MCS3181 การพูดสำหรับผู้นำ เตรียมสอบปี 2557 ชุด2

1.         Order-Giving การออกคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จัดว่าเป็น…….ของการพูด

Advertisement

1)         ความสามารถของผู้นำ            

2) ศิลปะอย่างหนึ่ง

Advertisement

3) การพูดที่มีประสิทธิภาพ      

4) การติดต่อสื่อสารที่ดี

Advertisement

ตอบ 2. การออกคำสั่งหรือการพูดสั่งการ (Order-Giving) จัดว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการพูด ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำควรเรียนรู้วิธีพูดสั่งการที่มีประสิทธิภาพเพื่อว่าที่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะได้นำไปปฏิบัติตาม

2.         Mob คืออะไร

Advertisement

1)         กลุ่มชน            

2) ฝูงชนที่บ้าคลั่ง

Advertisement

3) ฝูงชนที่ถูกกดดันหรือผลักดันจากเหตุการณ์ 

4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4. คำว่า Mob ตามพจนานุกรม แปลว่า ฝูงชนหรือกลุ่มชนที่ไม่มีระเบียบ เนื่องจากฝูงชนถูกกดดันหรือผลักดันจากเหตุการณ์หนึ่ง (สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยภาวะกดดันร่วม) ซึ่ง อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถจะยับยั้งได้

3.         นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี ด้วยสีหน้ายิ้ม แย้มแจ่มใส ทำให้ที่ประชุมมีบรรยากาศสดชื่น และในการยิ้มแย้มของนายกรัฐมนตรีช่วยสร้างอะไร

1)         สร้างบรรยากาศในการประชุม            2) สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

3) สร้างอารมณ์ในการประชุม 4) สร้างความเป็นกันเอง

ตอบ 2. ผู้นำควรมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ โดยมีผู้กล่าวไว้ว่า การยิ้มแย้มแจ่มใสของคนหนึ่งมีอิทธิพลทำ ให้คนอื่นยิ้มตอบเหมือนกับโรคติดต่อ ซึ่งมีผลทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เช่น เมื่อผู้นำเข้าไปใน ห้องประชุมด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสที่ประชุมนั้นจะมีบรรยากาศสดชื่นและเป็นกันเอง เพราะการยิ้มแย้ม แจ่มใสของผู้นำจะช่วยสร้างมนุษย์สัมพนธ์ที่ดีต่อกัน เป็นต้น

4.         ผู้ที่จะเป็นผู้นำจะแสดงออกถึงรสนิยมที่ดีอย่างไร

1)         ถือกระเป๋า Brand Name         2) ผู้ที่ร่ำรวยเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศ

3)         มียศถาบรรดาศักดิ์

4)         นายชาตรีชื้อรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA ด้วยเงินที่สะสมส่วนตัวทำให้เกิดความภูมิใจ มีฐานะดี

ตอบ 4. ผู้ที่จะเป็นผู้นำควรแสดงออกถึงการมีรสนิยมที่ดี (Good Taste) เช่น ถ้าเรามีฐานะที่จะซื้อรถยนต์ดี ๆ สักคันหนึ่ง ผู้ที่มีรสนิยมดีก็ควรชื้อรถที่ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และเกิดความเลื่อมใส เพราะเมื่อมีฐานะ ดีพอแล้วก็ควรแสดงออกถึงรสนิยมที่ถูกต้องด้วยนอกจากนี้รสนิยมยังหมายถึง การเลือกให้เหมาะสมกับโอกาส และสถานที่ เช่น การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับโอกาส และสถานที่ แสดงถึงรสนิยมที่ดีมากกว่าเครื่องแต่ง กายราคาแพงแต่ไม่สุภาพ เป็นต้น

5.         Active ความคล่องแคล่ว ว่องไว เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับภาวะผู้นำ

1)         ความล่าช้าเป็นอุปสรรคในการทำงาน

2)         ความคล่องตัวในการทำงานให้ผู้อื่นเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมผู้นำที่มีบารมี

3)         ผู้นำที่พลุกพล่านหรือหลุกหลิกจนน่ารำคาญ

4)         เป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งของผู้นำที่ควรจะมี

