การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 4106 (MCS 4170) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

Advertisement

1.         ใครเป็นผู้กล่าวข้อความ ความรู้ทุกแห่งหนในโลกของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์…ปัญหาต่าง ๆ ยังรอการแก้ไขอยู่ ” ต่อไปนี้

(1)       Parsons & Shills 

Advertisement

(2) Paul Leedy         

(3) Verstehen    

Advertisement

(4) Reiss

ตอบ 2 หน้า 11-12 Paul Leedy นักวิจัยทางสังคมศาสตร์กล่าวว่า ความรู้ทุกแห่งหนในโลกของเรานั้น ยังไม่สมบูรณ์ และปัญหาต่าง ๆ นั้นยังรอผู้แก้ไขให้ความกระจ่างแจ้งชัดเจนอยู่อีกมาก… บทบาทของการวิจัยก็คือ การตระเตรียมวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งคำตอบเหล่านี้โดยการศึกษา และแสวงหาความจริงในสากลโลก ภายใต้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

Advertisement

2.         การวิจัยสื่อสารมวลชน มีความหมายอย่างไรดังต่อไปนี้

(1)       การรวบรวมข้อมูลภาคสนามนำมาทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย

Advertisement

(2)       กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ภายใต้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

(3)       การตั้งคำถามเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงตามทฤษฎีสื่อสารมวลชน

(4)       กระบวนการค้นหาข่าวสารด้านสื่อสารมวลชนเพื่อการตีความตามหลักสถิติ

ตอบ 2 หน้า 11 การวิจัยสื่อสารมวลชน (Mass Communication Research) คือ กระบวนการ แสวงหาความรู้ใหม่ทางสื่อมวลชน หรือเป็นการค้นหาคำตอบจากปัญหาสื่อมวลชน โดยใช้ วิธีการหรือระเบียบวิธีการวิจัยแบบต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้าดำเนินการวิเคราะห์ค้นหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือปัญหาที่จะทำวิจัย ตามจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยนั้นเป็นสำคัญ

3.         การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของวัยรุ่นต่อการชมภาพยนตร์เรื่องเพศและความรุนแรง” นั้น อะไรเป็น ตัวแปรตามต่อไปนี้

(1)       ความพึงพอใจ (2) พฤติกรรมชอบความรุนแรง

(3) ภาพยนตร์เรื่องเพศ            (4) วัยรุ่นที่ชมภาพยนตร์

ตอบ 1 หน้า 84369 ตัวแปรตาม (Dependent Variables : DV) คือ ตัวแปรที่เกิดขึ้นจากผลของตัวแปรด่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันนั้น หรือเป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จาก กลุ่มหรือชุดของตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัวเข้าประกอบกัน เพื่ออธิบายหรือสรุปการทำบาย ตัวแปรตาม (DV) จากตัวแปรอิสระ (IV) ทำให้ในบางครั้งจึงเรียกตัวแปรตามว่า ตัวแปรผล” เพราะเกิดจากผลของตัวแปรอิสระ หรือขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระนั่นเอง เช่น จากหัวข้อวิจัยข้างต้น พบว่า ความพึงพอใจของวัยรุ่นเป็นตัวแปรตาม ส่วนภาพยนตร์เรื่องเพศและความรุนแรงเป็น ตัวแปรอิสระ เป็นต้น

4.         หลักการที่ใช้ Anonymity นั้น เกี่ยวกับเรื่องใดต่อไปนี้

(1) การรวบรวมข้อมูล  (2) การสร้างแบบสอบถาม

(3) การวัดผล   (4) จรรยาบรรณของนักวิจัย

ตอบ 4 หน้า 101 จรรยาบรรณลากลของนักวิจัยสื่อสารมวลชนในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ได้แก่

1.         การไม่เปิดเผยชื่อ (Anonymity) คือ การปกปิดชื่อ – สกุลของผู้ร่วมมือในการวิจัยนั้น ซึ่ง การไม่เปิดเผยชื่อจะยังคงเก็บรักษาไว้ได้ก็ต่อเมื่อผู้วิจัยไม่ได้ทิ้งเอกสารหรือแบบสอบถามใด ๆ ไว้เป็นหลักฐานในการตอบคำถามนั้น และนำมาเก็บไว้ใบสถานที่ที่ไม่เปิดเผย

2.         การปิดเป็นความลับ (Confidentiality) คือ การรับรองว่าผู้เข้าร่วมมือในการวิจัย จะไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยการตกลงว่าจะปิดเป็นความลับ ฯลฯ

5.         การทำงานของนักวิจัยสื่อสารมวลชนนั้น เริ่มที่เรื่องใดก่อนดังต่อไปนี้

(1)       แหล่งข้อมูล     (2) สมมุติฐาน  (3) ปัญหา       (4) การวิเคราะห์ปัญหา

ตอบ 3 หน้า 27 – 29 วิธีการดำเนินการวิจัยทางการสื่อสารมวลชนมีอยู่ 9 ขั้นตอน คือ

1.         เริ่มที่ปัญหาหรือคำถาม 2. ข้อมูลข่าวสารสนเทศในเรื่องของปัญหาหรือหัวข้อที่จะทำวิจัย 3.  วิธีการที่จะได้ข้อมูล   4. การวางแผนการวิจัย5. การดำเนินงานวิจัยตามแผนที่วางไว้ 6. กรรมวิธีข้อมูล  7. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมา        8. สรุปผลงานวิจัย  9. ขั้นรายงานผลวิจัยหรือขั้นเสนอผลงานต่อสื่อมวลชน

