชีวิตไปจาก ร.พ.เอกชน

(3) เอสเอ็มอีแบงก์ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดงานสุดยอด SME

(4) เชียงใหม่แบรนด์บุกตลาดเพื่อนบ้านก้าวเข้าสู่ AEC

(5) ผู้ประกอบการ OTOP เชียงใหม่เน้นพนักงานขายสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การบริหารงานบุคคลหรือการจัดการงานบุคคล (HRM) เป็นการจัดการคนตั้งแต่เริ่มเข้ามาทํางานในองค์กรจนกระทั่งพ้นจากองค์กรไป ซึ่งถือเป็นหน้าที่ภารกิจของ องค์กรที่จะต้องจัดการงานบุคคลเริ่มตั้งแต่การวางแผนกําลังคน การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน (ซึ่งประกอบด้วยการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การหมุนเวียนงาน การรักษาวินัยในการทํางาน จนถึงการให้พ้นจาก งานหรือพ้นจากองค์กรไป ตัวอย่างที่อธิบายความหมายในเรื่องนี้ เช่น ผู้ประกอบการ OTOP เชียงใหม่เน้นพนักงานขายสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น (ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ)

7 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับหลักการเรื่องใด “โจรสองแควไม่กลัวบาปงัดตู้ศาลหลักเมือง”

(1) คุณธรรม

(2) จริยธรรม

(3) ศีลธรรม

(4) คติธรรม

(5) วัฒนธรรม

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ศีลธรรม เป็นความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ หรือเป็นหลักความประพฤติที่ดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ ตัวอย่างที่อธิบายหลักการในเรื่องนี้ เช่น โจรสองแควไม่กลัวบาปงัดตู้ศาลหลักเมือง เป็นต้น

8 โครงการ “ปั่นเพื่อแม่” ตรงกับหลักการเรื่องใดดังต่อไปนี้

(1) คุณธรรม

(2) จริยธรรม

(3) ศีลธรรม

(4) คติธรรม

(5) วัฒนธรรม

ตอบ 1 (คําบรรยาย) คุณธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กระทําแล้วเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตัวอย่างที่อธิบายหลักการในเรื่องนี้ เช่น การเข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่/ปั่นเพื่อพ่อการกตัญญูรู้คุณบิดามารดา เป็นต้น

9 สถานการณ์ประชากรโลกในปัจจุบันนี้มีประมาณ 7.02 พันล้านคน ในจํานวนนี้ยังคงมีผู้ดําเนินชีวิตต่ำกว่าเส้นความยากจนประมาณเท่าใด

(1) ร้อยละ 5

(2) ร้อยละ 10

(3) ร้อยละ 15

(4) ร้อยละ 20

(5) สูงกว่าร้อยละ 20

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ธนาคารโลกได้ออกรายงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ว่าสถานการณ์ประชากรโลกในปัจจุบันนี้มีประมาณ 7.02 พันล้านคน ซึ่งในจํานวนนี้ยังคงมีผู้ดําเนินชีวิตต่ํากว่า เส้นความยากจนประมาณ 702 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรโลกทั้งหมดโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชีย แอฟริกา และภูมิภาคซับซาฮารา

10 ประเด็นเรื่องใดที่นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่สมัชชา UN ครั้งที่ 70 ที่ USA

(1) ความเท่าเทียมของสตรี และเศรษฐกิจพอเพียง

(2) ความเท่าเทียมของสตรี และกลุ่มคนด้อยโอกาส

(3) เศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันโลกร้อน

(4) การจัดให้มีการเลือกตั้งในไทย

(5) การดูแลสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการค้ามนุษย์

ตอบ 1 (คําบรรยาย) นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่สมัชชา UN ครั้งที่ 70 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมของสตรี และเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตั้งแต่ข้อ 11 – 15 เรื่องใดดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษยชาติ

(1) สัญชาตญาณ

(2) Sex Drive

(3) สัตว์สังคม

(4) ความอยากรู้อยากเห็น

(5) การชอบเลียนแบบพฤติกรรม

 

11 การต่อต้านนโยบาย Single Gateway ของคนไทย

ตอบ 1 (คําบรรยาย) สัญชาตญาณ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้น หรือสิ่งใดก็ตามที่ติดตัวมาแต่กําเนิดและมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นพิเศษ ตัวอย่างที่อธิบายถึงธรรมชาติของมนุษยชาติในเรื่องนี้ เช่น การต่อต้านนโยบาย Single Gateway ของคนไทย เป็นต้น

12 การรวมกลุ่มชาวบ้านเข้าทําลายโรงพักอําเภอถลาง

ตอบ 3 (คําบรรยาย) มนุษย์เป็นสัตว์สังคม หมายถึง มนุษย์จะมีชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่ามีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในหมู่มวลสมาชิก ทั้งนี้เพราะมนุษย์จําเป็นต้องติดต่อสื่อสาร หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องอยู่ร่วมกัน มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนะ ระหว่างกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอดเวลา ตัวอย่างที่อธิบายถึงธรรมชาติของมนุษยชาติในเรื่องนี้ เช่น การรวมกลุ่มของชาวบ้านเข้าทําลายโรงพักอําเภอถลาง เป็นต้น

13 เทศกาลถือศีลกินเจคึกคักทําให้ราคาผักสูงขึ้น

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การชอบเลียนแบบพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมเอาอย่างภายใต้กระบวนการที่ถูกเร้าและชี้แนะซึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมที่เห็นจากคนหรือสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างที่อธิบายถึง ธรรมชาติของมนุษยชาติในเรื่องนี้ เช่น เทศกาลถือศีลกินเจคึกคักทําให้ราคาผักสูงขึ้น เป็นต้น

14 นโยบายการท่องเที่ยวไทยเน้นด้านวัฒนธรรมมากกว่าการให้บริการทางเพศ ตอบ 2 (คําบรรยาย) Sex Drive เป็นแรงขับที่ผลักดันให้บุคคลเริ่มสนใจเพศตรงข้าม และสนใจในกิจกรรมแห่งการสร้างสัมพันธภาพ อันนําไปสู่การแสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ตัวอย่างที่ อธิบายถึงธรรมชาติของมนุษยชาติในเรื่องนี้ เช่น นโยบายการท่องเที่ยวไทยเน้นด้านวัฒนธรรมมากกว่าการให้บริการทางเพศ เป็นต้น

