การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS1400 (MCS1450) การกระจายเสียงเบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

ตอนที่ 1

Advertisement

1.         การกระจายเสียง ในภาษาไทยมีความหมายว่าอย่างไร

(1)       การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ     

Advertisement

(2) การออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์

(3) การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง 

Advertisement

(4) การออกอากาศรายการผ่านดาวเทียม

ตอบ 3 หน้า 1 ในภาษาไทยได้แบ่งความหมายของคำว่า การกระจายเสียง” และ การแพร่ภาพ” เอาไว้ชัดเจนดังนี้

Advertisement

1.         การกระจายเสียง หมายถึง การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันมาตั้งแต่ เริ่มมีวิทยุกระจายเสียงในปี พ.ศ. 2473

2.         การแพร่ภาพ หมายถึง การออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันมาตั้งแต่ เริ่มมีวิทยุโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2498

2.         สถานีวิทยุโทรทัศน์ใดที่มีสัดส่วนในการนำเสนอรายการข่าวมากที่สุด

(1) สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7       

(2) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

(3) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส       

(4) สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีสัดส่วนในการนำเสนอรายการข่าวมากที่สุดในปัจจุบันสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ 1. ช่อง ASTV 2. ช่อง Nation 3. ช่อง NBT (ปัจจุบันคือ สทท.) 4. ช่องไทยพีบีเอส (ปัจจุบันคือ ทีวีไทย) 5. ช่อง 3            6. ช่อง 7   7. ช่อง 5   8. ช่อง 9  (ปัจจุบันคือ โมเดิร์นไนน์ทีวี)

3.         การก่อตั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกของไทยนั้นดำเนินการในรูปแบบใด

(1) จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด        

(2) จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ

(3) จัดตั้งเป็นหน่วยงานราชการ          

(4) จัดตั้งเป็นระบบสัมปท

ตอบ 1 หน้า 40 – 4ใ การก่อตั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกในประเทศไทย เกิดจากความคิดริเริ่ม ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2495 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 9) แต่ถูก สภาผู้แทนราษฎรและหนังสือพิมพ์โจมตีคัดค้านอย่างมากว่าสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน จึงทำให้รัฐบาลเปลี่ยนแผนการจากเดิมที่จะดำเนินการเอง มาเป็นการจัดตั้งบริษัทจำกัด (บริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด) เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเอง

4.         ผู้กล่าวข้อความออกอากาศครั้งแรกในพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยคือ

(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม   (2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

(3) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (4) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตอบ 4 หน้า 34 การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยทางราชการได้ทำพิธีเปิดสถานีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล โดยในพิธีเปิดได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, (ร. 7) มาออกอากาศเป็นครั้งแรก

5.         การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ได้รับเงินงบประมาณในการจัดตั้งอย่างไร

(1)       งบประมาณแผ่นดิน

(2)       เงินบริจาคจากประชาชน

(3)       งบประมาณแผ่นดินและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น

(4)       เงินบริจาคจากประชาชนและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเบลเยียม

ตอบ 3 หน้า 50 ในระยะเริมแรกสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จัดตั้งขึ้นด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์) ประมาณ 8 ล้านบาท แต่ด้วย ข้อจำกัดด้านเทคนิคและความจำเป็นด้นงบประมาณรายได้ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดทำ โครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ได้มีมติอนุมัติ โครงการช่วยเหลือแบบให้เปล่าในวงเงินประมาณ 330 ล้านบาทแก่รัฐบาลไทย

6.         ระบบการเป็นเจ้าของกิจการวิทยุและโทรทัศน์ไทย หมายถึงข้อใด

(1) รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมด        (2) เอกชนเป็นเจ้าของทั้งหมด

(3) เป็นของรัฐและเอกชน        (4) เป็นของรัฐวิสาหกิจ

ตอบ 1 หน้า 130136 – 137 ระบบการเป็นเจ้าของกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของไทยนั้น รัฐจะเป็นเจ้าของทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

1.         รัฐเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบุคลากรของรัฐ โดยมีรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน

2.         รัฐเป็นเจ้าของในฐานะผู้บริหารกิจการและเป็นผู้วางนโยบายหลัก แต่อนุญาตให้เอกชน เข้ามาดำเนินงานด้านรายการ และมีรายได้จากการโฆษณาสินค้าเป็นหลัก

3.         รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำเนินการ และแสวงหารายได้ให้แกรัฐ

4.         รัฐหรือรัฐวิสาหกิจทำสัญญาให้สัมปทานแก่เอกชนเข้ามาดำเนินการเช่าช่วง โดยมอบผลประโยชน์ที่แน่นอนจำนวนหนึ่งให้กับรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

7.         วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ หมายถึงข้อใด

(1)       สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส            (2) สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

(3) สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT (4) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค

ตอบ 1 (ข่าว) ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีสถานี วิทยุโทรทัศน์ระดับชาติในส่วนกลางที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ล่าสุด คือ ไทยพีบีเอส หรือทีวีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ และถือเป็นทีวีสาธารณะแห่งแรก ของประเทศไทย ซึ่งเริ่มแพร่ภาพออกอากาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

8.         สถานีวิทยุโทรทัศน์ใดที่มีสัดส่วนในการนำเสนอรายการความรู้ การศึกษามากที่สุด

(1) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส       (2) สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

(3) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5          (4) สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT

ตอบ 4 (ข่าว) สัดส่วนในการนำเสนอรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT (สทท. ในปัจจุบัน) คือ การศึกษาและสาระความรู้ 56.11%ข่าว 38.78%บันเทิง กีฬา และวัฒนธรรม 5.11%

ตั้งแต่ข้อ 9.-15. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) หน้าที่ในการเสนอข่าวสาร (2) หน้าที่ในการเสนอความคิดเห็น

(3) หน้าที่ในการให้การศึกษา  (4) หน้าที่ในการให้ความบันเทิง

9.         ทำให้หลีกหนีหรือปลีกตัวออกจากปัญหต่าง ๆ

ตอบ 4 หน้า 99 – 100 หน้าที่ในการให้ความบันเทิงตามความคิดของมวลชนผู้รับสาร มีดังนี้

1.         ทำให้หลีกหนีหรือปลีกตัวลอกจากปัญหาต่าง ๆ         2. ทำให้ได้รับการพักผ่อนหย่อนใจ

3.         ทำให้ได้รับความสุขกับวัฒนธรรมและความสุนทรีย์    4. ช่วยในการฆ่าเวลา

5.         ทำให้ผ่อนคลายอารมณ์          6. ช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศ

10.       ค้นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สังคม และโลก ตอบ 1 หน้า 99 หน้าที่ในการเสนอข่าวสารตามความคิดของมวลชนผู้รับสาร มีดังนี้

1.         ค้นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สังคม และโลก

2.         ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจ

3.         สนองตอบความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจทั่วไป

4.         ให้การเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง

5.         ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย

Advertisement