การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1400 (MC 140) การกระจายเสียงเบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1. ข้อใดคือการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น

(1) TBS

(2) NHK

(3) NCB

(4) Radio Japan

ตอบ 4 หน้า 167 Radio Japan เป็นบริการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่นที่ส่งกระจายเสียง ด้วยระบบคลื่นสั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข่าวสารและความบันเทิงแก่ชาวญี่ปุ่นภาคโพ้นทะเล รวมทั้งให้ผู้ฟังชาวต่างประเทศได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและส่งเสริม ความตั้งใจดีระหว่างประเทศ

2.         สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลก ตั้งขึ้นที่ประเทศใด

(1)       รัสเซีย  

(2) เยอรมนี     

(3) อังกฤษ      

(4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 3 หน้า 2325169 จุดกำเนิดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของโลก คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษ ซึ่งได้แพร่ภาพด้วยระบบขาวดำอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 โดยมีพิธีเปิดการแพร่ภาพขึ้นที่พระราชวังอเล็กซานดร้า กรุงลอนดอน

3.         แนวความคิดใดในการจัดระบบวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นระบบผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ

(1)       Mixed System 

(2) Dual System

(3) Free Market System    

(4) Public Service System

ตอบ 4 หน้า 111-112 แนวความคิดในการจัดระบบวิทยุและโทรทัศน์แบบ Public Service System (แนวคิดสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ) คือ

1.         รัฐมีความรับผิดชอบในการให้ข่าวสารข้อมูล และรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติ

2.         รัฐเป็นผู้จัดระเบียบในด้านที่มาของรายได้ การจัดสรรคลื่น และคุณภาพของรายการ

3.         เป็นระบบที่ผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ หรืออาจเป็นการผูกขาดแบบ Duopoly (เล่นพรรคเล่นพวก) โดยมีเอกชนเป็นคู่แข่งเพียง 1-2 รายเท่านั้น รัฐจึงเป็นทั้ง Supplier (ผลิตรายการเอง) และเป็น Regulator (ผู้ควบคุมรายการ) ไปพร้อมกัน

4.         ประเทศที่เป็นแม่แบบของแนวคิด Free Market System คือ

(1)       ญี่ปุ่น   (2) รัสเซีย        (3) อังกฤษ      (4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 4 หน้า 111 – 113 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นแม่แบบของแนวคิด Free Market System (แนวคิดสื่อสารในตลาดเสรี) หรือระบบที่ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการ คือ ดำเนินการในรูป ตลาดเสรีที่ให้ธุรกิจเอกชนแข่งขันกันอย่างเต็มที่ (Competition) โดยมีความเชื่อว่าถ้าเป็น ตลาดที่สมบูรณ์แล้วจะมีการแข่งขันกันของผู้ประกอบการ และท้ายที่สุดผู้บริโภคจะได้รับ ประโยชน์สูงสุด

5.         แนวคิดที่เป็นระบบพหุนิยมในแนวตลาดเสรีที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก คือ

(1)       Public Service System      (2) Free Market System

(3) Mixed System      (4) Dual System

ตอบ 3 หน้า 111113 ในช่วงทศวรรษที่ 1980 – 1990 กำลังเป็นช่วงที่มีการปรับไปสู่ทิศทางของ ระบบพหุนิยมในแนวตลาดเสรี จึงทำให้เกิดระบบในแบบที่ 3 คือ ระบบผสม (Mixed System) ระหว่างแนวคิดสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะกับแนวคิดสื่อสารในตลาดเสรีขยายตัวไปทั่วโลก

6.         ระบบนี้มีความเชื่อว่ากิจการวิทยุและโทรทัศน์ รัฐต้องเข้ามามีความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารและรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติ หมายถึงข้อใด     

(1) Free Market System

(2)       Public Service System      (3) Mixed System (4) Dual System

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

7.         พัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงในโลกถือว่าประเทศใดเป็นผู้บุกเบิกกิจการวิทยุกระจายเสียง

(1)       รัสเซีย  (2) อังกฤษ      (3) สหรัฐอเมริกา         (4) ญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 155 – 156 พัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงถือว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บุกเบิก กิจการวิทยุกระจายเสียงโลก โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคแรก ๆ คือ สถานี KCBS (ค.ศ. 1909), WHA (ค.ศ. 1917), WWJ (ค.ศ. 1920) และ KDKA (ค.ศ. 1920)

8.         ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีกิจการวิทยุและโทรทัศน์เป็นระบบบรรษัทสาธารณะ (Public Corporation)

(1) สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  (2) อังกฤษและญี่ปุ่น

(3)       ไทยและสหรัฐอเมริกา            (4) สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

ตอบ 2 หน้า 113165 – 166169172 ระบบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศอังกฤษและ ญี่ปุ่นจะมี 2 ระบบเหมือนกัน คือ

1.         ระบบบรรษัทสาธารณะ (Public Corporation) ได้แก่ BBC ของอังกฤษ และ NHK ของญี่ปุ่น

2.         ระบบธุรกิจเอกชน (Commercial Broadcasting) ได้แก่ สถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการค้า มีรายได้จากการโฆษณา

9.         การกระจายเสียง หมายถึงข้อใด

(1)       การออกอากาศรายการวิทยุชุมชนเพื่อคนในท้องถิ่น

(2)       การออกอากาศรายการโทรทัศน์ไปสู่สาธารณชน

(3)       การออกอากาศรายการวิทยุไบ่สู่สาธารณชน

(4)       การออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสาธารณชน

ตอบ 3 หน้า 1 ในภาษาไทยได้แบ่งความหมายชองคำว่า การกระจายเสียง” และ การแพร่ภาพ” เอาไว้ชัดเจนดังนี้            1. การกระจายเสียง หมายถึง การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นคำที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีวิทยุกระจายเสียงในปี พ.ศ. 2473      2. การแพร่ภาพ หมายถึงการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีวิทยุโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2498

10.       วิทยุโทรทัศน์ หมายถึงอะไร

(1)       การกระจายหรือแพร่ไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศเพื่อส่งสาร

(2)       การใช้ส่งและรับทางสายเคเบิลเพื่อส่งออกอากาศภาพและเสียง

(3)       การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งกระจายออกอากาศ หรือเพื่อรับสัญญาณไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้สาย

(4)       การส่งสัญญาณรับภาพและเสียงโดยเครื่องส่งและเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ ออกอากาศด้วย กระแสคลื่นวิทยุที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตอบ 4 หน้า 381 คำว่า “Television” นี้ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงวิเคราะห์ศัพท์ และได้บัญญัติคำเน้นภาษาไทยครั้งแรกว่า วิทยุโทรทัศน์” (มักเรียกสั้น ๆ ว่า โทรทัศน์)ซึ่งหมายถึง การส่งและรับสัญญาณภาพและเสียงโดยเครื่องส่งและเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ออกอากาศด้วยกระแลคลื่นวิทยุที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับที่อยู่ห่างไกล

ข้อ 11. – 14. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       BBC  (2) FCC       (3) PBS       (4) NHK

11.       คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตอบ 2 หน้า 24114168 คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา(Federal Communications Commission : FCC) เป็นองศ์กรอิสระของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด รวมทั้งคอยจัดสรรคลื่นวิทยุเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ด้วย

12.       บรรษัทการกระจายเสียงของญี่ปุ่น

ตอบ 4 หน้า 165 – 166 บรรษัทการกระจายเสียงแห่งญี่ปุ่น (Nippon Hoso Kyokai : NHK) เป็นองศ์การกระจายเสียงแห่งชาติที่ทำการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ โดยไม่แสวงหากำไร และมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ BBC ของอังกฤษ

13.       บรรษัทวิทยุและโทรทัศน์อังกฤษ

ตอบ 1 หน้า 161 – 162169 บรรษัทวิทยุและโทรทัศน์อังกฤษ (British Broadcasting

Corporation : BBC) มีฐานะเป็นบรรษัทสาธารณะที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล โดยเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์จากประชาชนมาเป็นค่าใช้จ่ายของบรรษัท