15 วันที่ 12 ตุลาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันค้นพบโลกใหม่ คือแผ่นดินทวีปอเมริกา สาเหตุจากธรรมชาติของมนุษย์

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ความอยากรู้อยากเห็น เป็นอารมณ์ความต้องการ ความสงสัย และความสนใจอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่อยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ เช่น การสํารวจตรวจสอบ การสืบเสาะ การค้นหา การสังเกต และการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ อันถือเป็น แรงจูงใจสําคัญในการศึกษาหาความรู้ของมนุษย์ ตัวอย่างที่อธิบายถึงธรรมชาติของมนุษยชาติ ในเรื่องนี้ เช่น วันที่ 12 ตุลาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันค้นพบโลกใหม่ คือแผ่นดินทวีปอเมริกาสาเหตุจากธรรมชาติของมนุษย์ เป็นต้น

ตั้งแต่ข้อ 16 – 20 เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของมนุษย์

(1) โครงสร้าง

(2) กล้ามเนื้อ

(3) กระบวนการ

(4) ภาพลักษณ์

(5) Habit Pattern

 

16 การทําโฆษณาโดยเน้นให้ดาราหรือนักร้องดังในเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์แล้วถ่ายคลิปส่งเข้า Social Media

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ภาพลักษณ์ (Image) คือ องค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งอาจเป็นบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งการมีภาพลักษณ์ที่ดี จะส่งผลต่อชื่อเสียง และความเชื่อถือศรัทธาในตัวบุคคล องค์กร หรือสถาบันนั้น ๆ ตัวอย่าง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของมนุษย์ในเรื่องนี้ เช่น การทําโฆษณาโดยเน้นให้

ดาราหรือนักร้องดังในเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์แล้วถ่ายคลิปส่งเข้า Social Media เป็นต้น

17 การเสริมบุคลิกของเด็กวัยรุ่นเกาหลีโดยการผ่าตัดเสริมกระดูกให้สูงขึ้น

ตอบ 1 (คําบรรยาย) กระดูก เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของโครงสร้างร่างกายมนุษย์ โดยความสูงของคนเรานั้นเป็นผลมาจากความยาวของกระดูก ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้เมื่อร่างกายได้รับ สารอาหารจําพวกโปรตีนอย่างเพียงพอ รวมทั้งการออกกําลังกาย เช่น การกระโดดเอื้อมแตะ การว่ายน้ำ เป็นต้น แต่การแพทย์สมัยใหม่ได้นําการผ่าตัดกระดูกมาช่วยเพิ่มความสูงให้กับร่างกาย ซึ่งจะช่วยทําให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

18 การศึกษาเพื่อสร้างหัวใจเทียม ไตเทียม เป็นส่วนหนึ่งของวงการแพทย์สมัยใหม่ ๆ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) กระบวนการทํางานของร่างกาย คือ การทํางานร่วมกันของระบบอวัยวะต่าง ๆในร่างกาย เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย เป็นต้น โดยมีระบบประสาท ควบคุมและประสานการทํางานของระบบอวัยวะทั้งหมด ถ้าระบบอวัยวะเหล่านี้ทําหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพจะทําให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงและดํารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ตัวอย่าง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของมนุษย์ในเรื่องนี้ เช่น การศึกษาเพื่อสร้างหัวใจเทียม ไตเทียม เป็นส่วนหนึ่งของวงการแพทย์สมัยใหม่ เป็นต้น

19 การฉีด Stem Celt เข้าสู่ร่างกายมนุษย์นําไปสู่การขยายอายุของคนไข้ด้วยการสร้าง Cell ใหม่ ๆ แทนที่ส่วนที่ใช้การไม่ได้แล้ว

ตอบ 2 (คําบรรยาย) Stem Cell คือ เซลล์ชนิดพิเศษที่พบได้ในทุกช่วงเวลาของการเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งตัวได้อย่างไม่จํากัดและสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ได้เกือบ ทุกชนิดในร่างกาย โดยการแพทย์สมัยใหม่ได้นํา Stem Cell มาใช้ในการสร้างเซลล์ใหม่ ๆ เพื่อทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกายมนุษย์ เช่น เซลล์ผิวหนัง สมอง หัวใจ กล้ามเนื้อและเซลล์เม็ดเลือดเพื่อทําให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น

20 การฉายภาพโฆษณาสินค้าบ่อย ๆ เป็นการตอกย้ำให้มนุษย์มีความเคยชินนําไปสู่การปฏิบัติตามต่อไป

ตอบ 5 (คําบรรยาย) Habit Pattern คือ รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ปรากฏซ้ำ ๆ กันบ่อย ๆ จนเกิดเป็นความเคยชิน ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของมนุษย์ในเรื่องนี้ เช่น การฉายภาพโฆษณาสินค้าบ่อย ๆ เป็นการตอกย้ำให้มนุษย์มีความเคยชินนําไปสู่การปฏิบัติตามต่อไป เป็นต้น

 

ตั้งแต่ข้อ 21 – 30 เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในวิชาทฤษฎีบริหารรัฐกิจเรื่องใด

(1) ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์

(2) ทฤษฎีหลักการพื้นฐานของการจัดการ

(3) ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์

(4) ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์

(5) ทฤษฎีสมัยใหม่

 

21 แนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่อง Single Gateway ตอน 5 (คําบรรยาย) ทฤษฎีสมัยใหม่หรือทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization Theory) มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังนี้

1 การให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น การลดอัตรากําลังบุคลากรระดับกลางขององค์การให้น้อยลง

2 การบริหารจัดการโดย นําเอาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในองค์การ เช่น แนวคิด ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่อง Single Gateway, บริษัทไทยคม ขอพระราชทานนาม ดาวเทียมจึงได้ชื่อ “ดาวเทียมไทยคม”

