ข้อสอบกระบวนวิชา MCS2603 สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา

เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่2

Advertisement

1.         การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาจัดเป็นองค์ประกอบใดของการสื่อสาร

(1) การส่งสาร 

Advertisement

(2) การเข้ารหัสสาร

(3) สาร            

Advertisement

(4) ช่องทางการสื่อสาร

ตอบ 3 การสื่อสาร (Communication) ในกระบวนการโฆษณา ประกอบด้วย

Advertisement

1.         ผู้ส่งสาร (Source) เช่น บริษัทผู้ผลิตสินค้า หรือผู้โฆษณา ฯลฯ

2.         การเข้ารหัสสาร (Encoding) เช่น การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา ฯลฯ

Advertisement

3.         สาร (Message) เช่น ชิ้นงานโฆษณา ฯลฯ

4.         ช่องทางการสื่อสาร (Channel) เช่น สื่อมวลชน ฯลฯ

5.         ผู้รับสาร (Receiver) หรือ กลุ่มเป้าหมายการโฆษณา เช่น ผู้บริโภคหรือผู้รับชมรับฟังข่าวสารการ โฆษณา ฯลฯ

2.         ข้อใดคือลักษณะสำคัญของการโฆษณา

(1)       เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ

(2)       เป็นการชักจูงใจด้วยการสัญญาว่าจะให้ของรางวัลต่าง ๆ

(3)       ต้องระบุว่าใครคือผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

(4) เป็นการสื่อสารที่มี่จุดมุ่งหมายเพื่อความบันเทิง

ตอบ 3 ลักษณะสำคัญของการโฆษณา มีดังนี้

1.         เป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นส่วนบุคคล หรือไม่เจาะจงส่งไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นสารที่มุ่งตรง ไปยังบุคคลจำนวนมากในคราวเดียวกัน

2.         เป็นการส่งเสริม หรือนำเสนอเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือความคิด

3.         มีการระบุผู้อุปถัมภ์ หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

4.         ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเวลาและเนื้อที่

5.         ข่าวสารการโฆษณามีลักษณะเป็นข่าวสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

3.         เนื้อหาของโฆษณาต้องประกอบด้วยอะไร

(1)       ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวคับสินค้า         

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม

(3) การส่งเสริมสินค้า บริการ หรือความคิด     

(4) การแจ้งข่าวสารทั่วไป

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

4.         ข้อใดคือหน้าที่สำคัญของการโฆษณา

(1)       แจ้งข่าวสารเกี่ยวคับเรื่องที่เป็นประเด็นสาธารณะ

(2)       การเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(3)       การกระตุ้นให้ซื้อผลิตภัณฑ์

(4)       สร้างความภักดีต่อบริษัทผู้โฆษณา

ตอบ 3 หน้าที่สำคัญของการโฆษณามีดังนี้

1.         เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

2.         เพื่อบอกถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่โฆษณากับคู่แข่งขัน

3.         เพื่อกระตุ้นให้ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์

4.         เพื่อช่วยให้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

5.         เพื่อเพิ่มความชอบและสร้างความภักดีต่อตราสินค้าหรือธุรกิจ

6.         เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมด้านการขาย

5.         การโฆษณา สติ + เหตุผล = ภูมิคุ้มกัน” ของกองทัพบกร่วมกับ กอ.รมน. จัดเป็นการโฆษณาประเภทใด

(1)     โฆษณาผลิตภัณฑ์      (2) สถานที่จำหน่ายสินค้า

(3) ความเป็นชุมชนท้องถิ่น      (4) องค์กรหรือสถาบันผู้จำหน่ายสินค้า

ตอบ 2 (ข่าว) การโฆษณาแนวความคิด (Idea Advertising) เป็นการโฆษณาที่มีจุดมุ่งหมายในการเสนอ แนวความคิด อุดมการณ์ และนโยบาย เช่น สติ+เหตุผล = ภูมิคุ้มกัน” ของกองทัพบกร่วมกับ กอ.รมน. เป็นต้น

6.         การโฆษราระดับชาติ มักเป็นการโฆษณาที่เน้นสิ่งใดเป็นหลัก

(1)       ชื่อยี่ห้อและตราสินค้า  (2) สถานที่จำหน่ายสินค้า

(3) ความเป็นชุมชนท้องถิ่น      (4) องค์กรหรือสถาบันผู้จำหน่ายสินค้า

ตอบ 1 หน้า 13 การโฆษณาระดับชาติ (National Advertising) หรือบางครั้งอาจเรียกว่าการโฆษณาชื่อยี่ห้อ (Brand Advertising) โดยการ.โฆษณาทางสื่อมวลชนส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณาระดับชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมักเป็นการโฆษณาภายใต้ชื่อยี่ห้อหรือตราสินค้าโดยผู้อุปถัมภ์ที่เป็นผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวของสินค้ายี่ห้อนั้น

