MCS2603 สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา แนวข้อสอบปี2557 ชุดที่1

31.       ข่าวสารการโฆษณาปรากฏอยู่ในรูปใด

(1)       ข้อความ           

(2) สื่อโฆษณา

(3) ชิ้นงานโฆษณา      

(4) คำพูดและรูปภาพ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 18. ประกอบ

32.       เหตุใดการจ้างบริษัทโฆษณาอิสระ จึงเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า  

(1) สามารถควบคุมการโฆษณาได้ทุกชิ้นงาน

(2)       สามารถแน่ใจได้ว่าดำเนินงานภายใต้จุดมุ่งหมายขององค์การ

(3)       มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(4)       ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ตอบ 4 เหตุผลหนึ่งที่ผู้โฆษณาส่วนใหญ่นิยมจ้างบริษัทโฆษณาอิสระ (Independent Agency) ก็คือ การลงทุนที่ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทโฆษราอิสระจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักวิจัย นักวางแผน นักคิด นักเขียน และฝ่ายสื่อโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับสื่อ นอกจากนี้ก็ยังจะได้ทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญสูงและเป็นมืออาชีพมาวางแผน ทำให้ผู้โฆษณาประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและหาข้อมูล เพราะบริษัทโฆษณาอิสระส่วนใหญ่จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้ว