3 การสร้างเครือข่ายหรือสายใยของการสื่อสาร

4 การปฏิบัติงานทางเลือกในการให้และรับบริการในด้านต่าง ๆ ฯลฯ

22 การให้โอกาสแก่สตรีที่ท้องแก่ได้สอบบรรจุครูผู้ช่วยแม้ว่าจะเพิ่งคลอดบุตร ตอบ 4 (คําบรรยาย) ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Theory) เป็นแนวคิดที่มุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลในทุกระดับ โดยจะศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ และหาสิ่งจูงใจให้ตรงกับความต้องการหรือความปรารถนาของเขา เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม หรือไปยับยั้งพฤติกรรม หรือไปกําหนดพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่าง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบริหารรัฐกิจในเรื่องนี้ เช่น การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, การให้โอกาสแก่สตรีที่ท้องแก่ได้สอบบรรจุครูผู้ช่วยแม้ว่าจะเพิ่งคลอดบุตร, การเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ให้นักศึกษาที่ต่อต้านรัฐต้องขึ้นศาลทหาร เป็นต้น

23 ความพยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตอบ 3 (คําบรรยาย) ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Organization Theory) มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังนี้

1 เน้นหลักการทํางาน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร แบบเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม เช่น การแต่งตั้งนายตํารวจไปรับผิดชอบคดีต้องใช้ทีมงานเดียวกัน

2 กลุ่มจะเป็นผู้กําหนดคุณลักษณะของสมาชิก มาตรฐานหรือบรรทัดฐาน แบบแผนหรือพิธีการของกลุ่ม ตลอดจนกําหนดผลผลิตของสมาชิกทั้งโดยการทบทวนมาตรฐานงาน และการเตรียม แผนงาน

3 ความสัมพันธ์ในกลุ่มจะทําให้สมาชิกกลุ่มเกิดความพอใจในเป้าหมายขององค์การ และวิธีการทํางานร่วมกัน จนนําไปสู่การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การให้เหมาะสม กับการดําเนินงานมากขึ้น เช่น ความพยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

24 รัฐบาลกําหนดให้งานพัฒนาแต่ละด้านมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพชัดเจน เพื่อทําหน้าที่ประสานงาน

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ทฤษฎีหลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of Management Theory) ของ Gulick ที่เรียกว่า POSDCORB มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังนี้

1 การวางแผนหรือการกําหนดสิ่งที่ต้องการและวิธีการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2 การจัดตั้งหน่วยงานด้านบุคคล

3 การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแต่งตั้งนางสาวไทย เป็นทูตทางวัฒนธรรมประจําองค์การสากล

4 การกําหนดตําแหน่งหน้าที่หรือกลุ่มงานออกมา ในรูปของจํานวนและระดับตําแหน่งที่จะมีในหน่วยงานนั้น ๆ

5 การประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน หรือการตั้งผู้ประสานงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รัฐบาล กําหนดให้งานพัฒนาแต่ละด้านมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพชัดเจน เพื่อทําหน้าที่ประสานงาน

6 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหาร

7 การมีภาวะผู้นําที่สามารถ ชี้นําการปฏิบัติงานของคนงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

8 การรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น การกําหนดให้ข้าราชการที่ไปดูงานต่างประเทศเมื่อกลับมาแล้วต้องทํารายงานผลการดูงาน

9 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายให้ถูกต้อง ทันเวลา และคุ้มค่า ฯลฯ

25 โครงการ “ชั่งหัวมัน”

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Theory) มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังนี้ 1 การมุ่งแสวงหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด (One Best Way) ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การสังเกต การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผล ตลอดจนการสร้างตัวแบบจําลอง (Model) ของสิ่งที่ทําการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ ได้มาซึ่งผลผลิตสูงสุด โดยเสียเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เช่น โครงการ “ชั่งหัวมัน”

2 การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 มีการสร้างเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน เช่น การกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน วัดผลงานหรือ ISO

4 การสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับพนักงานโดยอาศัยปัจจัยทางด้าน เศรษฐกิจเพียงประการเดียว นั่นคือ เน้นการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในรูปตัวเงินเป็นหลัก เช่น การกําหนดอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

5 การรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานเพื่อต่อรองกับนายจ้าง ฯลฯ

26 การกําหนดอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ

27 การแต่งตั้งนางสาวไทยเป็นทูตทางวัฒนธรรมประจําองค์การสากล

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 24 ประกอบ

28 การแต่งตั้งนายตํารวจไปรับผิดชอบคดีต้องใช้ทีมงานเดียวกัน

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 23 ประกอบ

29 การเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ให้นักศึกษาที่ต่อต้านรัฐต้องขึ้นศาลทหาร

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 22 ประกอบ

30 บริษัทไทยคม ขอพระราชทานนามดาวเทียมจึงได้ชื่อ “ดาวเทียมไทยคม”

ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 21 ประกอบ

 

ตั้งแต่ข้อ 31 – 40 เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด

(1) ด้านสุขภาพร่างกาย

(2) ด้านสุขาภิบาล

(3) ด้านทักษะ

(4) ด้านสุขภาพจิต

(5) ด้านทัศนคติ

 

31 การให้ความรู้เกี่ยวกับ รธน. ทําให้ประชาชนยอมรับ/ไม่ยอมรับ รธน.

