LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล S/2548

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  ยุทธเวท  หนุ่มสัญชาติไทย  ไปทำมาหากินในประเทศลาว  ได้นางแสนคำสาวลาวเป็นภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส  เกิดบุตรในประเทศลาว  5  คน  ต่อมายุทธเวทพาบุตร  ภรรยา  กลับมาอยู่  ณ  ประเทศไทย  และได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยา  ถามว่า  บุตรและภรรยาได้สัญชาติไทยหรือไม่  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

พ.ร.บ. สัญชาติ  พ.ศ. 2508  มาตรา  9  หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย  ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

พ.ร.บ. สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535  มาตรา  7  บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

(1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย  ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร

มาตรา  10  บทบัญญัติมาตรา  7(1)  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. 2508  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย

วินิจฉัย

บุตรและภรรยาได้สัญชาติไทยหรือไม่  เห็นว่า  บุตรทั้ง  5  คนที่เกิดในประเทศลาวจากยุทธเวทบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยและนางแสนคำมารดาซึ่งมีสัญชาติลาว  โดยบิดาและมารดานั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  กรณีเช่นนี้ถือว่าบุตรทั้ง  5  คน  เกิดในขณะที่ยุทธเวทบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรไทย  โดยหลักแล้ว  ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย  ไม่ว่าตามหลักดินแดนหรือหลักสายดลหิตตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535  มาตรา  7(1)

แต่เมื่อภายหลังยุทธเวทบิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา  ย่อมมีผลทำให้บุตรทั้ง  5  คนนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของยุทธเวท และมีผลทำให้ยุทธเวทเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร เช่นนี้  บุตรทั้ง  5  คน  ย่อมได้รับสัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535  มาตรา  7(1)  โดยผลของมาตรา  10  ที่ให้นำมาตรา  7(1)  มาใช้บังคับกับผู้ที่เกิดก่อนวันที่  พ.ร.บ.  ดังกล่าวใช้บังคับด้วย  ทั้งนี้ในฐานะกฎหมายที่ใกล้เคียง  และตามเจตนารมณ์ของการได้สัญชาติไทยตามหลักทั่วไป  กล่าวคือ บุคคลในครอบครัวเดียวกัน  ควรมีสัญชาติเดียวกัน  ดังนั้น  บุตรทั้ง  5  คน  ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิต

ส่วนนางแสนคำมารดานั้น  มีสัญชาติลาว  หากต้องการมีสัญชาติไทยต้องดำเนินการยื่นคำขอมีสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  พ.ศ. 2508  มาตรา  9  ซึ่งกำหนดให้รัฐมนตรีอนุญาตเสียก่อนจึงจะได้สัญชาติไทย

สรุป  บุตรทั้ง  5  คนได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิต  ส่วนนางแสนคำมารดาต้องยื่นคำขอมีสัญชาติไทยก่อน  และเมื่อรัฐมนตรีอนุญาตจึงจะได้สัญชาติไทย