14.       ระบบสาธารณะของสหรัฐอเมริกา

ตอบ 3 หน้า 113168 ระบบสาธารณะของสหรัฐอเมริกา (Public Broadcasting Service : PBS) เป็นเครือข่ายสาธารณะที่รัฐบาลกลางได้จัดตั้งขึ้นมาในภายหลังเพื่อผลิตรายการที่ส่งเสริมคุณค่า ทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการสาธารณะ ซึ่งแตกต่างไปจากรายการที่โทรทัศน์เอกชนผลิต เช่น รายการสำหรับเด็ก รายการสำหรับการศึกษา เป็นต้น

15.       ข้อใดคือการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

(1) CNN      (2) VOA     (3) CBS       (4) BBC

ตอบ 2 หน้า 159 – 160, (คำบรรยาย) การกระจายเสียงภาคต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา คือ สถานีวิทยุคลื่นสั้น VOA (Voice of America) ซึ่งเป็นสถานีวิทยุภาคภาษาต่างประเทศที่ กระจายเสียงไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกถึง 35 ภาษา ออกอากาศสัปดาห์ละ 805 ชั่วโมง และมีผู้รับฟังประมาณ 26 ล้านคน โดยในประเทศไทยได้จัดตั้งสถานีทวนสัญญาณ (Rely Station) ขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งกระจายเสียงต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย

16.       ข้อใดคือการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของอังกฤษ

(1) NHK      (2) BBC      (3) IBA        (4) VOA

ตอบ 2 หน้า 164 การกระจายเสียงภาคต่างประเทศของอังกฤษ คือ สถานีวิทยุบีบีซีภาคภาษาต่างประเทศ (BBC External Broadcasting Service) ซึ่งเริ่มส่งกระจายเสียงคลื่นสั้นไปยังต่างประเทศครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) เรียกว่า Empire Service ทั้งนี้เพราะในช่วง ระยะ 6 ปีแรกได้จัดรายการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเทศในอาณานิคมของตนเองทั่วโลก

17.       ประเทศใดที่ถือว่ากิจการวิทยุและโทรทัศน์ดำเนินการโดยระบบเอกชนทั้งหมด(1)       อังกฤษ            (2) ญี่ปุ่น         (3) สหรัฐอเมริกา         (4) ไทย

ตอบ 3 หน้า 167, (คำบรรยาย) ระบบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่า จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการค้า เพื่อการศึกษา หรือเพื่อสาธารณะ ก็ให้ถือว่าเป็นกิจการของเอกชน และดำเนินงานโดยเอกชน (Private Ownership and Operation) ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะมิได้ มีการจัดสรรคลื่นเอาไว้ให้แต่หน่วยราชการ ดังนั้นเอกชน นิติบุคคล องค์กรสาธารณะต่าง ๆ ก็มีสิทธิจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ได้ (ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ)

18.       ประเทศใดต่อไปนี้ที่กิจการวิทยุและโทรทัศน์มีสิทธิเสรีภาพมากที่สุด โดยถูกรับรองไว้ในกฎหมาย รัฐธรรมนูญที่จะไม่ออกกฎหมายใด ๆ มาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

(1)       ฝรั่งเศส            (2) สวิตเซอร์แลนด์      (3) อังกฤษ      (4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 4 หน้า 160 – 161 ระบบสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาจะมีรูปแบบตามแนวคิดทฤษฎี สื่อสารมวลชนกับความรับผิดชอบของสังคม ทำให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากที่สุดในโลก ประเทศหนึ่ง โดยเสรีภาพในการรายงานและรับรู้ข่าวสารจะได้รับการรับรองไว้ในกฎหมาย รัฐธรรมนูญของประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญว่า รัฐสภาจะไม่ออกกฎหมายที่มาบั่นทอนเสรีภาพ ของสื่อมวลชน แต่สื่อมวลชนจะต้องเคารพสิทธิของบุคคลอื่นด้วย

19.       องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมและบริหารคลื่นความถี่วิทยุให้เป็นระเบียบทั่วโลก หมายถึงข้อใด

(1) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (2) สหภาพการกระจายเสียงยุโรป (EBU)

(3) สหภาพการกระจายเสียงเอเชีย-แปซิฟิก (ABU) (4) สหภาพการกระจายเสียงระหว่างประเทศ (IBU)

ตอบ 1 หน้า 58115124 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (The International Telecommunication Union : ITU) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมและบริหารคลื่นความถี่วิทยุให้เป็นระเบียบทั่วโลก โดยผ่านทางรัฐบาลของแต่ละประเทศ

20.       ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อใช้ในการจัดตั้งสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ หมายถึงข้อใด          

(1) กสทช.

(2)       กระทรวงการต่างประเทศ        (3) กรมประชาสัมพันธ์            (4) กรมไปรษณีย์โทรเลข

ตอบ 1 เจตนารมณ์ในการปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทยตามรัฐธรรมนูญๆ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ได้กำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง ทำหน้าที่จัดสรร คลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเลียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ทั้งนี้องค์ภรอิสระที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า กสทช.)

21.       ประเทศใดทีเป็นแม่แบบของแนวความคิดในการจัดระบบวิทยุและโทรทัศน์แบบ Public Service System

(1) รัสเซีย        

(2) อังกฤษ      

(3) ญี่ปุ่น         

(4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 2 หน้า 111113, (คำบรรยาย) ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรถือเป็นแม่แบบของแนวคิด Public Service System (แนวคิดสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ) หรือระบบที่รัฐเป็นผู้ให้บริการ โดยมีความเชื่อว่ารัฐจะให้บริการได้อย่างเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกฐานะ ทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน และในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นรัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะดำเนินการผูกขาดใน การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งบริการด้านวิทยุและโทรทัศน์

22.       บิดาของกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย หมายถึงใคร

(1)       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     

(2) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

(3)       พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากร 

(4) สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ตอบ 3 หน้า 33 – 34 บิดาของกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย คือ นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองศ์เจ้าบูรฉัตรไชยากร กรมพระทำแพงเพชรอัครโยธิน เพราะพระองศ์ทรงเป็นผู้บุกเบิก และริเริ่มให้มีการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อ สถานีวิทยุแห่งนี้ว่า พีเจ” ซึ่งย่อมาจากคำว่า บูรฉัตรไชยากร

23.       บิดาของกิจการวิทยุกระจายเสียงโลก คือ     

(1) เฮนริช เฮิรตซ์ (Heinrich Hertz)

(2)       กูกลิเอลโม มาร์โคนี (Guglielmo Marconi) 

(3) ลี เดอ ฟอเรสต์ (Lee de Forest)

(4)       เรจินัลด์ เอ. เฟสเสนเดน (Reginald A. Fessenden)

ตอบ 2 หน้า 17 – 18 ในปี พ.ศ. 2438 กูกลิเอลโม มาร์โคนิ (Guglielmo Marconi) ได้ประดิษฐ์ เครื่องมือการสื่อสารที่เรียกว่า วิทยุโทรเลข (Wireless Telegraph) สำเร็จเป็นครั้งแรก ต่อมาใน พ.ศ. 2444 เขาก็ได้ทดลองส่งสัญญาณวิทยุโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก และ ได้นำเอาการทดลองนี้ไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมได้สำเร็จเป็นคนแรก จนได้รับการยกย่อง ว่าเป็น บิดาของกิจการวิทยุกระจายเสียงโลก

24.       สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของไทยเกิดขึ้นในสมัยใด

(1) รัชกาลที่ 5  (2) รัชกาลที่ 6  (3) รัชกาลที่ 7  (4) รัชกาลที่ 8

ตอบ 3 หน้า 34 – 36 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทย คือ สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ภายใต้การดูแลของกรมไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์)โดยทางราชการได้ทำพิธีเปิดสถานีอย่างเป็นทางการและถ่ายทอดเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 (ตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลที่ 7) ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย

ข้อ 25. – 28. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) Broadcasting        (2) Wireless

(3)       Radio Telegraph     (4) Closed Circuit Television

25.       การออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์

ตอบ 1 หน้า 1 คำว่า “Broadcasting” ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การกระจายเสียงและการแพร่ภาพในขณะที่สารานุกรมบริแทนนิก้าได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ผู้รับซึ่งเป็นสาธารณชนทั่วไป

