การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1400 (MC 140) การกระจายเสียงเบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1. ข้อใดคือการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น

Advertisement

(1) TBS

(2) NHK

Advertisement

(3) NCB

(4) Radio Japan

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 167 Radio Japan เป็นบริการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่นที่ส่งกระจายเสียง ด้วยระบบคลื่นสั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข่าวสารและความบันเทิงแก่ชาวญี่ปุ่นภาคโพ้นทะเล รวมทั้งให้ผู้ฟังชาวต่างประเทศได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและส่งเสริม ความตั้งใจดีระหว่างประเทศ

2.         สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลก ตั้งขึ้นที่ประเทศใด

Advertisement

(1)       รัสเซีย  

(2) เยอรมนี     

(3) อังกฤษ      

(4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 3 หน้า 2325169 จุดกำเนิดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของโลก คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษ ซึ่งได้แพร่ภาพด้วยระบบขาวดำอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 โดยมีพิธีเปิดการแพร่ภาพขึ้นที่พระราชวังอเล็กซานดร้า กรุงลอนดอน

3.         แนวความคิดใดในการจัดระบบวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นระบบผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ

(1)       Mixed System 

(2) Dual System

(3) Free Market System    

(4) Public Service System

ตอบ 4 หน้า 111-112 แนวความคิดในการจัดระบบวิทยุและโทรทัศน์แบบ Public Service System (แนวคิดสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ) คือ

1.         รัฐมีความรับผิดชอบในการให้ข่าวสารข้อมูล และรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติ

2.         รัฐเป็นผู้จัดระเบียบในด้านที่มาของรายได้ การจัดสรรคลื่น และคุณภาพของรายการ

3.         เป็นระบบที่ผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ หรืออาจเป็นการผูกขาดแบบ Duopoly (เล่นพรรคเล่นพวก) โดยมีเอกชนเป็นคู่แข่งเพียง 1-2 รายเท่านั้น รัฐจึงเป็นทั้ง Supplier (ผลิตรายการเอง) และเป็น Regulator (ผู้ควบคุมรายการ) ไปพร้อมกัน

4.         ประเทศที่เป็นแม่แบบของแนวคิด Free Market System คือ

(1)       ญี่ปุ่น   (2) รัสเซีย        (3) อังกฤษ      (4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 4 หน้า 111 – 113 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นแม่แบบของแนวคิด Free Market System (แนวคิดสื่อสารในตลาดเสรี) หรือระบบที่ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการ คือ ดำเนินการในรูป ตลาดเสรีที่ให้ธุรกิจเอกชนแข่งขันกันอย่างเต็มที่ (Competition) โดยมีความเชื่อว่าถ้าเป็น ตลาดที่สมบูรณ์แล้วจะมีการแข่งขันกันของผู้ประกอบการ และท้ายที่สุดผู้บริโภคจะได้รับ ประโยชน์สูงสุด

5.         แนวคิดที่เป็นระบบพหุนิยมในแนวตลาดเสรีที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก คือ

(1)       Public Service System      (2) Free Market System

(3) Mixed System      (4) Dual System

ตอบ 3 หน้า 111113 ในช่วงทศวรรษที่ 1980 – 1990 กำลังเป็นช่วงที่มีการปรับไปสู่ทิศทางของ ระบบพหุนิยมในแนวตลาดเสรี จึงทำให้เกิดระบบในแบบที่ 3 คือ ระบบผสม (Mixed System) ระหว่างแนวคิดสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะกับแนวคิดสื่อสารในตลาดเสรีขยายตัวไปทั่วโลก

6.         ระบบนี้มีความเชื่อว่ากิจการวิทยุและโทรทัศน์ รัฐต้องเข้ามามีความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารและรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติ หมายถึงข้อใด     

(1) Free Market System

(2)       Public Service System      (3) Mixed System (4) Dual System

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

7.         พัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงในโลกถือว่าประเทศใดเป็นผู้บุกเบิกกิจการวิทยุกระจายเสียง

(1)       รัสเซีย  (2) อังกฤษ      (3) สหรัฐอเมริกา         (4) ญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 155 – 156 พัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงถือว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บุกเบิก กิจการวิทยุกระจายเสียงโลก โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคแรก ๆ คือ สถานี KCBS (ค.ศ. 1909), WHA (ค.ศ. 1917), WWJ (ค.ศ. 1920) และ KDKA (ค.ศ. 1920)

8.         ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีกิจการวิทยุและโทรทัศน์เป็นระบบบรรษัทสาธารณะ (Public Corporation)

(1) สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  (2) อังกฤษและญี่ปุ่น

(3)       ไทยและสหรัฐอเมริกา            (4) สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

ตอบ 2 หน้า 113165 – 166169172 ระบบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศอังกฤษและ ญี่ปุ่นจะมี 2 ระบบเหมือนกัน คือ

1.         ระบบบรรษัทสาธารณะ (Public Corporation) ได้แก่ BBC ของอังกฤษ และ NHK ของญี่ปุ่น

2.         ระบบธุรกิจเอกชน (Commercial Broadcasting) ได้แก่ สถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการค้า มีรายได้จากการโฆษณา

9.         การกระจายเสียง หมายถึงข้อใด

(1)       การออกอากาศรายการวิทยุชุมชนเพื่อคนในท้องถิ่น

(2)       การออกอากาศรายการโทรทัศน์ไปสู่สาธารณชน

(3)       การออกอากาศรายการวิทยุไบ่สู่สาธารณชน

(4)       การออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสาธารณชน

ตอบ 3 หน้า 1 ในภาษาไทยได้แบ่งความหมายชองคำว่า การกระจายเสียง” และ การแพร่ภาพ” เอาไว้ชัดเจนดังนี้            1. การกระจายเสียง หมายถึง การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นคำที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีวิทยุกระจายเสียงในปี พ.ศ. 2473      2. การแพร่ภาพ หมายถึงการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีวิทยุโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2498

10.       วิทยุโทรทัศน์ หมายถึงอะไร

(1)       การกระจายหรือแพร่ไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศเพื่อส่งสาร

(2)       การใช้ส่งและรับทางสายเคเบิลเพื่อส่งออกอากาศภาพและเสียง

(3)       การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งกระจายออกอากาศ หรือเพื่อรับสัญญาณไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้สาย

(4)       การส่งสัญญาณรับภาพและเสียงโดยเครื่องส่งและเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ ออกอากาศด้วย กระแสคลื่นวิทยุที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตอบ 4 หน้า 381 คำว่า “Television” นี้ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงวิเคราะห์ศัพท์ และได้บัญญัติคำเน้นภาษาไทยครั้งแรกว่า วิทยุโทรทัศน์” (มักเรียกสั้น ๆ ว่า โทรทัศน์)ซึ่งหมายถึง การส่งและรับสัญญาณภาพและเสียงโดยเครื่องส่งและเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ออกอากาศด้วยกระแลคลื่นวิทยุที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับที่อยู่ห่างไกล

Advertisement