MCS3181 การพูดสำหรับผู้นำ เตรียมสอบ 2557 ชุดที่3

1.         คุณช่วยทำงานชิ้นนี้ให้ผม สิ้นปีผมให้เงินเดือนขึ้น 2 ขั้นแน่นอน” ข้อความนี้เป็นการบังคับบัญชาแบบใด

Advertisement

1)         แบบใช้อำนาจอัตถประโยชน์บังคับ

2)         แบบใช้อำนาจประเพณีบังคับ

Advertisement

3)         แบบใช้อำนาจรางวัล

4)         แบบใช้บารมีและสินน้ำใจ

Advertisement

ตอบ 1. ผู้นำแบบใช้อำนาจอัตถประโยชน์บังคับ มักจะมีลักษณะในการบังคับบัญชาโดยใช้สิ่งล่อใจให้ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติตามประสงค์ ทั้งนี้รวมถึงการให้ตำแหน่งหน้าที่หรือ ความดีความชอบเป็นเครื่องล่อใจ

2.         ผู้นำแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือข้อใด

Advertisement

1)         แบบนักบริหาร 

2) แบบทำงานตามคำสั่งอย่างเดียว

Advertisement

3) แบบนักพัฒนา        

4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4. ผู้นำแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้แก่ 1. แบบผู้ที่ทำงานตามคำสั่งอย่างเดียว (Bureaucrat) 2. แบบนักพัฒนา (Developed) 3. แบบผู้เผด็จการที่มีศิลปะ (Benevolent Autocrat) 4.แบบนักบริหาร (Executive)

3.         จากเอกสารอ่านประกอบเรื่อง หลักราชการ” ลักษณะการบังคับบัญชาบ่าวไทยเป็นอย่างไร

1)         ใช้อำนาจบังคับ           2) นายเป็นนาย บ่าวต้องเป็นบ่าว

3) บ่าวเป็นเพื่อนกับนาย         4) นายต้องเอาใจบ่าวมาก ๆ

ตอบ 3. จากเอกสารอ่านประกอบเรื่อง หลักราชการ” พบว่า ลักษณะการบังคับบัญชาบ่าวไทยจะเป็นแบบบ่าวเป็นเพื่อนกับนายมากกว่าบ่าวฝรั่งเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะคนไทยมีนิสัยไม่ชอบการถูกบังคับ ชอบให้เอาใจ บ้างหรือพูดดีกันๆ บ้าง

4.         นายเอกวิทย์เพิ่งได้เป็นนายอำเภอ เวลาพูดกับประชาชนจึงรู้สึกประหม่าและพูดไม่ออก เขาควรทำอย่างไร

1)         หยุดสักครู่       2) ถามคำถามประชาชน

3) แสดงบทบาท        4) ยิ้มแล้วแทรกเรื่องขบขัน

ตอบ 3. ผู้พูดสามารถแก้ความประหม่าและแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยการ แสดงบทบาท” เช่น ยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม และหยิบผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อหรือสั่งน้ำมูก โดยท่าทางที่แสดงออกควรจะเป็นไปในลักษณะที่จงใจและ ธรรมชาติ ซึ่งในขณะที่ดื่มน้ำหรือซับเหงื่อนั้นผู้พูดควรคิดหรือรีบทบทวนเนื้อเรื่องที่ตนลืม

5.         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงคนที่เห็นวิชาเป็นแก้วสารพัดนึกว่าเมื่อทำงานแล้ว ไม่ได้ตำแหน่งสูงดังที่คิดไว้ แล้วจะเกิดผลตามมาอย่างไร

1)         สิ้นหวังหมดกำลังใจ    2) พยายามประจบเจ้านาย

3) วิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอด     4) เกิดความริษยา

ตอบ 4. จากเอกสารอ่านประกอบเรื่อง หลักราชการ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ทรง กล่าวถึง คนที่เห็นวิชาเป็นแก้วสารพัดนึกว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วไม่ได้รับตำแหน่งอันสูงเพียงพอดังที่ตนคิดไว้และ ลาภยศทรัพย์หลั่งไหลมาไม่ทันใจก็จะบังเกิดความไม่พอใจและเมื่อเกิดความไม่พอใจแล้วก็จะเกิดความริษยาจนหมดความสุข