26.       วิทยุกระจายเสียง

ตอบ 2 หน้า 2 คำว่า วิทยุกระจายเสียง” มักเรียกกับสั้น ๆ ว่า วิทยุ” ในขณะที่ชาวอังกฤษนิยม ใช้คำดั้งเดิมว่า Wireless (ไม่มีสาย) ส่วนชาวอเมริกันนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Radio

27.       วิทยุโทรทัศน์ที่ใช้ส่งและรับทางสายเคเบิล

ตอบ 4 หน้า 74 วิทยุโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CCTV หมายถึง วิทยุโทรทัศน์ที่ใช้ส่งและรับทางสายเคเบิลหรือสายแกนร่วม (Coaxial Cable) ไปยัง จุดที่ติดตั้งเครื่องรับ ไม่ได้ส่งออกอากาศไปไกล ๆ เช่น จากห้องควบคุม (Control Room) ไปยังห้องเรียนต่าง ๆ

28.       การใช้คลื่นวิทยุส่งข้อความตามรหัสสัญญาณโทรเลขของมอร์ส

ตอบ 3 หน้า 217 – 18 วิทยุโทรเลข (Radio Telegraph or Wireless Telegraph) หมายถึง การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุส่งข้อความตามรหัสสัญญาณโทรเลขของมอร์ส ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติไปสู่การสื่อสารโดยไม่ต้องใช้สาย (Wireless) หรือที่เรียกว่า วิทยุ (Radio) ในปัจจุบัน

29.       วิทยุกระจายเสียงจะมีประสิทธิภาพสูงถ้าใช้เพื่อถ่ายทอดสาระประเภทใด  

(1) หลักการหรือทฤษฎี

(2)       การกำหนดลักษณะทางกายภาพ (3) การฝึกทักษะทั่วไป     (4) ทัศนคติที่พึงประสงค์ ตอบ 4 (คำบรรยาย) วิทยุกระจายเสียงจะให้ประสิทธิผลในการจูงใจและเปลี่ยนทัศนคติได้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังถือเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการสร้างความคิดคำนึงหรือจินตนาการ เมื่อใช้ถ่ายทอดหรือเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรม คือ

1.         ข้อเท็จจริง (Factual Information) เช่น ข่าวต่าง ๆ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ

2.         แนวปฏิบัติต่าง ๆ (Procedures) เช่น อุดมการณ์หรือแนวคิด การเล่านิทานหรือละคร ฯลฯ

3.         ทัศนคติที่พึงประสงค์ (Desirable Attitudes) เช่น การบรรยายธรรม ฯลฯ

4.         การจูงใจให้คิดหรือทำ (Motivation) เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ ฯลฯ

30.       แนวคิดทฤษฎีใดที่เชื่อว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนโดยตรง

(1)       ทฤษฎีสังคมมวลชน    (2) ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

(3)       ทฤษฎีสื่อสารการพัฒนา        (4) ทฤษฎีวิพากษ์สื่อมวลชน

ตอบ 1 หน้า 102 นักวิชาการด้านทฤษฎีสังคมมวลชน (Mass Society Theory) เชื่อว่า สื่อมวลชน ซึ่งหมายรวมถึงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะมีอิทธิพลต่อประชาชนโดยตรงโดยพิจารณา จากคุณลักษณะสำคัญดังนี้            1. ความสามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้โดยตรง และการเปิดรับของผู้รับสาร            2. มีอิทธิพลในการชักจูงใจ           3. มีผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อคนจำนวนมากในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

31.       ข้อใดไม่ใช่ประเภทรายการวิทยุโทรทัศน์ที่จัดแบ่งตามบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน

(1)       รายการข่าว     

(2) รายการการศึกษา  

(3) รายการบันเทิง       

(4) รายการสำหรับเด็ก

ตอบ 4 หน้า 100 – 101 การแบ่งประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตามบทบาท หน้าที่ของสื่อมวลชน ได้แก่   1. รายการที่ให้ข่าวสาร

2.         รายการที่แสดงความคิดเห็นหรือการชักจูงใจ

3.         รายการที่ให้ความรู้และการศึกษา      4. รายการที่ให้ความบันเทิง

32.       สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่จัดตั้งล่าสุด หมายถึงข้อใด

(1)       ITV   

(2) TITV     

(3) IPS8        

(4) TPBS

ตอบ 4 (ข่าว) ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีสถานีวิทยุ- โทรทัศน์ระดับชาติในส่วนกลางที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ล่าสุด คือ ไทยพีบีเอส (TPBS) หรือทีวีไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ หรือทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย และเริ่มแพร่ภาพออกอากาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยได้รับ สัมปทานการใช้คลื่นความถี่ในการแพร่ภาพจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

33.       สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยที่ถูกมาตรการลงโทษให้ปิดสถานี หมายถึงข้อใด

(1)       ITV   

(2) TITV     

(3) ช่อง 4        

(4) ช่อง 7

ตอบ 1 (ข่าว) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของไทยที่ถูกมาตรการลงโทษให้ปิดสถานี ตามคำตัดสิน ของศาลปกครองสูงสุด คือ ITV แต่ต่อมาศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งคุ้มครองให้ออกอากาศ ต่อไปได้ ภาใต้ชื่อใหม่ว่า TITV โดยมีเงื่อนไขว่าทันทีที่ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ TITV ต้องเปลี่ยนเป็นทีวีสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ (ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ)

34.       ทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย หมายถึงข้อใด

(1)ช่อง9           (2)ช่อง 11       (3) TPBS     (4) TITV

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

35.       ทีวีสาธารณะจัดตั้งขึ้นจากกฎหมายฉบับใด

(1)       พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2543

(2)       พ.ร.บ. การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2550

(3)       พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

(4)       พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

36.       โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด

(1)พ.ศ.2498   (2)พ.ศ.2500   (3)พ.ศ.2511   (4)พ.ศ.2520

ตอบ 3 หน้า 152 – 153 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2511 ซึ่งเกิดจากความคิดว่าควรรวมตัวกันขึ้นเพื่อปรึกษาหารือและจัดการดำเนินการ ในด้านต่าง ๆ อันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่โทรทัศน์ทุกช่อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.         ร่วมมือในการถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดทั้งในประเทศและนอกประเทศ สำหรับรายการ ที่สำคัญ ๆ ระดับชาติหรือระหว่างประเทศ

2.         เป็นผู้ประสานงานในการตกลงค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ในการถ่ายทอดตามข้อ 1.

3.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหว่างโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ โดยมีหลักการที่ จะไม่แย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

4.         ร่วมมือกันสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง ฯลฯ

37.       จุดเริ่มต้นของถานีโทรทัศนไอทีวี (ทีวีเสรี) เกิดจากเหตุผลอะไร

(1)       เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535

(2)       รัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องการเปิดเสรีด้านสิทธิการรับรู้ข่าวสาร

(3)       สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต้องการมีสถานีโทรทัศน์อยู่ในสังกัด

(4)       การเรียกร้องของนักวิชาการต้องการมีสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้น

ตอบ 1 หน้า 51 จุดเริ่มต้นของการกำเนิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวี (ทีวีเสรี) นั้น เกิดขึ้นเนื่องมาจาก เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535” ทั้งนี้เพราะสื่อมวลชนทั้งวิทยุและโทรทัศน์ในขณะนั้น ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้แก่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) โดยมิได้เสนอข่าวสารตามที่เกิดขึ้นจริง

38.       การก่อตั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกของไทยนั้นดำเนินการในลักษณะใด

(1) ตั้งเป็นหน่วยงานราชการ   (2) ตั้งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

(3) ตั้งเป็นบริษัทจำกัด            (4) ตั้งเป็นสำนักงานโฆษณาการ

ตอบ 3 หน้า 40 – 41 การก่อตั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกในประเทศไทย เกิดจากความคิดริเริ่ม ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2495 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 9) แต่ถูกสภาผู้แทนราษฎรและหนังสือพิมพ์โจมตีคัดค้านอย่างมากว่าสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน จึงทำให้รัฐบาลเปลี่ยนแผนการจากเดิมที่จะดำเนินการเอง มาเป็นการจัดตั้งบริษัทจำกัด (บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด) เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเอง

39.       การก่อตั้งกิจการวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกของไทยนั้นดำเนินการในลักษณะใด

(1)       อยู่ภายใต้การดูแลของกรมไปรษณีย์โทรเลข

(2)       อยู่ภายใต้การดูแลของกรมประชาสัมพันธ์

(3)       อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

(4)       อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการทหารสื่อสาร

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 24. ประกอบ

40.       รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทย หมายถึงข้อได

(1) รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540         (2) รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2551

(3) รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2550          (4) รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2549

ตอบ 3 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ประกอบไปด้วย 309 มาตรา (ผ่านการ ออกเสียงลงประชามติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550)

41.       มาตราใดในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย

(1) มาตรา 40  

(2)       มาตรา 45

(3)       มาตรา 47

(4)       มาตรา 50

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

42.       จากข้อ 41. องค์กรอิสระที่จะมากำกับดูแลและจัดสรรการใช้คลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ไทย หมายถึงข้อใด

(1) กกช.          