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ในด้านทัศนคติ เป็นการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางที่ดี มองและรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยปัจจัยที่ทําให้บุคคลมีทัศนคติไปใน ทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั้นเกิดจากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ทั้งจาก ครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน รัฐบาล สื่อมวลชน ฯลฯ ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในด้านนี้ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ รธน. ทําให้ประชาชนยอมรับ/ไม่ยอมรับ รธน. คสช. เรียกนักเขียนการ์ตูนไปปรับแนวคิด เป็นต้น

32 การเพิ่มทุนการศึกษาให้กลุ่มนักเรียนอาชีวะ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ในด้านทักษะ เป็นการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะความชํานาญให้กับตัวมนุษย์ ซึ่งได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม การส่งไปศึกษาดูงาน ฯลฯ ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในด้านนี้ เช่น การเพิ่มทุนการศึกษาให้กลุ่มนักเรียนอาชีวะ, การลดภาษีให้กับบริษัทที่ทําการฝึกอบรมพนักงานของตนประจําปีนั้น ๆ เป็นต้น

33 คสช. เรียกนักเขียนการ์ตูนไปปรับแนวคิด

ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 31 ประกอบ

34 สภาพปัญหาที่ตํารวจมักจะยิงตัวตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ในด้านสุขภาพจิต (จิตภาพ) เป็นการลงทุนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสภาวะจิตใจ กระบวนการความคิด และพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง ต้องอาศัยวิธีการทางอ้อมโดยการฝึกอบรม การสอบถามหรือสร้างเครื่องมือวัด และการพิสูจน์ทดลองจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ ได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในด้านนี้ เช่น สภาพปัญหาที่ตํารวจมักจะยิงตัวตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่, การกําหนดให้ข้าราชการสามารถลางานไปรักษาศีลได้ปีละ 10 วัน เป็นต้น

35 การอนุมัติงบประมาณให้ชุมชนขุดบ่อน้ําสะอาดเพื่อบริโภค

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ในด้านสุขาภิบาล เป็นการลงทุนเกี่ยวกับความสะอาดของสิ่งแวดล้อม และการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่ประชาชน ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในด้านนี้ เช่น การอนุมัติงบประมาณให้ชุมชนขุดบ่อน้ำสะอาดเพื่อบริโภค การศึกษาเรื่องสัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับเพื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นต้น

36 การลงทุนอุปกรณ์ด้านกีฬาให้นักเรียนระดับประถมศึกษา

ตอบ 1 (คําบรรยาย) การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ในด้านสุขภาพร่างกาย (กายภาพ) เป็นการลงทุนเกี่ยวกับการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าดีและมีประโยชน์ต่อโครงสร้างและระบบการทํางาน ของร่างกาย ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในด้านนี้ เช่น การลงทุนอุปกรณ์ด้านกีฬาให้นักเรียนระดับประถมศึกษา, โครงการ Bike for Dad เป็นต้น

37 โครงการ Bike for Dad

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 36 ประกอบ

38 การศึกษาเรื่องสัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับเพื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 35 ประกอบ

39 การลดภาษีให้กับบริษัทที่ทําการฝึกอบรมพนักงานของตนประจําปีนั้น ๆ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 32 ประกอบ

40 การกําหนดให้ข้าราชการสามารถลางานไปรักษาศีลได้ปีละ 10 วัน

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 34 ประกอบ

 

ตั้งแต่ข้อ 41 – 50 เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ UN ในเรื่องใด

(1) เน้นความสําคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์

(2) การถ่ายทอดทักษะของมนุษย์เป็นไปตามเชื้อชาติ

(3) การพัฒนาในเชิงความร่วมมือทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

(4) การให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและปัญหาเร่งด่วน

(5) การพัฒนาโดยเน้นการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค

 

41 การระดมความช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตก ตอบ 5 (คําบรรยาย) การพัฒนาโดยเน้นการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีการระดมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเดียวกัน โดยอาศัยความร่วมมือในระดับประเทศหรือ ในระดับกลุ่ม/องค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคของทวีปหรือของโลกเดียวกัน จึงทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือและความร่วมมือที่จะนําไปสู่การสร้างกฎกติกา ข้อตกลง และสนธิสัญญาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการลดความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันระหว่างบรรดา ประเทศต่าง ๆ ตลอดจนทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และแรงงาน ระหว่างกัน ตัวอย่างที่อธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ UN ในเรื่องนี้ เช่น การระดมความช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตก, การสร้างความร่วมมือจากประเทศต้นทาง กลางทาง และปลายทางของปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

42 การสร้างความร่วมมือจากประเทศต้นทาง กลางทาง และปลายทางของปัญหาการค้ามนุษย์

ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 41 ประกอบ

43 การขอความช่วยเหลือด้าน IT จากต่างประเทศเพื่อตรวจหาผู้วางระเบิด ณ สี่แยกราชประสงค์

ตอบ 3 (คําบรรยาย) การพัฒนาในเชิงความร่วมมือทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการประสานความร่วมมือขององค์การทั้งองค์การในระดับเดียวกัน และองค์การในต่างระดับกัน ซึ่งจะทําให้เกิดความร่วมมือในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม ตัวอย่างที่อธิบายถึงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ UN ในเรื่องนี้ เช่น การขอความช่วยเหลือด้าน IT จาก ต่างประเทศเพื่อตรวจหาผู้วางระเบิด ณ สี่แยกราชประสงค์, การสร้างสมัชชาพลเมืองในหลาย ๆ จังหวัดของประเทศไทย เป็นต้น

44 การให้ประเทศที่อยู่เหนือแม่น้ำโขงเป็นประธานเปิดประชุม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งในลุ่มแม่น้ำโขง

ตอบ 1 (คําบรรยาย) การพัฒนาที่เน้นความสําคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ(ได้แก่ สถานที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ อาณาเขตติดต่อ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ฯลฯ) ภูมิอากาศ และองค์ประกอบ เชิงธรณีวิทยา รวมถึงภูมิหลังความเป็นมาหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะมีอิทธิพล ทําให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา การยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความขัดแย้ง หรือทักษะความชํานาญของแต่ละกลุ่มบุคคล เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ หรือแต่ละประเทศสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างที่อธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ UN ในเรื่องนี้ เช่น การให้ประเทศที่อยู่เหนือแม่น้ำโขงเป็นประธานเปิดประชุม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งในลุ่มแม่น้ำโขง, การทบทวนการปลูกพืชไร่ของคนในที่สูงในจังหวัดน่าน เป็นต้น

45 การยอมรับความสามารถของกลุ่มแม่บ้านจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าทํางานในญี่ปุ่น