ตอบ 3. ผู้นำควรมีความคล่องแคล่วว่องไว (Active) ซึ่งมักจะมีการทำงานคล่องแคล่วมากกว่าที่ผู้ที่มีจังหวะจะโคน ไม่ใช่หลุกหลิกหรือพลุกพล่าม เพราะจะไม่ได้ผลดีแต่กลับทำให้น่ารำคาญมากยิ่งขึ้น

6.         ผู้นำที่จะเป็นผู้พูดที่ดี มีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติตนอย่างไร

1)         รักษาอารมณ์ให้คงที่    2) มีการพักผ่อน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

3) รู้จักการควบคุมสติปัญญา มีไหวพริบ         4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4. ผู้นำที่จะเป็นผู้พูดที่ดี มีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติดังนี้ 1. รักษาอารมณ์ให้ปกติ          2.พักผ่อนร่างกายอย่างเพียงพอ 3. รับประทานอาหารให้พอดี 4. รักษาสัดส่วนของร่างกายให้พอดี 5. ออกกำลังกายให้พอสมควรและสม่ำเสมอ 6. รักษาอวัยวะต่างๆ ที่ปากให้ปกติ เช่นไม่เจ็บคอ ไม่ไอ ปากไม่เป็น แผล ไม่ปวดฟัน ฯลฯ 7. รักษาอวัยวะบริเวณจมูกและศีรษะให้อยู่ในสภาพปกติ เช่น ไม่เป็นหวัด ไม่ปวดหู ฯลฯ

7.         ในความเฉลียวฉลาด มีคุณภาพทางสมอง มีเหตุผลดีในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ในลักษณะของผู้นำ ดังกล่าว นักศึกษามีความคิดอย่างไร

1)         ในการทำงานต้องอาศัยความคิดอย่างไร         2) ผู้นำในลักษณะอาศัยภาวะผู้นำเป็นหลักปฏิบัติงาน

3) ผู้นำที่ดีต้องมีเหตุผล           4) ในการทำงานต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้

ตอบ 1. ในการทำงานต้องอาศัยภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นหลักปฏิบัติงาน โดยผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เฉลียวฉลาด มีคุณภาพทางสมอง 2. มีการศึกษาอบรมดี 3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 4. มีเหตุผล ดี 5. มีประสบการณ์ในการปกครองเป็นอย่างดี 6. มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี 7. สามารถเข้ากับคนทุกชั้นวรรณะ ไต้เป็นอย่างดี 8. สามารถเผชิญเหตุการณ์หรือปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ฯลฯ

8.         ผู้นำควรมีคุณสมบัติอย่างไร

1)         มีคนนับถือ เพราะเป็นผู้มีอิทธิพล        2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง

3) มีอายุมาก ไม่มีประสบการณ์ทำงาน           4) เป็นนักเลงหัวโจก

ตอบ 2. ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9.         Dissatisfaction หมายถึงอะไร

1) ความพอใจในการร้องทุกข์  2) ความพอใจในการกินอยู่

3) ความพอใจในสถานที่         4) ความไม่พอใจ

ตอบ 4. ความไม่พอใจ (Dissatisfaction) หมายถึง ความไม่พอใจหรือความไม่สบายใจเป็นคำพูดที่ต้องเสียเวลาค้นหาเครื่องมือเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือนายช่างไม่พอใจ ที่เงินเดือนออกล่าช้าเกินกำหนด เป็นต้น

10.       Grievance เป็นคำร้องทุกข์ที่แสดงออกอย่างไร

1)         เป็นความไม่พอใจที่แสดงทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา

2)         ความพอใจในการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

3)         หลักการที่หัวหน้างานหรือผู้นำควรปฏิบัติ

4)         การติดตามผลของผู้นำ

ตอบ 1. คำร้องทุกข์ (Grievance) เป็นความไม่พอใจอย่างหนึ่งที่แสดงออกทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งคำร้องทุกข์อาจเกี่ยวกับความไม่พอใจ เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน หรือเกี่ยวกับปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ เช่น เครื่องมือมีไม่พร้อมต้องเสียเวลาเดินหานาน เพื่อนร่วมงานทำเสียงดังรบกวน หรือเพื่อน ร่วมงานไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดของเครื่องมือ เป็นต้น

Advertisement