6.         ระดับที่ใช้กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ใช้มากที่สุดทางการวิจัยสื่อสารมวลชนนั้น ได้แก่ค่าใดต่อไปนี้

(1)       ระดับ .50        (2) ระดับ .005            (3) ระดับ .01   (4) ระดับ .05

ตอบ 4 หน้า 287292314357 ระดับความมีนัยสำคัญ (α = Alpha) หรือค่านัยสำคัญทางสถิติ (Statistical Significance) ที่นิยมเลือกใช้กันมากที่สุดในการวิจัยทางการสื่อสารมวลชน (โดยเฉพาะการวิจัยแบบสำรวจ) ซึ่งเป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ คือ ระดับ .05 (ยอมให้ผิดพลาด 5%) หรือมีค่าที่หวังได้เท่ากับ 95% นอกจากนี้ยังมีระดับที่นิยมเลือกใช้ รองลงมา คือ ระดับ .01 (ยอมให้ผิดพลาด 1%) หรือมีค่าที่หวังได้เท่ากับ 99% และระดับ .001 (ยอมให้ผิดพลาด 0.1%) หรือมีค่าที่หวังได้เท่ากับ 99.9%

7.         คำว่า วิทยาศาสตร์ (Science) มาจากคำละติน จะมีความหมายว่าอะไรต่อไปนี้

(1) To Learn       (2) To Know       (3) To Study       (4) To Educate

ตอบ 2 หน้า 660325327 คำว่า วิทยาศาสตร์” ซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Science มีรากศัพท์ มาจากคำภาษาละติน แปลว่า เพื่อที่จะรู้ (To Know)

8.         เครื่องมือที่สำคัญทางการวิจัยด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่อะไรต่อไปนี้

(1) เครื่องวัดระยะเวลาวิจัย     (2) แบบสอบถาม

(3) เครื่องวัดอุณหภูมิ  (4) แบบสำรวจพื้นที่เขตการวิจัย

ตอบ 2 หน้า 191193 การวิจัยด้านสื่อสารมวลชนจะนิยมใช้การวิจัยแบบสำรวจมากที่สุด ซึ่งส่วนมาก มักนิยมใช้เครื่องมือวิจัยสื่อสารมวลชนที่สำคัญ ได้แก่ แบบสอบถาม” (Questionnaires) โดยเฉพาะการสอบถามทางไปรษณีย์ เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด หรือประหยัดมากกว่าวิธีอื่น แต่ก็ได้คำตอบกลับมาต่ำโดยเฉลยประมาณ 40% ของแบบสอบถามทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องมี วิธีการล่อใจให้ร่วมมือตอบแบบสอบถามหลาย ๆ วิธี เช่น การให้รางวัลผู้ตอบ การจับสลากชิงโชค ได้ของชำร่วย หรือการให้สิทธิบางอย่าง ฯลฯ

9.         คำว่า Helix ทางการวิจัยสื่อสารมวลชนนั้น มีความหมายถึงเรื่องใด

(1)       การวิจัยเป็นการหาความรู้ใหม่            (2) การวิจัยเป็นระบบหมุนเวียน

(3) การวัดผลโดยวิธีจัดลำดับที่           (4) การเก็บตัวอย่างแบบมีระบบ

ตอบ 2 หน้า 1727 ธรรมชาติของการวิจัยทางการสื่อสารมวลชนนั้นเป็นระบบหมุนเวียน (Circular /Helix /Spiral) อย่างต่อเนื่องเป็นวงจรเรื่อยไป เพราะโลกของการวิจัย (Research Universe) คือ สำรวจวิเคราะห์สิ่งหนึ่งแล้วสรุปผลการวิจัยที่เกิดขึ้นมา ก็ย่อมมีสิ่งหนึ่งเกิดปัญหาวิจัยขึ้นใหม่ ต่อไปอีก ดังนั้นการวิจัยจึงสร้างเรื่องหรือปัญหาที่ต้องวิจัยต่อไปไม่รู้จักจบสิ้น (Research Begets Research)

10.       ผู้ที่เชื่อว่าระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นการลงทุน ที่ไม่รู้จักจบสิ้นนั้น ได้แก่ใครต่อไปนี้

(1)       Verstehen         (2) Paul Leedy   (3) Karl Popper (4) Kuhn

ตอบ 3 หน้า 27 Karl Popper เชื่อว่า การแสวงหารูปแบบหรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ (Elusive) โดยเขามองภาพวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่รู้จักจบสิ้น และพัวพันกับความรู้ที่มีเป้าหมาย

Advertisement