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การพัฒนาที่เน้นการถ่ายทอดทักษะของมนุษย์เป็นไปตามเชื้อชาติ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ หรือลักษณะโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ แต่ละเชื้อชาติ แต่ละเผ่าพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม แนวคิด วิถีการดําเนินชีวิต กีฬา หรือยุทธวิธีในการต่อสู้ ตัวอย่างที่ อธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ UN ในเรื่องนี้ เช่น การยอมรับความสามารถ ของกลุ่มแม่บ้านจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าทํางานในญี่ปุ่น, แรงงานจากไทยทยอยไปขายแรงงานด้านก่อสร้างในสิงคโปร์ เป็นต้น

46 แรงงานจากไทยทยอยไปขายแรงงานด้านก่อสร้างในสิงคโปร์

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 45 ประกอบ

47 การยอมรับการแต่งกายแบบคลุมศีรษะและปิดใบหน้าของสตรีในการเข้าพิธีที่กรุงเมกกะ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มที่มีอํานาจการตัดสินใจทางการเมืองน้อย หรือถูกชักจูงให้คล้อยตามอํานาจเงินหรือ อํานาจของกลุ่มผู้นําได้ง่าย ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้หญิงหรือสตรี กลุ่มผู้ยากไร้ในชนบท กลุ่มผู้พิการ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสในการดูแลคุณภาพชีวิต การจ้างงานที่มีรายได้ บทบาทการเป็นผู้นํา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาทักษะเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตัวอย่างที่อธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ UN ในเรื่องนี้ เช่น การยอมรับ การแต่งกายแบบุคลุมศีรษะและปิดใบหน้าของสตรีในการเข้าพิธีที่กรุงเมกกะ เป็นต้น

48 สถิติของไทยในปัจจุบันมีสตรีในภาวะเจริญพันธุ์ที่ให้กําเนิดบุตรลดลงจากเฉลี่ย 6 คน เป็น 1.6 คน

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การพัฒนาที่เน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วนของมนุษย์ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหลักหรือปัญหาเร่งด่วนของประชาคมโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ปัญหาเด็กเกิดใหม่มีอัตราลดลง ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการขาดทักษะความรู้ ปัญหาการทํางานแบบชนชั้น ฯลฯ ตัวอย่างที่อธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิด ของ UN ในเรื่องนี้ เช่น สถิติของไทยในปัจจุบันมีสตรีในภาวะเจริญพันธุ์ที่ให้กําเนิดบุตรลดลงจากเฉลี่ย 6 คน เป็น 1.6 คน เป็นต้น

49 การทบทวนการปลูกพืชไร่ของคนในที่สูงในจังหวัดน่าน

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 44 ประกอบ

50 การสร้างสมัชชาพลเมืองในหลาย ๆ จังหวัดของประเทศไทย

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 43 ประกอบ

 

ตั้งแต่ข้อ 51 – 55 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Orientation Training)

(2) การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training)

(3) การฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training)

(4) การฝึกอบรมแบบจําลอง (Simulation Training)

(5) การฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training)

 

51 ต้องมีการแนะนําประวัติขององค์การ

ตอบ 1 หน้า 127 – 128 การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Orientation Training) เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมและนิยมใช้กับพนักงานที่เข้าทํางานใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแนะนํา ให้พนักงานใหม่ได้รับความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การหรือสถานที่ทํางาน เช่น ประวัติขององค์การ ผู้บริหารและระบบการบริหารงาน ความก้าวหน้าในงาน เงื่อนไข การจ้างงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดข้อสงสัยและความกังวลใจของพนักงานใหม่ให้หมดไป ตลอดจนช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์การได้ง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อองค์การในท้ายที่สุด

52 เป็นเทคนิคที่นิยมใช้อบรมผู้บริหาร

ตอบ 2 หน้า 142 การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training) เป็นวิธีการที่มีการกําหนดรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์การ และให้ผู้เข้าฝึกอบรมทําการศึกษารายละเอียด ของข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีศึกษา พร้อมกับกําหนดปัญหาและนําเสนอแนวหางการ แก้ไขปัญหา แล้วเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหาร

53 แจ้งถึงเงื่อนไขการจ้างงาน

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 51 ประกอบ

54 ใช้ฝึกอบรมนักบิน

ตอบ 4 หน้า 140 – 141, (คําบรรยาย) การฝึกอบรมแบบจําลอง (Simulation Training) เป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการที่เป็นแบบจําลอง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในการทํางานจริง เช่น การฝึกอบรมนักบินหรือการฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องจักรกลขนาดหนัก เป็นต้น

55 บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวะช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า

ตอน 5 หน้า 139 – 140, (คําบรรยาย) การฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training) เป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะทางด้านช่างฝีมือในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จนกระทั่งมีฝีมือสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ

1 สมัครเป็นลูกมือช่างที่ตนสนใจ

2 สมัครเป็นช่างฝึกหัดโครงการช่างฝึกหัดทวิภาคีระหว่าง สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ เช่น บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวะช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า เป็นต้น

ตั้งแต่ข้อ 56 – 60 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) การสัมภาษณ์ (Interview)

(2) ใบสมัครงาน (Application Blank)

(3) การตรวจร่างกาย (Physical Check)

(4) การสัมภาษณ์เบื้องต้น (Preliminary Interview)

(5) การทดสอบ (Employment Test)

56 เป็นเครื่องมือที่วัดพฤติกรรม วัดบุคลิกภาพ

ตอบ 1 หน้า 64, 66, (คําบรรยาย) การสัมภาษณ์ (Interview) นับว่าเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกที่นิยมใช้กันมากที่สุดมาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ หรือผู้สมัครได้พูดคุยและซักถามข้อมูลของกันและกัน จึงทําให้สามารถที่จะวัดพฤติกรรมบุคลิกภาพ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ อารมณ์และจิตใจของผู้สมัครได้เป็นอย่างดี

57 การสอบถามคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติทั่วไป

ตอบ 4 หน้า 64 – 65, (คําบรรยาย) การสัมภาษณ์เบื้องต้น (Preliminary Interview) เป็นขั้นตอนการกลั่นกรองบุคคลที่เห็นได้ชัดว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ต้องการอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะ กระทําโดยการสอบถามคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติทั่วไป หรือให้กรอกข้อมูลเบื้องต้น ณ ห้องรับใบสมัคร ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการที่จะรับคนที่ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเข้ามาตั้งแต่ต้น

