การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ 1      นายสมคิดเป็นลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท  และนายอำนาจเป็นลูกจ้างรายวัน ได้รับค่าจ้างวันละ 320 บาท  บริษัททำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 17.00 น.  ในวันพฤหัสบดี  นายจ้างได้ตกลงกับลูกจ้างให้เลิกทำงานเวลา 16.00 น. และให้การทำงานในวันศุกร์เลิกทำงานเวลา 18.00 น.  แต่ปรากฏว่าในวันศุกร์มีงานมาก นายจ้างจึงให้นายสมคิดและนายอำนาจทำงานไปจนถึงเวลา 22.00 น.      จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จงอธิบายว่า นายสมคิด และนายอำนาจจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอย่างไร เป็นจำนวนเงินเท่าใด เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

Advertisement

ในวันพฤหัสบดี นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้เลิกทำงานเวลา 16.00 น. และให้ทำงานในวันศุกร์ โดยเลิกงานเวลา 18.00 น. นั้น สามารถทำได้ตามมาตรา 23 วรรคแรก และมาตรา 23 วรรคสอง กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่เกินสำหรับลูกจ้างรายวัน นายอำนาจจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนคือ 40

บาท คิดหนึ่งเท่าครึ่ง (40 บาทคูณ 3 หาร 2) เป็นจำนวนเงิน 60 บาท สำหรับการทำงานในวันศุกร์ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. สำหรับนายสมคิดไม่มีสิทธิได้รับ (ดูมาตรา 23 วรรคสอง)สำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. (จำนวน 4 ชั่วโมง) จะได้รับค่าล่วงเวลาในวันทำงานตามมาตรา 61 ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ดังนั้น นายอำนาจจะได้รับ 240 บาท (60 บาทคูณ 4 ชั่วโมง) และนายสมคิดจะได้รับ 300 บาท (50 บาท หนึ่งเท่าครึ่งคือ 75 บาท คูณ 4 ชั่วโมง)

Advertisement

Advertisement

Advertisement