MCS3181 การพูดสำหรับผู้นำ ข้อสอบชุดที่1 2557

1.         ‘No one is natural leader or born leader’ หมายความว่าอย่างไร

Advertisement

1) ไม่มีใครเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ 

2) โดยกำเนิด ไม่มีใครป็นผู้นำ

Advertisement

3) ไม่มีใครเป็นผู้นำโดยธรรมชาติหรือโดยกำเนิด        

4) ถูกทุกข้อ

Advertisement

ตอบ 3) หลักสำคัญของผู้นำในแง่สังคม คือ

1.         ไม่มีใครเป็นผู้นำโดยธรรมชาติหรือโดยกำเนิด (No one is natural leader or born leader

Advertisement

2.         ไม่มีบุคลิกภาพหรือลักษณะใดที่จะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติแต่จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมเป็นกรณี ๆ ไป

2.         ในสังคมแต่ละกลุ่มจะมีผู้นำแบบต่าง ๆ โดยวิเคราะห์แบบของผู้นำจากอะไร

Advertisement

1)         จากลักษณะของผู้นำ  

2) ลักษณะวิธีการใช้อำนาจควบคุม

3) ลักษณะวิธีการทำงาน        

4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3) ในสังคมของชุมชนแต่ละกลุ่มจะมีผู้นำแบบต่าง ๆ ซึ่งได้มีผู้วิเคราะห์แบบของผู้นำด้านต่าง ๆ ไว้โดยพิจารณาจาก 1. สถานะของผู้นำ 2. ลักษณะและวิธีการใช้อำนาจ 3. ลักษณะวิธีการทำงาน 4. ลักษณะของการใช้อำนาจบังคับควบคุม

3.         ลักษณะที่เป็นสากลของผู้นำคือ

1) มีความมั่นใจและไว้วางใจผู้อื่น       

2) มีการให้เกียรติผู้อื่น

3) มีความคิดเป็นของตนเอง    

4) มีความคิดริเริ่มที่ดี

ตอบ 4. ลักษณะที่ดีที่เป็นสากลของผู้นำคือ มีความรู้ (Knowledge), มีสติปัญญา (Intelligence), มี ความรับผิดชอบ (Responsibility), มีความคิดริเริ่ม (Initiative), มีความมุ่งมั่นติดตามงาน (Persistence), รู้ ธรรมชาติของมนุษย์ (Know Human Nature) และมีความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)

4.         ผู้นำแบบ Normality Power Leaders คือผู้นำลักษณะใด

1)         ผู้นำแบบใช้อำนาจธรรมเนียมประเพณีบังคับ

2)         ผู้นำแบบอ้างเอาธรรมเนียมประเพณีการบังคับบัญชาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน

3)         ผู้นำแบบใช้อำนาจอัตถประโยชน์บังคับ         4) ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ตอบ 4. ผู้นำแบบใช้อำนาจธรรมเนียมประเพณีบังคับ (Normality Power Leaders) มักจะอ้างเอา ธรรมเนียมประเพณีในการบังคับบัญชามาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานเพื่อความร่วมมือปฏิบัติตามความประสงค์ เช่น อ้างว่าต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นต้น

5.         ปัจจัยสำคัญในเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้นำ คืออะไร

1)         การศึกษา        2) ศาสนา

3) รายได้ของประชาชนและขนบธรรมเนียม    4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4. ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้นำ ตลอดจนการพูดของผู้นำในสังคมไทย ได้แก่ การศึกษา พุทธศาสนา รายได้ของประชาชน และขนบธรรมเนียมประเพณีบางประการ

6.         ผู้นำแบบพระเดช (Legal leadership) หมายถึง ผู้นำแบบได

1)         ผู้นำที่ได้อำนาจมาตามตัวบทกฎหมาย ปฏิบัติการใช้กฎหมายเป็นหลัก มีระเบียบแบบแผน

2)         ผู้นำที่ปฏิบัติงานปราศจากความยืดหยุ่น (Flexibility)

3)         ผู้นำที่พิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชาในทาง Negative เสมอ 4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4. ผู้นำแบบใช้พระเดช (Legal leadership) หมายถึง ผู้นำหรือหัวหน้าซึ่งได้อำนาจมาตามบท กฎหมาย ปฏิบัติโดยใช้กฎหมายเป็นหลัก มีระเบียบแบบแผนเป็นที่ตั้ง และการปฏิบัติงานปราศจากความ ยืดหยุ่น (Flexibility) ดังนั้นจึงมักจะพิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชาไปไนทาง Negative เสมอ

7.         ส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งช่วยทำไห้การพูดประสบผลสำเร็จ

1) บุคลิกภาพ  2) ทัศนคติ       3) แรงจูงใจ     4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การพูดประสบ ความสำเร็จ โดยบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร ในการฝึกฝน มีความอดทน มีความใส่ใจ ยอมรับและรักที่แก้ไขข้อบกพร่องของตน

8.         Eye-Contact เป็นเครื่องมือช่วยสร้างอะไรของมนุษย์ได้

1) สร้างมิตรภาพและศัตรู       2) สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3) สร้างความจริงไจ     4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2. สายตา (Eye-contact) เป็นเครื่องมือช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์ได้และมี ความสำคัญในการสร้างทิ้งมิตรและศัตรู ซึ่งในขณะที่พูดนั้นผู้นำควรใช้สายตามองผู้ฟังหรือผู้ที่ตนพูดด้วยอย่างมี ไมตรีและจริงใจ ทั้งนี้อย่าแสดงออกว่ามองอย่างเสียไม่ได้หรือฝืนใจมอง และอย่ามองข้ามศีรษะผู้ฟัง

9.         Speed หมายถึงอะไร

1) ลีลา จังหวะการพูด 2) การพูดเป็นจังหวะ วรรคตอน

3) การพูดที่รู้จักทอดเสียงให้พอเหมาะและถูกด้อง     4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4. Speed หมายถึง ลีลา จังหวะการพูด หรือการพูดให้ได้จังหวะ ได้วรรคตอน รู้จักทอดเสียง ให้พอเหมาะและถูกต้อง ซึ่งอัตราการพูดที่เหมาะสมคือ 120-180 คำ/นาที ทั้งนี้จังหวะการพูดจะช่วยสร้าง บุคลิกภาพของผู้พูดให้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้ผู้ฟังศรัทธาในตัวผู้พูดอีกด้วย

10.       ถ้าท่านต้องการมีบุคลิกภาพที่ดี ต้องปฏิบัติในข้อใด

1) ขยันฝึกฝนตนเอง มีความอดทน      

2) ยอมรับ มีความใสใจ และรักที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตน

3) มีการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ           

4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4. ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

Advertisement