58 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือกและสมควรทําเมื่อทราบชัดว่าจะมีการจ้างอย่างแน่นอน

ตอบ 3 หน้า 64, 68 การตรวจร่างกาย (Physical Check/Examination) นับว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือกและสมควรทําเมื่อทราบชัดเลยว่าจะมีการจ้างอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ก็เพื่อปฏิเสธคนที่มีร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน และเพื่อป้องกันการรับบุคคลที่มีโรคติดต่อต้องห้ามเข้ามาทํางานด้วย

59 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้

ตอบ 5 หน้า 64 – 66, (คําบรรยาย) การทดสอบ (Employment Test) เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับการทํางาน เช่น ความถนัด ทักษะ สติปัญญา (I.Q.) การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น (E.Q.) เป็นต้น

60 เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุด

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 56 ประกอบ

 

ตั้งแต่ข้อ 61 – 65 สะท้อนถึงหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องใด

(1) กําหนดตัวผู้ประเมิน

(2) กําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน

(3) การนําผลที่ได้จากการประเมินไปใช้

(4) กําหนดแบบและลักษณะคนที่ประเมิน

(5) กําหนดวิธีการประเมิน

 

61 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเองเป็นกรรมาธิการคณะต่าง ๆ

ตอบ 1 หน้า 166, (คําบรรยาย) การกําหนดตัวผู้ประเมิน เป็นการกําหนดตัวผู้ที่จะทําการประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ถูกประเมิน ซึ่งปกติตัวผู้ประเมินมักจะได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ลูกค้า ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน เช่น สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเองเป็นกรรมาธิการคณะต่าง ๆ หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกันเองเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน โดยลงคะแนนลับ เป็นต้น

62 รักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้นโยบายแก่ข้าราชการตํารวจให้นายตํารวจทุกนายใส่เกียร์ห้าทํางานถ้าใครใส่เกียร์ว่างจะได้เห็นดีกัน

ตอบ 5 หน้า 166 167, (คําบรรยาย) การกําหนดวิธีการประเมินมีหลายวิธีแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ดังนี้

1 การประเมินคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสามารถในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ฯลฯ

2 การประเมินพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ตั้งใจทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่ รอบคอบ รวดเร็ว ว่องไว เฉื่อยชา อดทน สุภาพ หรือ เจ้าโทสะ ฯลฯ เช่น รักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้นโยบายแก่ข้าราชการตํารวจให้นายตํารวจทุกนายใส่เกียร์ห้าทํางาน ถ้าใครใส่เกียร์ว่างจะได้เห็นดีกัน เป็นต้น

63 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกระทําปีละ 2 ครั้ง ตอบ 3 หน้า 167, (คําบรรยาย) การนําผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ เป็นการนําผลการวิเคราะห์รายงานจากแบบประเมินผลที่ผู้ประเมินได้ประเมินไว้ไปใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ ผู้ที่ถูกประเมินผู้นั้นตลอดเวลาที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกระทําปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น

64 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ทําหนังสือแจ้งอาจารย์ผู้บรรยายให้ชี้แจงให้นักศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบก่อนแจกใบประเมินอาจารย์

ตอบ 2 หน้า 163 164, (คําบรรยาย) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน เป็นการบอกถึงเหตุผลและความจําเป็นของการประเมินผลว่ามีการประเมินไปเพื่ออะไร โดยจะต้องชี้แจงหรือแจ้งให้ ผู้ถูกประเมินและผู้ทําการประเมินทราบถึงหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก่อนทําการประเมิน เช่น คณบดีคณะรัฐศาสตร์ทําหนังสือแจ้งอาจารย์ผู้บรรยายให้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบก่อนแจกใบประเมินอาจารย์ เป็นต้น

65 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกันเองเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 61 ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 66 – 70 เป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการในเรื่องใด

(1) การเยียวยา

(2) การดูแล

(3) การดําเนินการทางวินัย

(4) การป้องกัน

(5) การส่งเสริมให้มีวินัย

 

66 อธิบดีกรมสรรพากรถูกปลดออกจากราชการฐานละเลยต่อหน้าที่กรณีขายหุ้นชิน

ตอบ 3 (คําบรรยาย) การดําเนินการทางวินัยในขั้นตอนการสั่งลงโทษ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1 กรณีกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด

2 กรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

67 ผู้กํากับมีหน้าที่ตรวจตราให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการทํางานถูกต้องตามระเบียบ ไม่ลัดขั้นตอน

ตอบ 2 หน้า 174 – 175, (คําบรรยาย) การรักษาวินัยในความหมายของ “การดูแล” หมายถึงการสอดส่องกํากับตรวจตรา โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้อยู่ในระเบียบวินัย เช่น ผู้กํากับมีหน้าที่ตรวจตราให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการทํางานถูกต้องตามระเบียบ ไม่ลัดขั้นตอน หรือการเข้าตรวจเยี่ยมกําลังพลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เป็นต้น

68 ผู้กํากับการจะถูกย้ายทันทีที่พบว่ามีบ่อนการพนันในเขตพื้นที่

ตอบ 4 หน้า 175, (คําบรรยาย) การรักษาวินัยในความหมายของ “การป้องกัน” หมายถึง การกระทําในทางที่จะขจัดเหตุที่ทําให้ข้าราชการกระทําผิดวินัย ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้อง คอยระมัดระวังมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย โดยอาจใช้วิธีการขู่ผู้ที่จะกระทําผิดวินัยให้เกิดความกลัว เช่น ผู้กํากับการจะถูกย้ายทันทีที่พบว่ามีบ่อนการพนันในเขตพื้นที่ เป็นต้น

69 การเข้าตรวจเยี่ยมกําลังพลโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะช่วยให้ทหารอยู่ในระเบียบการแต่งกายและรักษาสถานที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อยู่เสมอ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 67 ประกอบ