(2)       กสช.    

(3)       กสทช. 

(4)       กทช.

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

43.       องค์กรอิสระที่จะมากำกับดูแลและจัดสรรการใช้คลื่นความถี่วิทยุในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมไทยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีกี่องค์กร

(1) 1 องค์กร    

(2) 2 องค์กร    

(3) 3 องค์กร    

(4) 4 องค์กร

ตอน 1  ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

44.       โครงสร้างการควบคุมกิจการวิทยุและโทรทัศน์ไทย มีลักษณะอย่างไร

(1) ถูกควบคุมโดยรัฐ และควบคุมกันเอง        (2) ถูกควบคุมโดยรัฐ และผลประโยชน์ทางธุรกิจ

(3) ถูกควบคุมโดยรัฐ และบุคคลภายนอก      (4) ถูกควบคุมโดยรัฐ ควบคุมกันเอง และบุคคลภายนอก

ตอบ 4 หน้า 125 – 127 โครงสร้างการควบคุมกิจการวิทยุและโทรทัศน์ไทยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

1.         การควบคุมโดยรัฐ คือ การจัดตั้งสถาบันขึ้นมาควบคุม เช่น กสทช.การออกกฎหมายที่บังคับใช้โดยตรงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ออกมาในรูปของ หนังสือเวียนและคำสั่งอื่น ๆ ฯลฯ

2.         การควบคุมกันเอง เช่น มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้ง การจัดตั้งสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ

3.         การควบคุมจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ชม/ผู้ฟัง ผู้อุปถัมภ์รายการ และกลุ่มผลักดันทางสังคม

45.       ข้อใดหมายถึงสื่อทางเลือกของประชาชน

(1) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวิสีช่อง 9    (2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(3) สถานีวิทยุชุมชน    (4) สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.

ตอบ 3 สื่อทางเลือก หรือสื่อภาคประชาชน คือ สื่อนอกกระแสที่เปิดพื้นที่การสื่อสารให้แก่ประชาชน หลากหลายกลุ่ม จึงเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้รับสารในการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างไปจาก สื่อกระแสหลัก ซึ่งมักถูกกำหนดเนื้อหาจากภาครัฐและนายทุน เช่น สถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุและโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี ฯลฯ

46.       ระบบการแพร่ภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันใช้ระบบอะไร

(1) ระบบขาวดำ 525 เส้น       (2) ระบบ SECAM 525 เส้น

(3) ระบบ PAL 625 เส้น        (4) ระบบ CCIR 625 เส้น

ตอบ 3 หน้า 4371 ระบบการแพร่ภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยในระยะเริ่มแรกนั้นจะใช้ระบบ ขาวดำ 525 เส้น เรียกว่า ระบบ EIA แต่ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยก็ได้ เปลี่ยนมาใช้ระบบสี คือ ระบบ PAL สัญญาณภาพ 625 เส้น (25 ภาพต่อวินาที)

47.       สื่อที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือพลังต่อรองทางการเมืองเมื่อเกิดวิกฤตการณ์สำคัญในสังคมไทย คือ

(1) ใบปลิว       (2) โทรสาร (Fax)

(3) วิทยุและโทรทัศน์   (4) หนังสือพิมพ์

ตอบ 3 หน้า 35, (คำบรรยาย) สื่อวิทยุและโทรทัศน์มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นพลังต่อรอง ทางการเมือง เมื่อเกิดวิกฤตการณ์สำคัญในสังคมไทย (เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลา และเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ ฯลฯ) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วฉับไว น่าเชื่อถือ และสามารถเข้าถึงประชาชนได้กว้างขวาง (ดูคำอธิบายข้อ 37. ประกอบ)

48.       สถานีโทรทัศน์ที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือ

(1) ช่อง 3ช่อง 7        (2) ช่อง 5ช่อง 11      (3) ช่อง 3ช่อง 9        (4) ช่อง 5ช่อง 7

ตอบ 3 หน้า 137 – 138 ลักษณะโครงสร้างระบบวิทยุโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

1.         ฝ่ายพลเรือน จะอยู่ในสังกัดสำนกนายกรัฐมนตรี คือ สถานีโทรทัศน์ในสังกัดของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตริ ได้แก่ ไอทีวี (TPBS หรือทีวีไทยในปัจจุบัน),กรมประชาสัมพันธ์ได้แก่ช่อง 11 (NBT หรือสทท.ในปัจจุบัน)และสถานีโทรทัศน์ ในส่วนภูมิภาคทั้งหมดอ.ส.ม.ท. ได้แก่ ช่อง 3 และช่อง 9 (โมเดิร์นไนน์ทีวี)

2.         ฝ่ายทหาร จะอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ สถานีโทรทัศน์เฉพาะของกองทัพบกเท่านั้น ได้แก่ ช่อง 5 และช่อง 7

49.       สถานีโทรทัศน์ที่ทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายในส่วนภูมิภาค หมายถึงข้อใด

(1)       สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  (2) สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

(3) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  (4) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค

ตอบ 4 หน้า 48 – 49149 การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคเป็นความคิดริเริ่มของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยท่านเล็งเห็นว่า วิทยุโทรทัศน์มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะแพร่ภาพไปทั่วประเทศได้ จึงบัญชาให้กรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคขึ้น โดยให้ทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่าย ในส่วนภูมิภาคทั้งหมด

50.       จุดเริ่มต้นของสถานีวิทยุโทรทัศน์ TPBS (ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ) เกิดจากเหตุผลอะไร

(1)       การเรียกร้องของนักวิชาการต้องการมีทีวีสาธารณะในสังคมไทย

(2)       เข้ามาแทนที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวี

(3)       รัฐบาล คมช. ต้องการพัฒนาคุณภาพสถานีโทรทัศน์ไทย

(4)       เหตุการณ์ปฏิวัติ 19 กันยายน พ.ศ. 2549

ตอบ 1 (คำบรรยาย) จุดเริ่มต้นของสถานีวิทยุโทรทัศน์ TPBS (ทีวีไทย หรือทีวีสาธารณะ) เกิดจากกระแสการเรียกร้องของนักวิชาการ กลุ่มเอ็นจีโอ และสถาบันวิจัย TDRI ที่ต้องการให้มีทีวีสาธารณะขึ้น ในสังคมไทย ทำให้ คมช. (รัฐบาลชั่วคราวในขณะนั้น) ร่าง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ขึ้นมาบังคับใช้ เพื่อตอบรับกระแสการเรียกร้องนั้น โดยให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ TPBS ออกอากาศแทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ TITV ที่ถูกปิดสถานีลง (ดูคำอธิบายข้อ 32. และ 33. ประกอบ)

51.       กฎหมายวิทยุและโทรทัศน์ฉบับล่าสุดในขณะนี้ หมายถึงข้อใด

(1)       พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

(2)       พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

(3)       พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

(4)       ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2550

ตอบ 1 (คำบรรยาย) กฎหมายวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกมาฉบับส่าสุดและบังคับใช้ในปัจจุบัน คือพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