7.         ข้อใดเป็นแนวทางการโฆษณาที่เหมาะสำหรับสินค้าที่อยู่ในช่วงอิ่มตัว

(1)       กล่าวถึงชื่อสินค้าและแสดงภาพสินค้าบ่อยครั้ง

(2)       กล่าวถึงประสบการณ์ของบริษัทผู้โฆษณา

(3)       ใช้คำขวัญที่เน้นคุณสมบัติของสินค้า

(4)       ชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสินค้าที่โฆษณากับคู่แข่ง

ตอบ 2 (คำบรรยาย) ช่วงอิ่มตัว (Maturity) เป็นช่วงที่สินค้าได้รับการยอมรับพอสมควรแล้ว มีลูกค้าบางกลุ่มที่ สนใจสินค้าของเราเป็นพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการขายอาจมีความจำเป็นน้อยลง แต่เน้นการโฆษณาและ การประชาสัมพันธ์ เพื่อย้ำถึงภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้า หรือภาพลักษณ์ของบริษัทผู้โฆษณาโดย การกล่าวถึงประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้านั้นมากขึ้น

8.         การตอบสนองสารในขั้นตอนใดที่เป็นการตอบสนองในระดับ The Affective Stage

(1)       รู้        (2)       ตระหนักรู้

(3)       เข้าใจ   (4)       สนใจ

ตอบ 4 ขั้นตอนการตอบสนองต่อข่าวสารจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.         ขั้นความรู้ (The Cognitive Stage) ได้แก่ ขั้นตระหนักรู้ หรือรู้จัก มีความรู้เกี่ยวกันสินค้า หรือความ เข้าใจ ฯลฯ

2.         ขั้นความรู้สึก (The Affective Stage) ได้แก่ ขั้นของความสนใจความชอบการยอมรับ และการ จดจำ ฯลฯ

3.         ขั้นแสดงพฤติกรรม (The Behavioral Stage) เช่น การทดลองใช้ การไปซื้อหา การแนะนำให้ผู้อื่นไปซื้อหรือการห้ามไม่ให้ซื้อ เป็นต้น

9.         การแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่ม A B C D E เป็นการแบ่งโดยใช้ปัจจัยใด

(1)       Age  (2)       Gender

(3)       Need         (4)       SES

ตอบ 4 การแบ่งส่วนตลาดโดยการพิจารณาจากรายได้ อาชีพ และการศึกษา หรืออาจรวมเรียกว่า สถานะทาง สังคมและเศรษฐกิจ” (Socio-Economic Status : SES) จะแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่ม A B C D E ดังนี้

1.         คือ กลุ่มคนที่มีรายได้ การศึกษาสูง และมีอาชีพเป็นที่ยกย่อง

2.         คือ กลุ่มคนที่มีรายได้สูง แต่อาจมีการศึกษาต่ำ บางทีเรียกว่า พวกเศรษฐีใหม่

3.         คือ กลุ่มของกิจการรายย่อย มีธุรกิจขนาดเล็กเป็นของตัวเอง มีการศึกษาปานกลาง

4.         คือ กลุ่มคนที่มีรายได้ไม่สูงนัก มีอาชีพไม่เป็นที่ยกย่อง เช่น ข้าราชการชั้นผู้น้อย

5.         คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้ต่ำ ขาดการศึกษา

10.       ความภักดีต่อตรายี่ห้อ มีความสำคัญอย่างไร

(1)       หากผู้บริโภคจดจำชื่อยี่ห้อสินค้าได้ จะทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น ,

(2) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของผู้บริโภค

(3)       เป็นสิ่งที่ทำให้นักโฆษณาทราบว่าผู้บริโภคมีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างไร

(4)       หากผู้บริโภคยึดมั่นต่อสินค้ายี่ห้อใด สินค้ายี่ห้อนั้นย่อมมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ตอบ 4 ความภักดีในยี่ห้อ (Brand Loyalty) เป็นสิ่งบ่งชี้ให้ทราบถึงความยึดมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งจะทำให้สินค้ายี่ห้อนั้นมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยระดับความภักดีในยี่ห้อนี้จะมีตั้งแต่ กลุ่มลูกค้าที่ภักดีอย่างมั่นคงแน่นแฟ้น ซึ่งจะเจาะจงชื่อสินค้าทุกครั้งที่ซื้อ จนถึงกลุ่มที่ไม่มีความภักดีใน ยี่ห้อเลย กล่าวคือ จะซื้อสินค้าที่ราคาถูกหรือหาซื้อได้สะดวกเท่านั้น

Advertisement