70 การให้ผู้ที่กระทําผิดกฎจราจรเพียงเล็กน้อยไปทําความสะอาดตู้โทรศัพท์

ตอบ 1 หน้า 175 – 176, (คําบรรยาย) การรักษาวินัยในความหมายของ “การเยียวยา” หมายถึง การแก้ไขและบํารุงหรือส่งเสริมให้มีวินัยดีขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้อง เยียวยาแก้ไขให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยดีขึ้น เช่น การให้ผู้ที่กระทําผิดกฎจราจรเพียงเล็กน้อยไปทําความสะอาดตู้โทรศัพท์ เป็นต้น

 

ตั้งแต่ข้อ 71 – 75 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

(2) พร.บ. เงินทดแทน

(3) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

(4) พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์

(5) พ.ร.บ. ประกันสังคม

 

71 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นวันละ 300 บาท

ตอบ 1 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงานที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง และรัฐให้ความคุ้มครองตามกฎหมายโดยสาระสําคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้แก่ การกําหนดวันและเวลาทํางาน วันหยุด วันลา การพักงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การทํางานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานและค่าล่วงเวลา ในวันหยุด การใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก การจ่ายค่าชดเชยกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานหรือเลิกจ้าง เป็นต้น

72 สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง

ตอบ 4 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับกับวิสาหกิจเอกชนในปัจจุบัน โดยจะกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง สภาพการจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การเรียกร้องให้มีการกําหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สภาพการจ้าง ข้อพิพาทแรงงาน การเจรจาต่อรอง การปิดงานและการนัดหยุดงานตลอดจนการกระทําอันไม่เป็นธรรม

73 การเบิกเงินกรณีเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทํางาน

ตอบ 2 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นเพื่อทําหน้าที่จ่ายเงินทดแทนแทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันเนื่องมาจากการทํางาน โดยกําหนดให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ลูกจ้างหรือคนงานและรัฐบาลไม่ต้องจ่าย

74 ค่าชดเชยกรณีออกจากงาน

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 71 ประกอบ

75 ผู้ประกันตนเบิกเงินค่าคลอดบุตร

ตอบ 5 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมในกรณีดังต่อไปนี้

1 กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องมาจากการทํางาน .

2 กรณีคลอดบุตร

3 กรณีสงเคราะห์บุตร

4 กรณีชราภาพ

5 กรณีว่างงาน

 

ตั้งแต่ข้อ 76 – 80 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) ตําแหน่งประเภททั่วไป

(2) ตําแหน่งประเภทผสม

(3) ตําแหน่งประเภทบริหาร

(4) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ

(5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ

 

76 ระดับชํานาญการ

ตอบ 5 (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 46) ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังนี้

1 ตําแหน่งประเภทบริหาร มี 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง

2 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มี 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง

3 ตําแหน่งประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ

ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ

4 ตําแหน่งประเภททั่วไป มี 4 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ

77 อธิบดี

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีดังนี้

1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง

2 รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ได้แก่ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวง

3 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ได้แก่ อธิบดี

4 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ. เป็นต้น

5 ผู้ว่าราชการจังหวัด

6 เอกอัครราชทูต ฯลฯ (ดูคําอธิบายข้อ 76 ประกอบ)

78 ระดับปฏิบัติงาน

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 76 ประกอบ

79 ระดับชํานาญงาน

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 76 ประกอบ

80 ระดับปฏิบัติการ

ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 76 ประกอบ

 

ตั้งแต่ข้อ 81 – 85 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) ให้ลูกค้าเป็นผู้ประเมิน

(2) ผู้บังคับบัญชา

(3) ผู้ใต้บังคับบัญชา

(4) ประเมินตนเอง

(5) เพื่อนร่วมงาน

 

81 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การให้เพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน เป็นวิธีการที่ให้เพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกันต่างประเมินซึ่งกันและกัน โดยมักจะใช้กับกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่มีความคุ้นเคยกัน ทํางานร่วมกันมานานพอสมควร และงานที่ทําจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกกรรมาธิการ, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกันเองเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน โดยลงคะแนนลับ เป็นต้น

82 มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ในชั่วโมงสุดท้ายที่สอนในแต่ละภาค

ตอบ 1 (คําบรรยาย) การให้ลูกค้าเป็นผู้ประเมิน เป็นวิธีการที่ให้บุคคลภายนอกองค์การเป็นผู้ประเมิน เช่น มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ในชั่วโมงสุดท้ายที่สอนในแต่ละ ภาคการศึกษา, การประเมินผลการทํางานของรัฐบาลโดยประชาชน, บริษัทโตโยต้าให้ผู้มาติดต่อซ่อมรถเป็นผู้ประเมินผลการให้บริการของพนักงาน เป็นต้น

83 การประเมินผลการทํางานในรอบปีของข้าราชการพลเรือนเพื่อขึ้นเงินเดือน ตอบ 2 (คําบรรยาย) การให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน เป็นวิธีการที่ต้องทําในสายการบังคับบัญชาทั้งนี้เพราะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและรู้เรื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่อยู่ในบังคับบัญชาได้ดีที่สุด ซึ่งวิธีการนี้นิยมใช้กันมาก ในระบบราชการไทย เช่น การประเมินผลการทํางานในรอบปีของข้าราชการพลเรือน เพื่อขึ้นเงินเดือน เป็นต้น

84 ผู้ประเมินบางคนมักไม่กล้าประเมินหรือถ้ากล้าก็มักจะประเมินเกินความเป็นจริง

ตอบ 3 (คําบรรยาย) การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน เป็นวิธีการที่มีข้อดี คือ สามารถให้ภาพพจน์เกี่ยวกับตัวผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีว่าผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการ ติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร เคยมอบอํานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ แต่มีข้อเสีย คือ ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนมักไม่กล้าประเมินผู้บังคับบัญชา หรือถ้ากล้าก็มักจะประเมินผู้บังคับบัญชาออกมาดีเกินความเป็นจริง

85 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกกรรมาธิการ

ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 81 ประกอบ

 

ตั้งแต่ข้อ 86 – 90 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) ขึ้นอยู่กับอิทธิพลอํานาจการต่อรอง (Collective Bargaining)

(2) สภาพตลาดแรงงาน (Condition of Labor Market)

(3) ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนการครองชีพ (Cost of Living)

(4) อัตราค่าจ้างทั่วไป (Prevailing Wage Rate)