52.       ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดองค์กรของสถานีโทรทัศน์ในส่วนกลาง

(1)       สถานีโทรทัศน์ในส่วนกลางจะมีขนาดใหญ่ มีกำลังเครื่องส่งสูง และมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สมบูรณ์กว่าสถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาค

(2)       สถานีโทรทัศน์ในส่วนกลางมีลักษณะการดำเนินงานที่แตกต่างกันกับสถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาค ทั้งจำนวนบุคลากร ขนาดของเครื่องส่ง และการผลิตรายการ

(3)       สถานีโทรทัศน์ในส่วนกลางจะมีสถานีโทรทัศน์แม่ข่ายในส่วนภูมิภาคที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณ ไปทั่วประเทศ

(4)       สถานีโทรทัศน์ในส่วนกลางจะมีระบบการบริหารงานในรูปของบริษัทจำกัด

ตอบ 1 หน้า 139 สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางจะมีขนาดใหญ่ มีกำลังเครื่องส่งสูง และ มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถเคลื่อนที่สำหรับงานถ่ายทอดนอกสถานที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ กว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่วนการแบ่งสายงานบริหารในองค์การของ สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางจะมิลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

ข้อ 53. – 56. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       แนวความคิดของลาสเวลส์และไรท์

(2)       แนวความคิดของเดนิส แมคเควล

(3)       แนวความคิดของปีเตอร์ โกลดิง

(4)       แนวความคิดของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสาร, UNESCO

53.       ได้อธิบายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนว่าก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย ก่อให้เกิดผลทั้งต่อสังคม บุคคล และกลุ่ม

ตอบ 1 หน้า 88 – 89 แนวความคิดของลาสเวลส์และไรท์ ได้อธิบายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ สื่อมวลชนว่าก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย ก่อให้เกิดผลทั้งต่อสังคม บุคคล และกลุ่ม

54.       ได้กล่าวถึงหน้าที่ของการสื่อสารโดยรวม รวมทั้งหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อบุคคลและสังคม

ตอบ 4 (คำบรรยาย) แนวความคิดของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสาร, UNESCO (องค์การว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของการสื่อสารโดยรวม รวมทั้งหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อบุคคลและสังคม

55.       ได้กล่าวถึงหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยพิจารณาจากฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนว่ามีความต้องการให้สื่อมวลชนทำอะไรให้แก่ตน หรือสื่อมวลชนทำหน้าที่อะไรให้แก่ตนและสังคม

ตอบ 2 หน้า 95 – 96 แนวความคิดของเดนีส แมคเควล (Denis McQuail) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของ สื่อมวลชน โดยพิจารณาจากฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนว่า มีความต้องการให้สื่อมวลชนทำอะไรให้แก่ตน หรือสื่อมวลชนควรทำหน้าที่อะไรให้แก่ตนและสังคม ซึ่งหน้าที่ของสื่อมวลชนตามความคิดของฝ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่   1. สังคม (Society)

2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร (The Advocate) ได้แก่ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารการเมืองและธุรกิจ นักรณรงค์ ฯลฯ    3. สื่อมวลชนหรือนักสื่อสารมวลชน (The Media or Mass Communicators)      4. มวลชนผู้รับสาร (The Audience)

56.       ได้อธิบายถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนตามความคิดของนักสื่อสารมวลชน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 55. ประกอบ

57.       หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด คือ

(1)       กรมประชาสัมพันธ์      (2) กระทรวงศึกษาธิการ

(3) กองทัพบก (4) องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ตอบ 1 หน้า 39130 – 131 ในปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งระบบ AM และ FM ทั่วประเทศไทย (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) ที่มีการจดทะเบียนไว้มีจำนวน 525 สถานี เป็นสถานีวิทยุที่อยู่ใน สังกัดของกระทรวงกลาโหมมากที่สุด คือ 202 สถานี สำหรับหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์มี 147 สถานี รองลงมา คือ กองทัพบกมี 128 สถานี และ อ.ส.ม.ท. มี 62 สถานี

58.       การส่งวิทยุโทรทัศน์ที่ไม่ต้องใช้คลื่นความถี่เหมือนการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ทั่วไป หมายถึงข้อใด

(1) วิทยุโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์นัล          (2) วิทยุโทรทัศน์ผ่านอินฟราเรด

(3) วิทยุโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต        (4) วิทยุโทรทัศน์ผ่านอินทราเน็ต

ตอบ 3 หน้า 82 – 83 การส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการแปลง (Convert) ระบบกระจายเสียงจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital โดยไม่ต้องใช้คลื่นความถี่ เหมือนการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทั่วไป ซึ่งเมื่อคนต้องการฟังและชม ก็สามารถ Click เข้าไปที่ Website นั้น ๆ ได้ เรียกว่า Web-Radio และ Web-TV

59.       เหตุการณ์ข้อใดเหมาะกับการถ่ายทอดสารผ่านวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด

(1) การไขปัญหาซ่อมรถยนต์   (2) การสอนทำอาหารไทย

(3) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร         (4) พระราชพิธีพืชมงคล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

60.       วิทยุโทรทัศน์มีลักษณะเฉพาะอะไรที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพจูงใจมากกว่าสื่ออื่น

(1) ง่ายต่อการเรียนรู้   (2) แสดงภาพให้เห็นจริงและประทับใจ

(3) ความคงอยู่ของสื่อนาน      (4) มีเวลานำเสนอนาน

ตอบ 2 (คำบรรยาย) ลักษณะเฉพาะของวิทยุโทรทัศน์ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพจูงใจมากกว่าสื่ออื่น คือ สามารถแสดงภาพให้เห็นจริงและประทับใจ เพราะการเห็นพร้อมการฟังจะมีประสิทธิภาพสูง จึงสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้วิทยุโทรทัศน์ยังสามารถส่งเสริมประสบการณ์ ได้ดีที่สุดเมื่อได้เสนอสาระอันเป็นรูปธรรม จึงทำให้กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด และสามารถครอบงำอุดมการณ์ความคิดของผู้คนในสังคมไทยได้มากที่สุดในปัจจุบัน

61.       ข้อใดเป็นผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้านค่านิยมที่ดี

(1)       วัยรุ่นชายนิยมเกณฑ์ทหารตามศิลปินนักแสดงที่เสนอข่าวทางโทรทัศน์

(2)       วัยรุ่นหญิงนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ผิวขาวตามโฆษณาทางโทรทัศน์

(3)       ชาวนาเปลี่ยนมาทำไร่นาสวนผสมตามรายการเศรษฐกิจพอเพียง

(4)       ประชาชนสนทนาเกี่ยวกับข่าวระเบิดบอมบ์พื้นที่กรุงเทพฯ 8 จุด

ตอบ 1 หน้า 104 – 105 การที่สื่อมวลชนเสนอเรื่องราว กิจกรรม หรือชีวิตส่วนตัวของศิลปินนักแสดง ซ้ำ ๆ ปอย ๆ ย่อมมีอิทธิพลและผลกระทบต่อเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบจำนวนมาก ทำให้เกิดการเลียนแบบดารานักแสดงตั้งแต่การแต่งกาย ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และ พฤติกรรม เช่น การที่วัยรุ่นชายนิยมเกณฑ์ทหารตามศิลปินนักแสดงที่เสนอข่าวทางโทรทัศน์ แสดงถึงผลกระทบด้านค่านิยมที่ดี เป็นต้น

62.       คุณลักษณะสำคัญที่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชน หมายถึงข้อใด

(1)       อยู่ที่ไหนก็รับไค้           

(2) เทคโนโลยีนำสมัย

(3) มีได้ทุกครัวเรือน     

(4) มีผลต่อทุกคนลักษณะเดียวกันหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 30. ประกอบ