6.         คุณสดสีเป็นหัวหน้าคนอื่น เธอควรแสดงความมั่นคงทางอารมณ์ออกมาอย่างไร

1)         ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคนอารมณ์ดีเสมอ

2)         เคร่งครัดในกฎระเบียบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

3)         ไม่แสดงวิตกกังวล เป็นคนราบเรียบเสมอต้นเสมอปลาย

4)         รับรู้ในเหตุการณ์ทุกอย่างเร็วและมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์เร็วด้วย

ตอบ 3. ผู้นำที่ดีควรแสดงความมั่นคงทางอารมณ์ออกมา ดังนี้คือ

1.         เงียบแต่อยากรู้ อยากเห็น อยากรู้จัก

2.         ไม่มีร่องรอยวิตกกังวลให้เห็น และราบเรียบเสมอต้นเสมอปลาย

3.         มีความมุ่งหมายปรารถนาอย่างแข็งแรง แต่เก็บไว้ในใจ

4.         มีลักษณะรวมเอาของดีไว้มาก

7.         ในสังคมแก่งแย่งกันในปัจจุบัน มีองค์ประกอบสำคัญใดที่ช่วยให้บุคคลเป็นผู้นำ

1) วัยวุฒิ ชาติวุฒิ คุณวุฒิ       2) บุคลิกภาพ สติปัญญา ทรัพย์สมบัติ

3) ตระกูล ทรัพย์สิน พวกพ้อง 4) เหตุการณ์ สถานการณ์ และโอกาส

ตอบ 4. ในสังคมปัจจุบันนี้มีองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคคลเป็นผู้นำ ดังนี้คือ 1. มีสติปัญญา 2. รู้ธรรมชาติของมนุษย์ จนสามารถที่จะวิเคราะห์ เข้าใจ และควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้ 3. มีลักษณะ ที่ทำให้คนอื่นศรัทธาเลื่อมใสและไว้วางใจ 4. มีบุคลิกที่เหมาะสม 5. มีความปรารถนาอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะนำ คนอื่น 6. ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ สถานการณ์ และโอกาส

8.         พระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำแบบใด

1) แบบอัตตนิยม         2) แบบใช้บารมีเป็นเครื่องมือ

3) แบบสัญลักษณ์      4) แบบใช้พระคุณ

ตอบ 3. ผู้นำแบบสัญลักษณ์ หมายถึง ผู้นำซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชา แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเพราะเกิดแรงศรัทธาหรือเพราะสัญลักษณ์ของผู้นั้น เช่น องค์ พระมหากษัตริย์ พระจักรพรรดิ เป็นต้น

9.         คุณพ่อคุณแม่ปกครองลูก จัดเป็นผู้นำแบบใด

1) แบบใช้พระคุณ       2) แบบอัตตนิยม

3) แบบสัญลักษณ์      4) แบบใช้ธรรมเนียมประเพณีบังคับ

ตอบ 2. ผู้นำแบบอัตตนิยม ซึ่งรวมถึงผู้นำแบบบิดามารดาปกครองบุตรด้วยนั้น จะยึดถืออำนาจเป็นใหญ่ ต้องการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่สั่ง โดยมักเชื่อมั่นในตนเองมาก ชอบวางท่าทางใหญ่โต และไม่ค่อยเชื่อฟังหรือให้เกียรติคนอื่น เข้าทำนองที่ว่า ตนเองแน่อยู่คนเดียว” (One Man Show)

10.       องค์กรที่มีการบริหารงานที่ได้ผลดีที่สุด มักจะมีผู้นำแบบใด

1)         แบบประชาธิปไตย      2) แบบร่วมใจ

3) แบบเสรีนิยม           4) แบบอัตถประโยชน์

ตอบ 1. ผู้นำแบบประชาธิปไตย จัดเป็นแบบที่นับว่าดีที่สุดและอำนวยผลในการบริหารมากที่สุดซึ่งลักษณะของผู้นำแบบนี้คือ จะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นทั้งผู้นำและผู้ห้คำแนะนำสั่งงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ว่าไม่มีนายเหนือหัวอยู่กับตน แต่รู้สึกว่ามีแต่เพื่อนร่วมงาน

Advertisement