การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2303 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 ปรากฏการณ์ข้อใดเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

Advertisement

(1) หมายจับธัมมชโยสร้างตึกไม่ได้แจ้ง

(2) กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ลุยจับขอทานตรวจสุขภาพส่งกลับภูมิลําเนา (3) วิทยาลัยอาหารโรงแรมดุสิตธานีเปิดอบรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Advertisement

(4) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อัดรัฐบาลใช้ ม.44 เกินตัว

(5) สองนักธรณีวิทยาเสียชีวิตเนื่องจากอุโมงค์ถล่มทับ

Advertisement

ตอบ 2 หน้า 194 195, (คําบรรยาย) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในภาครัฐ เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลคนในด้านต่าง ๆ โดยให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิ (ก่อนเกิด) จนถึงหลังการตาย ตัวอย่าง ที่อธิบายปรากฏการณ์ในเรื่องนี้ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ลุยจับขอทานตรวจสุขภาพส่งกลับภูมิลําเนา เป็นต้น

2 ปรากฏการณ์ข้อใดเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชน

Advertisement

(1) หมายจับธัมมชโยสร้างตึกไม่ได้แจ้ง

(2) กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ลุยจับขอทานตรวจสุขภาพส่งกลับภูมิลําเนา

(3) วิทยาลัยอาหารโรงแรมดุสิตธานีเปิดอบรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

(4) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อัดรัฐบาลใช้ ม.44 เกินตัว

(5) สองนักธรณีวิทยาเสียชีวิตเนื่องจากอุโมงค์ถล่มทับ

ตอบ 5 หน้า 195, (คําบรรยาย) การบริหารจัดการงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชนเป็นการจัดการคนในหน่วยงานนอกภาครัฐ เริ่มตั้งแต่การวางแผนกําลังคน การจัดหาบุคคล เข้าทํางาน ซึ่งประกอบด้วยการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง) การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การหมุนเวียนงาน การรักษาวินัยในการทํางาน การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน จนกระทั่งการให้พ้นออกไปจากองค์กร ตัวอย่างที่อธิบายปรากฏการณ์ในเรื่องนี้ เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่สองนักธรณีวิทยาที่เสียชีวิตเนื่องจากอุโมงค์ถล่มทับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในฐานะนายจ้าง เป็นต้น

3 ปัจจุบันนี้อัตราการเกิดของประชากรไทยอยู่ในระดับเท่าไหร่

(1) 3.3%

(2) 2.4%

(3) 1.0%

(4) 0.96

(5) 0.4%

ตอบ 5 (คําบรรยาย) ปัจจุบันนี้อัตราการเกิดของประชากรไทยอยู่ในระดับ 0.4% (ปี 2558) ส่งผลให้ไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป) โดยคาดว่าประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีจํานวนประมาณ 14 ล้านคน

4 ยุคผู้สูงอายุของไทยจะมีผู้สูงอายุจํานวนกี่ล้านคน

(1) 10 ล้านคน

(2) 12 ล้านคน

(3) 14 ล้านคน

(4) 15 ล้านคน

(5) 16 ล้านคน

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 3. ประกอบ

5 ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่รัฐสร้างความมั่นคงให้กับประชากร (พลเมือง)

(1) การตรวจสอบการบุกรุกทําลายป่าสงวน

(2) การทําประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

(3) การจัดตั้งกองทุนเงินออมแห่งชาติ

(4) กรุงเทพมหานครยกเลิกหาบเร่ยึดคืนทางเท้า

(5) การออกกฎหมายให้คดีทุจริตคอร์รัปชั่นไม่มีอายุความ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) การสร้างความมั่นคง เป็นการให้ผลประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมเพื่อคุ้มครองชีวิตในรูปของกฎหมาย กองทุนการออม และประกันแบบต่าง ๆ เช่น ประกันการว่างงาน ประกันรายได้ ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และประกันภัยตัวอย่างที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ในเรื่องนี้ เช่น การจัดตั้งกองทุนเงินออมแห่งชาติ เป็นต้น

6 ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจึงมอบให้กับประชากร (พลเมือง) อย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน

(1) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

(2) สินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ

(3) เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

(4) การเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

(5) ช่องทางการสื่อสาร คลื่นการสื่อสาร

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การบริการสินค้าและให้บริการ เป็นการให้บริการสินค้าและบริการของรัฐในด้านสาธารณูปโภคและสารารณูปการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การบริการด้านการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ การบริการด้านคมนาคม การจัดหาสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพราคาประหยัดในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ตัวอย่างเช่น การขายสินค้าธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

7 กรณีการดําเนินคดีกับ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย เป็นการเกี่ยวข้องกับองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล องค์กรใด

(1) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

(2) คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ

(3) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในพระองค์

(4) คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ

(5) คณะกรรมการข้าราชการยุติธรรม

ตอบ 3 (คําบรรยาย) กรณีการดําเนินคดีกับ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ในคดีบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลานและคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นการเกี่ยวข้องกับองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของบุคคลดังกล่าว

8 “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” เป็นค่ายที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด

(1) เน้นจริยธรรมให้กับเยาวชนช่วงปิดเทอม

(2) เน้นทัศนคติให้เยาวชนไทยต่อต้านการคอร์รัปชั่น

(3) เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

(4) เป็นศูนย์บําบัดยาเสพติดอย่างถาวร

(5) เป็นศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพของผู้ประสบภัยทางถนน

ตอบ 4 (คําบรรยาย) “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ตั้งอยู่ภายในวัดถ้ําแก้ว อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นศูนย์บําบัดยาเสพติดอย่างถาวร มุ่งเน้นในการช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาใช้งวิตอย่างปกติกายในสังคมได้

9 โครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด ๆ

(1) สามารถเลือกวิถีอาชีพที่พึ่งตนเองได้

(2) น้อมนำ ตามรอยของศาสตร์พระราชา

(3) ค้นหาตัวเอง เกิดแรงบันดาลใจ เรียนรู้พัฒนาตนเอง

(4) สมาร์ท ฟาร์มเบอร์

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 (คําบรรยาย) โครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

1 สามารถเลือกวิถีอาชีพที่พึ่งตนเองได้

2 น้อมนํา ตามรอยของศาสตร์พระราชา

3 ค้นหาตัวเอง เกิดแรงบันดาลใจ เรียนรู้ พัฒนาตนเอง

4 สมาร์ทฟาร์มเมอร์

10 ปัญหาทางการแพทย์ของไทยปัจจุบันนี้เกิดกับบัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษาใหม่และเข้ารับราชการ ประสบกับปัญหาใดมากที่สุด

(1) การบรรจุในถิ่นที่ไกล กันดาร

(2) ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

(3) ไม่ได้รับเงินเดือนเกินกว่า 10 เดือน

(4) มีการขอโอนโยกย้ายมาก

(5) ไม่มาทํางานใช้หนี้ตามสัญญาก่อนเข้าศึกษา

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ปัจจุบันปัญหาระบบการแพทย์ของไทยที่เกิดกับบัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษาใหม่และเข้ารับราชการ คือ การที่รัฐไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้แก่แพทย์ที่บรรจุใหม่เกินกว่า 10 เดือนซึ่งกําลังจะสร้างปัญหาการเกิดสมองไหลของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนตามมา

Advertisement