63.       การวัดระดับประสิทธิภาพของสื่อมวลชน หมายถึงข้อใด

(1) การนำเสนอเนื้อหา 

(2) ระยะเวลา 

(3) ประเภทของสื่อ 

(4) การดึงดูดใจ

ตอบ 1 (คำบรรยาย) ประสิทธิภาพของสื่อมวลชน หมายถึง ความคล่องตัวของสื่อ หรือระดับความสามารถ ของสื่อในการถ่ายทอดข่าวสาร (เนื้อหาของสาร) ไปยังผู้ชมหรือผู้ฟังได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น การวัดระดับประสิทธิภาพของสื่อมวลชน จึงหมายถึง การนำเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนนั่นเอง

64.       ข้อใดหมายถึงเทคโนโลยีการออกอากาศทางคลื่นภาคพื้นดิน

(1) Web-casting         (2) Cable Radio

(3) Terrestrial Broadcasting      (4) Narrowcasting

ตอบ 3 หน้า 67 – 6882, (คำบรรยาย) Terrestrial Broadcasting หมายถึง เทคโนโลยีการออกอากาศ ทางคลื่นภาคพื้นดิน (Ground Wave) ซึ่งการเดินทางของคลื่นจะขนานไปกับพื้นผิวโลก โดยใช้เส้นแรงแม่เหล็กโลกช่วยในการแพร่คลื่น

65.       ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งระบบ AM และ FM ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั่วประเทศกี่สถานี

(1) 252 สถานี (2) 452 สถานี (3) 525 สถานี (4) 625 สถานี

ตอบ 3 คูคำอธิบายข้อ 57. ประกอบ

66.       ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ระดับชาติกี่สถานี

(1) 4 สถานี      (2) 5 สถานี      (3) 6 สถานี      (4) 7 สถานี

ตอบ 3 หน้า 136, (คำบรรยาย) ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติ ซึ่งแพร่ภาพ ออกอากาศได้ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าบริการหรือเรียกว่า ฟรีทีวี” จำนวน 6สถานีได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 9 (โมเดิร์นไนน์ทีวี)ช่อง 11 (NBT หรือ สทท.) และช่อง TPBS หรือทีวีไทย

67.       ขณะนี้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางด้านใดมากที่สุด

(1) ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ            (2) ผลประโยชน์ของรัฐบาล

(3) ผลประโยชน์ของประชาชน            (4) ผลประโยชน์ของบุคลากรในวิชาชีพ

ตอบ 1 เมื่อบ้านเมืองอยู่ในภาวะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง สื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยมักถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลมากที่สุด ซึ่งเห็นได้จากการนำเสนอประกาศและ คำแถลงการณ์ต่าง ๆ ให้กับรัฐที่มีอำนาจในขณะนั้น แต่ขณะนี้ (พ.ศ. 2556) บ้านเมืองกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจมากที่สุด

68.       องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระในการกำกับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน หมายถึงข้อใด

(1) กกช.          (2) กบว.          (3) กสช.          (4) กสทช.

ตอบ 4 ดูคำอธิบาย1ข้อ 20. ประกอบ

69.       ในยุคปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปสื่อมวลชน” นี้ สื่อมวลชนท้องถิ่นควรมีการปรับตัวอย่างไร

(1)       ปรับตัวให้เข้มแข็งหลุดจากการครอบงำของสื่อมวลชนระดับชาติ

(2)       มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือท้องถิ่นในการสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน

(5)       มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น

(4)       สร้างศักยภาพให้แข็งแกร่งในการเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นของภาคนั้น ๆ

ตอบ 2 (คำบรรยาย) ในยุคที่มีการปฏิรูปการเมืองและสื่อมวลชนในสังคมไทยปัจจุบันนั้น สื่อมวลชน ท้องถิ่นควรปรับตัวให้มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือท้องถิ่นในการสะท้อนถึงปัญหา ความคิดเห็น และความต้องการของชุมชน บนพื้นฐานของความสำคัญที่เท่าเทียมกัน แทนที่ จะนำเสนอแต่เฉพาะข่าวสาร เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เป็นกระแสหลักเพียงอย่างเดียว

70.       วัตถุประสงค์ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ไม่ตรงกับข้อใด

(1)       รวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดการดำเนินการด้านรายการต่าง ๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

(2)       เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหว่างโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ

(3)       ร่วมมือในการถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรายการที่สำคัญ ๆ ระดับชาติหรือระหว่างประเทศ

(4)       เพื่อดำเนินการในการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิชาการวิทยุโทรทัศน์ และการจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 36. ประกอบ

71.       การส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียงของไทยเป็นการส่งคลื่นวิทยุในย่านความถี่ใด

(1)       530 ถึง            1600   กิโลเฮิรตซ์        และ 88 ถึง      108     เมกะเฮิรตซ์

(2)       535 ถึง            1605   กิโลเฮิรตซ์        และ 87 ถึง      108     เมกะเฮิรตซ์

(3)       630 ถึง            1700   กิโลเฮิรตซ์        และ 86 ถึง      107     เมกะเฮิรตซ์

(4)       635 ถึง            1705   กิโลเฮิรตซ์        และ 88 ถึง      107.5 เมกะเฮิรตซ์

ตอบ 2 หน้า 64119 ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2535 ข้อ 4 ระบุว่า วิทยุกระจายเสียง” หมายถึง การส่งคลื่นวิทยุในย่านความถี่คลื่นวิทยุ 535 ถึง 1605 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ในระบบ AM และย่านความถี่ 87 ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ในระบบ FM อันมีความประสงค์ให้เข้าถึงมวลชนโดยตรง

72.       การควบคุมของรัฐในกิจการวิทยุโทรทัศน์ของไทย หมายถึงข้อใด

(1)       การจัดตั้งเป็นสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สมาคมนักข่าวสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

(2)       จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน

(3)       การตั้งแผนกเซ็นเซอร์ภายในสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์

(4)       การออกหนังสือเวียนและคำสั่งอื่น ๆ ให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์นำไปปฏิบัติ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 44. ประกอบ

73.       จากแนวความคิดหน้าที่ของสื่อมวลชนของเดนิส แมคเควล (Denis McQuail) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร (The Advocate) หมายถึงข้อใด

(1) นักสื่อสารมวลชน   

(2) นักประชาสัมพันธ์  

(3) สื่อมวลชน  

(4) มวลชนผู้รับสาร

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 55. ประกอบ

74.       สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เกิดจากกฎหมายฉบับใด

(1)       พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ พ.ศ. 2550

(2)       พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ พ.ศ. 2551

(3)       พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2540

(4)       พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2550

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

75.       เหตุการณ์ข้อใดเหมาะกับการถ่ายทอดสารผ่านวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด

(1) การออกกำลังกาย (2) การสอนทำอาหารไทย

(3)       การบรรยายธรรม        (4) การไขปัญหาซ่อมคอมพิวเตอร์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

76.       วิทยุและโทรทัศน์กลายเป็น ลูกพี่ใหญ่” (Big Brother) ที่ควบคุมอิสรเสรีภาพทางความคิดของคนในสังคม เป็นแนวคิดของใคร

(1) นอยล์ นิวแมน        (2) แคลปเปอร์            (3) พอล ลาซาร์สเฟลด์ (4) เอมิล เดอร์คิม

ตอบ 4 หน้า 104 นักวิชาการด้านทฤษฎีสังคมมวลชนหลายคน ได้แก่ ออกูส กงเต้ (Auguste Comte), เฟอร์ดินันท์ ทูนนี่ (Ferdinand Tonnise) และเอมิล เดอร์คิม (Emile Durkheim) มีความเห็นว่า วิทยุและโทรทัศน์กลายเป็นลูกพี่ใหญ่ (Big Brother) ที่ควบคุมอิสรเสรีภาพทางความคิดของคนในสังคมเกือบทั้งหมด

77.       อิทธิพลของบุคคลและผู้นำความคิดที่มีผลต่อการตัดสินใจมากกว่าสื่อมวลชน เป็นแนวคิดของใคร

(1) วิลเบอร์ แชรมม์      (2) พอล ลาซาร์สเฟลด์

(3) ออกูส กงเต้ เฟอร์ดินันท์     (4) นักทฤษฎีสังคมมวลชน

ตอบ 2 หน้า 107 พอล ลาซาร์สเฟลด์ (Paul Lazarsfeld) เป็นนักวิชาการที่ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดการไหล ของข่าวสาร 2 ระดับ (Two-step Flow) และพบว่าอิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) และผู้นำความคิด (Opinion Leader) หรือคนใกล้ตัว เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ ของคนมากกว่าสื่อมวลชน