(5) ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay)

 

86 บริษัทหลายแห่งได้กําหนดเงินเดือนให้พนักงานใหม่ที่จบปริญญาตรีเท่า ๆ กับอัตราเงินเดือนข้าราชการระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี

ตอบ 4 หน้า 84 85, (คําบรรยาย) อัตราค่าจ้างทั่วไป (Prevailing Wage Rate) หมายถึง อัตราค่าจ้างในสังคมที่เขาจ้างกันทั่ว ๆ ไป หรืออัตราค่าจ้างขององค์การเราที่จ่ายตาม อัตราค่าจ้างขององค์การอื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน หรือทํางาน ประเภทเดียวกัน เช่น บริษัทหลายแห่งได้กําหนดเงินเดือนให้พนักงานใหม่ที่จบปริญญาตรีเท่า ๆ กับอัตราเงินเดือนข้าราชการระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี เป็นต้น

87 ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

ตอบ 3 หน้า 85, (คําบรรยาย) ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนการครองชีพหรือค่าครองชีพ (Cost of Living) หมายถึง การจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือนให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างพอที่จะใช้จ่ายให้สามารถ ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความราบรื่นหรือพอกินพอใช้ โดยมีการปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าครองชีพ เช่น ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ,รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้คนงานอยู่ได้ เป็นต้น

88 รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้คนงานอยู่ได้

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 87 ประกอบ

89 ปีนี้ธนาคารบางแห่งจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 16 เดือน

ตอบ 5 หน้า 85 – 86, (คําบรรยาย) ปัจจัยด้านความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) หมายถึงความสามารถของนายจ้างที่จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งความสามารถในการจ่ายของแต่ละบริษ มักจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบในเชิงการแข่งข์ ทางอุตสาหกรรม ตลอดจนความมั่นคงที่ปรากฏตามลักษณะภูมิประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ เช่น ปีนี้ธนาคารบางแห่งจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 16 เดือน เป็นต้น

90 สหภาพแรงงานรวมตัวกันเหนียวแน่นก็มีพลังอํานาจกําหนดค่าจ้าง

ตอบ 1 หน้า 86, (คําบรรยาย) อํานาจการต่อรอง (Collective Bargaining) หมายถึง อํานาจในการเจรจาต่อรองของแต่ละฝ่ายระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างเกี่ยวกับการกําหนดค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างหรือการทํางาน ซึ่งหากสหภาพแรงงานรวมตัวกันได้เหนียวแน่นมากเท่าไรพลังอํานาจการเจรจาต่อรองในการกําหนดค่าจ้างก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

 

ตั้งแต่ข้อ 91 – 100 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

(2) การออกแบบงาน (Job Design)

(3) คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

(4) การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

(5) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)

91 สามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน

ตอบ 2 หน้า 16 การออกแบบงาน (Job Design) ที่ดี นอกจากจะทําให้บุคคลทํางานได้อย่างเต็มความสามารถแล้ว ยังสามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานให้น้อยลงได้อีกด้วย

92 ความยุติธรรมภายใน (Internal Equity) เกิดจาก

ตอบ 4 หน้า 16, 75, 81 การประเมินค่างาน (Job Evaluation) คือ กระบวนการที่ทําขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าของงานต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนด ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมกับงาน ตามหลักการที่ว่า “จ่ายเท่ากันสําหรับงานที่เท่ากัน” (Equal Work for Equal Pay) ซึ่งวิธีนี้จะทําให้เกิดความยุติธรรมภายใน (Internal Equity)ในการกําหนดค่าจ้างและผลตอบแทนให้แก่บุคลากรทุกคนที่อยู่ภายในองค์การเดียวกัน

93 การอธิบายรายละเอียดของงานว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ระบุหน้าที่งานหลัก หน้าที่งานรอง

ตอบ 3 หน้า 12 – 13 คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เป็นการอธิบายรายละเอียดของงานว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง โดยระบุชื่อตําแหน่งงาน คําสรุปเกี่ยวกับงาน หน้าที่งานหลัก หน้าที่งานรอง และความสัมพันธ์กับงานอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลในคําบรรยายลักษณะงานได้มาจากงาน Task) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) และหน้าที่ (Duties)

94 เอาไปใช้ออกแบบงาน (Job Design)

ตอบ 1 หน้า 14 – 17 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้

1 ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบงาน (Job Design)

2 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3 ใช้เป็นข้อมูลในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

4 ใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

5 ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการทํางาน

6 ใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดค่าตอบแทน ฯลฯ

 

95 ข้อมูลที่ต้องใช้ทําคือ กิจกรรมของงาน พฤติกรรมของบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน และเนื้อหาของงาน

ตอบ 1 หน้า 13 – 14 ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้

1 กิจกรรมของงาน Work Activities)

2 พฤติกรรมของบุคคล (Human Behavior)

3 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทํางาน (Machine, Tool, Equipment and Work Aids Used)

4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards)

5 เนื้อหาของงาน (Job Context)

6 ความต้องการบุคลากร (Personnel Requirements)

96 จ่ายเท่ากันสําหรับงานที่เท่ากัน (Equal Work for Equal Pay)

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 92 ประกอบ

97 ได้ข้อมูลมาจากงาน ความรับผิดชอบ และหน้าที่

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 93 ประกอบ

98 ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเป็นนายร้อยตํารวจต้องจบปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ตอบ 5 หน้า 12 – 13, (คําบรรยาย) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) เป็นรายละเอียดของคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานซึ่งใช้ในการทํางานเฉพาะอย่างเพื่อให้งาน ประสบความสําเร็จ เช่น การกําหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเป็นนายร้อยตํารวจต้องจบ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Abilities)

99 ได้ข้อมูลมาจากความรู้ ทักษะ และความสามารถ

ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 98 ประกอบ

100 เป็นกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของงาน

ตอบ 1 หน้า 11 ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ กล่าวว่า “การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้จะทําให้ฝ่ายจัดการทราบว่าจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และความรับผิดชอบอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานจึงจะทํางานนั้นให้สําเร็จลงได้”

Advertisement