LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย การสอบไล่ภาค การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2550

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. นายสมศักดิ์ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาวสมศรีต่อศาลแพ่งเรื่องผิดสัญญาเงินกู้ และศาลนัดชี้สองสถานในวันที่ 24 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ได้ตรวจดูคำฟ้องเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 แล้วเห็นว่ามีข้อผิดพลาดอยู่เล็กน้อยคือในคำฟ้องพิมพ์คำนำหน้าชื่อจำเลยผิด โดย ในคำฟ้องพิมพ์ชื่อจำเลยเป็นนางสมศรี ซึ่งที่ถูกต้องนั้นคือนางสาวสมศรี นายสมศักดิ์จึงปรึกษา ทนายความและประสงค์ที่จะให้ทนายความยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขและเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลเพี่อให้ ถูกต้องตามความเป็นจริง

ดังนั้น ให้ท่านในฐานะทนายความของนายสมศักดิ์ ยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขและเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลแพ่ง ตามความประสงค์ของนายสมศักดิ์ (ร่างแต่ใจความในคำร้องโดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ศาล)

ธงคำตอบ

คำร้องขอแก้ไขและเพิ่มเติมคำฟ้อง

ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดชี้สองสถานในวันที่ 24 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 น. ดังความแจ้งแล้วนั้น ข้อ 2. โจทก์ได้ตรวจดูคำฟ้องแล้วเห็นว่ามีข้อความผิดพลาดเล็กน้อย คือ คำนำหน้าชื่อของ จำเลย ซึ่งในคำฟ้องพิมพ์ว่า นางสมศรี แต่ที่ถูกต้องแล้วคือ นางสาวสมศรี โจทก์จึงขอแก้ไขข้อความดังกล่าวให้ถูกต้อง นอกจากที่โจทก์ขอแก้ไขแล้วโจทก์ขอถือตามฟ้องเดิมทุกประการ อนึ่ง การแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไข เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ทำให้จำเลยหลงต่อสู้แต่ประการใด ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ….(ลายมือซื่อนักศึกษา)….ผู้เรียงและพิมพ์