78.       ผู้รับสารมีความฉลาดและมีวิจารณญาณเพียงพอในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน ตามแนวคิดนี้ตรงกับข้อใด

(1)       วิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสาร

(2)       วิทยุและโทรทัศน์ไม่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารโดยตรง

(3)       วิทยุและโทรทัศน์ทำให้เกิดผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อทุกคนในลักษณะคล้ายคลึงกัน

(4)       วิทยุและโทรทัศน์จะสนับสนุนทัศนคติ ค่านิยม และแนวโน้มด้านพฤติกรรมของประชาชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น

ตอบ 2 หน้า 105 นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์หลายท่านเชื่อว่า วิทยุและโทรทัศน์ไม่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารโดยตรง เนื่องจากผู้รับสารมีความฉลาดและมีวิจารณญาณเพียงพอในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่งผู้รับสารที่เปิดรับสื่อสามารถคิดและวิเคราะห์ ไมใช่สื่อมีอิทธิพลต่อความคิดของบุคคลมากมาย

79.       ปัจจัยเสริมที่ทำให้วิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลโดยอ้อม หมายถึงข้อใด

(1) ระดับความต้องการข้อมูลข่าวสารจำเป็นต้องพึ่งพามาก (2) การสามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก (3) การนำเสนอเรื่องราว กิจกรรม ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ            (4) ความมีใจโน้มเอียงของผู้รับสาร

ตอบ4  หน้า 106 – 108 แนวคิดที่เชื่อว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มิอิทธิพลโดยอ้อมต่อผู้รับสาร จะอาศัยปัจจัยเสริมต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความมีใจโน้มเอียงที่จะเชื่อของผู้รับสาร(Predisposition) 2. กระบวนการเลือกรับสาร (Selective Process) 3.อิทธิพลของบุคคลและผู้นำความคิดเห็น (Personal Influence and Opinion Leader) 4. ระดับความต้องการข้อมูลข่าวสาร

80.       สถานีโทรทัศน์สถานีใดที่เริ่มใช้สถานีถ่ายทอดเป็นสถานีแรก ทำให้รัศมีการออกอากาศครอบคลุมได้เกือบ ทั่วประเทศ

(1) ช่อง 3         (2) ช่อง 7         (3) ช่อง 9         (4) ช่อง 5

ตอบ 2 หน้า 47, (คำบรรยาย) สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้เริ่มใช้สถานีถ่ายทอดสัญญาณ การแพร่ภาพผ่านดาวเทียมเป็นสถานีแรกในวงการโทรทัศน์ไทย โดยจะเช่าดาวเทียม ปาลาปา” ของอินโดนีเซีย เพื่อถ่ายทอดรายการต่าง ๆ ทำให้มีรัศมีการออกอากาศที่ครอบคลุมได้เกือบ ทั่วประเทศ ส่งผลให้ช่อง 7 สี เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมและครองส่วนแบ่งผู้ชม โดยเฉลี่ยได้มากที่สุด (ข้อมูลในปี ค.ศ. 2006 – ปัจจุบัน)

81.       สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่และเริ่มดำเนินการแพร่ภาพในปี พ.ศ. 2551 ได้รับคลื่นความถี่ ในการแพร่ภาพจากหน่วยงานใด

(1) กรมประชาสัมพันธ์            

(2) องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

(3) กองทัพบก 

(4) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

82.       ลักษณะการเป็นเจ้าของกิจการวิทยุโทรทัศน์ไทยที่รัฐทำสัญญาให้สัมปทานแก่เอกชนเช่าช่วง โดยมอบ ผลประโยชน์ที่แน่นอนจำนวนหนึ่งให้แก่รัฐ หมายถึงสถานีช่องใด

(1) ช่อง 5         

(2) ช่อง 7         

(3) ช่อง 9         

(4) ช่อง 11

ตอบ 2 หน้า 47 – 48136 ลักษณะการเป็นเจ้าของกิจการวิทยุโทรทัศน์ไทยที่รัฐเป็นเจ้าของแต่ทำ สัญญาให้สัมปทานแก่เอกชนเช่าช่วง โดยมอบผลประโยชน์ที่แน่นอนจำนวนหนึ่งให้แก่รัฐ ได้แก่ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้รับ สัมปทานในการดำเนินกิจการจากรัฐ            2. สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ได้รับสัมปทานในการดำเนินกิจการจากรัฐ

83.       วันอำลากิจการโทรเลขของไทย หมายถึงข้อใด

(1) 30 มีนาคม 2551   

(2) 30 เมษายน 2551 

(3) 28 กุมภาพันธ์ 2551 

(4) 31 พฤษภาคม 2551

ตอบ 2 (ข่าว) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยได้นำโทรเลขเข้ามาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2418 แต่ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การใช้บริการโทรเลขลดน้อยลง จนต้อง ยุติการให้บริการลงเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็นวันอำลากิจการโทรเลขของไทย ที่ให้บริการมาเป็นเวลา 133 ปี

84.       สถานีวิทยุโทรทัศน์ TPBS ใช้สัญญาณในการแพร่ภาพด้วยระบบใด

(1) VHF       (2) UHF      (3) DTH      (4) GSM

ตอบ 2 หน้า 7282, (คำบรรยาย) เทคโนโลยีการแพร่ภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติของไทย ในปัจจุบันมี 2 ระบบ ดังนี้

1.         VHF หรือย่านความถี่สูงมาก คือ 30 – 300 เมกะเฮิรตซ์ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ส่วนใหญ่จะใช้ระบบบี้ได้แก่ ช่อง 579 (โมเดิร์นไนน์ทีวี) และ 11 (NBT หรือ สทท.ในปัจจุบัน)

2.         UHF หรือย่านความถี่เหนือสูง คือ 300 – 3,000 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ใช้ระบบนี้เพียง 2 สถานีเท่านั้น ได้แก่ ช่อง 3 และ TPBS (ทีวีไทย หรือทีวีสาธารณะ)

85.       สถานีวิทยุคลื่นสั้นที่มีการจัดตั้งสถานีทวนสัญญาณ (Rely Station) ที่จังหวัดอุดรธานีของไทย คือ

(1) VOA      (2) BBC      (3) NHK     (4) CNN

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

86.       Independent Broadcasting Authority (IBA) หมายถึงข้อใด

(1)       องค์กรที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกา

(2)       องค์กรที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงของอังกฤษ

(3)       องค์กรที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

(4)       องค์กรที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของเอกชนในประเทศอังกฤษ

ตอบ 4 หน้า 163169 ในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) รัฐบาลอังกฤษได้จัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า Independent Television Authority (ITA) เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการค้า แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Independent Broadcasting Authority (IBA) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรควบคุมดูแลกิจการวิทยุ และโทรทัศน์ของเอกชนในประเทศอังกฤษ

87.       บุคคลแรกที่เป็นผู้นำเอาการทดลองการส่งสัญญาณวิทยุโทรเลขไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมได้สำเร็จ คือ

(1) เฮนริช เฮิรตซ์         (2) กูกลิเอลโม มาร์โคนี

(3) เจมส์ คลาก แมกซ์เวลล์     (4) เรจินัลด์ เอ. เฟสเสนเดน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 23. ประกอบ

88.       ในอังกฤษนิยมใช้คำดั้งเดิมเรียกวิทยุกระจายเสียงว่าอะไร

(1) Radio   (2) Wireless       (3)       Cable        (4) Broadcast

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 26. ประกอบ

89.       “Television” ได้บัญญัติคำเป็นภาษาไทยครั้งแรกว่าอะไร

(1) โทรทัศน์     (2) วิทยุโทรภาพ          (3)       วิทยุโทรทัศน์    (4) วิทยุภาพยนตร์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

90.       ข้อใดเป็นพัฒนาการวิธีการติดต่อลื่อสารจนมาถึงวิทยุกระจายเสียง

(1) โทรศัพท์ โทรเลข    วิทยุโทรเลข วิทยุโทรทัศน์        (2)       โทรศัพท์           โทรเลข            วิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทรเลข

(3) โทรเลข โทรศัพท์    วิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์        (4)       โทรศัพท์ โทรเลข          วิทยุโทรเลข วิทยุโทรทัศน์

ตอบ 3 หน้า 16 นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นและพัฒนาวิธีการติดต่อสื่อสารแบบใหม่ที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ ไปจนถึงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน

91.       ประสิทธิภาพของสื่อมวลชนโดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากอะไร

(1) เวลาและปริมาณของสื่อ    

(2) ความรวดเร็วและความคงอยู่ของสื่อ

(3) การเปิดโอกาสให้ผู้รับมีส่วนร่วมในการสื่อสาร      

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คำบรรยาย) ประสิทธิภาพของสื่อมวลชนโดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ เวลา และปริมาณของสื่อ ความรวดเร็วของสื่อ การเปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมในการสื่อสาร และความคงอยู่ของสื่อ ทั้งนี้วิทยุและโทรทัศน์จะมีประสิทธิภาพดีในเรื่องของเวลา ปริมาณ การนำเสนอ และความรวดเร็วของสื่อ ส่วนหนังสือพิมพ์จะมีประสิทธิภาพดีในเรื่องของ การเปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมในการสื่อสาร และความคงอยู่ของสื่อ

92.       สื่อมวลชนข้อใดต่อไปนี้ที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด           

(1) ภาพยนตร์กลางแปลง

(2)       วิทยุกระจายเสียง        

(3) วิทยุโทรทัศน์          

(4) หนังสือพิมพ์

ตอบ 3 (คำบรรยาย) จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เกี่ยวกับการฟังวิทยุ และการดูโทรทัศน์ของประชากรไทยในปัจจุบัน พบว่า แนวโน้มประชากรไทยฟังวิทยุลดลง แต่ดูโทรทัศน์มากขึ้น นั่นหมายถึง สื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ วิทยุโทรทัศน์ (ในสมัยก่อนสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด คือ วิทยุกระจายเสียง)

93.       หน้าที่ของการสื่อสารในการดูแลและบอกกล่าวถึงสภาพแวดล้อม (Surveillance of the Environment) ตรงกับหน้าที่ของสื่อมวลชนในข้อใด

(1) หน้าที่ให้การศึกษา

(2)       หน้าที่เสนอความคิดเห็น          (3) หน้าที่เสนอข่าวสาร            (4) หน้าที่ให้ความบันเทิง

ตอบ3 หน้า 88 – 89 หน้าที่นำเสนอหรือให้ข่าวสาร คือ หน้าที่ในการดูแลและบอกกล่าวถึงสภาพแวดล้อม หรือสอดส่องระวังระไวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Surveillance of the Environment) หมายถึง การแสวงหาและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม ทั้งเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นภายในและกายนอกสังคมหนึ่ง ๆ เช่น รายการข่าวประจำวัน รายงานการจราจร รายงานการพยากรณ์อากาศ ฯลฯ

94.       ห้างบีกริมม์” มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใดต่อไปนี้

(1)       เป็นผู้นำ วิทยุโทรเลข” มาสาธิตครั้งแรกใบประเทศไทย

(2)       เป็นผู้นำ วิทยุโทรทัศน์” มาทดลองออกอากาศให้นายกรัฐมนตรีดูในงานวันเกิด

(3)       เป็นผู้ขออนุญาตทดลองจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงชั่วคราวที่กรุงเทพฯ และเกาะสีชัง

(4)       เป็นผู้ขออนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกของไทย

ตอบ 1 หน้า 32, (คำบรรยาย) วิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องด้วยห้างบีกริมม์ซึ่งเป็นผู้แทน บริษัท วิทยุโทรเลขเทเลฟุงเก็นของเยอรมนี ได้เป็นผู้นำวิทยุโทรเลขมาสาธิตในประเทศไทย เป็นครั้งแรกโดยได้แจ้งและขออนุญาตต่อกระทรวงโยธาธิการเพื่อทดลองจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลข ชั่วคราวขึ้นที่กรุงเทพฯ และเกาะสีชัง แต่การทดลองครั้งนั้นไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

95.       กิจการวิทยุโทรเลขในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับการกำเนิดวิทยุโทรเลขของโลกมีระยะห่างกันกี่ปี

(1) 6 ปี            (2) 12 ปี          (3) 15 ปี          (4) 20 ปี

ตอบ 1 หน้า 17,32 กิจการวิทยุโทรเลขในประเทศไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยกรมทหารเรือ ได้นำเครื่องรับส่งวิทยุโทรเลขแบบมาร์โคนีของอังกฤษมาใช้ในราชการทหารเป็นครั้งแรก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการกำเนิดวิทยุโทรเลขของโลกแล้วจะมีระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ มีระยะห่างกันเพียง 6 ปี หลังจากที่มาร์โคนีส่งสัญญาณวิทยุข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2444 (ดูคำอธิบายข้อ 23. ประกอบ)

96.       เครื่องมือการสื่อสารที่มาร์โคนีประดิษฐ์ขึ้น คืออะไร

(1) วิทยุกระจายเสียง  (2) วิทยุโทรเลข            (3) วิทยุโทรศัพท์          (4) วิทยุโทรทัศน์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 23. ประกอบ

97.       ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งเสียงพูดไปกับคลื่นวิทยุ คือ

(1) ลี เดอ ฟอเรสต์       (2) เรจินัลด์ เอ. เฟสเสนเดน

(3)       พอล นิพโกว    (4) คาร์ล เฟอร์ดินานด์ บราวน์

ตอบ 2 หน้า 18 เรจินัลต์ เอ. เฟสเสนเดน (Reginald A. Fessenden) เป็นชาวอเมริกันที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสียงพูดไปกับคลื่นวิทยุในคืนวันคริสต์มาสปี พ.ศ. 2449 โดยเขาได้กล่าวอวยพรคริสต์มาสไปที่เรือซึ่งแล่นอยู่บริเวณฝั่งบรานท์ร็อค รัฐแมสซาซูเซตส์

98.       ผู้ประดิษฐ์จานสแกนภาพสำเร็จเป็นคนแรก คือ

(1) ดร.วี.เค. ซโวรีกิน    (2) เจมส์ ลอจี แบร์ด

(3)       พอล นิพโกว    (4) คาร์ล เฟอร์ดินานด์ บราวน์

ตอบ 3 หน้า 22 พอล นิพโกว (Paul Nipkow) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ค้นพบวิธีที่จะทำภาพ ให้เป็นเส้นเป็นทางปรากฏขึ้นบนจอได้สำเร็จเป็นคนแรก โดยเขาได้ประดิษฐ์จานสแกนภาพ คือ จานที่เจาะรูเล็ก ๆ เพื่อรับพลังงานแสง โดยเมื่อจานหมุนแสงจะผ่านรู ทำให้ภาพที่ผ่านรู ไปปรากฏบนจอภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดโทรทัศน์ขึ้น

99.       พิธีเปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์และออกอากาศแพร่ภาพเป็นวันแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด

(1) พ.ศ. 2493 (2) พ.ศ. 2495 (3) พ.ศ. 2498 (4) พ.ศ. 2501

ตอบ 3 หน้า 4244 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งก่อตั้งอยู่ในรูปของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (ปัจจุบันคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 9 หรือโมเดิร์นไนน์ทีวี ดำเนินงานโดยบริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด มหาชน) โดยมี พิธีเปิดสถานีและออกอากาศแพร่ภาพเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งถือเป็น จุดกำเนิดของกิจการวิทยุโทรทัศน์ไทย

100.    รายการประเภทใดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีสัดส่วนการนำเสนอสูงสุด

(1) รายการข่าว            (2) รายการโฆษณา

(3) รายการบันเทิง       (4) รายการแสดงความคิดเห็น

ตอบ 3 หน้า 101 รายการต่าง ๆ ทวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเน้นสัดส่วน การนำเสนอรายการบันเทิงสูงที่สุด โดยเฉพาะสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์เพื่อการค้า ซึ่งมักจะมุ่งผลประโยชน์ด้านธุรกิจมากกว่าผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest)

Advertisement