การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1 ทนายจำเลยเรียกค่าจ้างว่าความเพิ่มจากที่ตกลงไว้ เพราะเห็นว่าค่าจ้างถูกเกินไปเมื่อเทียบกับทรัพย์ ที่จำเลยได้ไปจากการฉ้อโกงผู้เสียหาย ดังนี้ จะถือว่าทนายผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เพราะ เหตุใด

ธงคำตอบ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529

ข้อ 14 ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผล อันสมควรเพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้

วินิจฉัย

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่ทนายจำเลยเรียกค่าจ้างว่าความเพิ่มจากที่ตกลงไว้ เพราะเห็นว่าค่าจ้าง ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับทรัพย์ที่จำเลยได้ไปจากการฉ้อโกงผู้เสียหาย ความประพฤติของทนายเช่นนี้ถือว่าเป็นการ ใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความ ได้ตกลงสัญญาให้ อันถือว่าเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความฯ ข้อ 14

สรุป ความประพฤติของทนายดังกล่าวถือว่าเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับ สภาทนายความฯ ข้อ 14

 

ข้อ 2. สมมติว่าเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 เวลาเที่ยงวัน นายเอกไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร หน้าตลาดตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รับประทานอาหารเสร็จได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อจะกลับบ้าน ขับรถออกไปไม่ไกลจากร้านอาหาร นึกได้ว่าลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ไว้ที่ร้านอาหาร ได้ย้อนกลับไปที่ร้านอาหาร ปรากฏว่าโทรศัพท์หายไป สอบถามคนในร้านเห็นนายโทหยิบแล้วเดินไปทางท้ายตลาด นายเอกได้ติดตามไปพร้อมพยานพบนายโท นายเอกได้ขอโทรศัพท์คืนแตนายโทปฏิเสธไม่ได้หยิบมา พอดีตำรวจสายตรวจผ่านมา นายเอกได้ แจ้งให้ตำรวจ ๆ ขอค้นตัวนายโทพบโทรศัพท์ของกลางและนำนายโทส่งพนักงานสอบสวนทำการ สอบสวนแล้ว นายโทให้การรับสารภาพระหว่างสอบสวนนายโทถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด ส่วน โทรศัพท์ของกลางพนักงานสอบสวนคืนให้นายเอกรับไปแล้ว

ให้ท่านนฐานะพนักงานอัยการ จงเรียบเรียงคำฟ้องอาญาฐานลักทรัพย์ตาม ป. อาญา มาตรา 334 “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น…ไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสักทรัพย์…ฯลฯ” (เรียบเรียงเฉพาะ ส่วนเนื้อหา ตาม ป.วิ. อาญา มาตรา 158(5))

ธงคำตอบ

คำฟ้องอาญา

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 เวลากลางวัน จำเลยนี้ได้บังอาจลักเอาโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกียจำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ของนายเอกผู้เสียหายไปโดยทุจริต

เหตุเกิดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ข้อ 2. ตามวันเวลาดังกล่าวใน ข้อ 1. เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมด้วยโทรศัพท์ที่ จำเลยลักไปดังกล่าวใน ข้อ 1. เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ ของกลางเจ้าทรัพย์ได้รับคืนไปแล้ว ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกควบคุมมาโดยตลอดและได้ส่งตัวจำเลยมาพร้อม ฟ้องนี้แล้ว

 

ข้อ 3. จากข้อเท็จจริงตามข้อ 2 หากนายโทให้การปฏิเสธว่าไมได้หยิบโทรศัพท์ไป และการค้นตัวก็ไมพบ ของกลาง เมื่อถูกฟ้องจำเลยประสงค์จะให้การปฏิเสธลอย ให้ท่านในฐานะทนายจำเลยจงเรียบเรียง คำให้การเช่นว่านี้ (เฉพาะส่วนเนื้อหา) โดยท่านลงลายมือชื่อแทนจำเลยด้วย

ธงคำตอบ

คำให้การปฏิเสธลอย (คดีอาญา)

ข้อ 1. จำเลยทราบฟ้องของโจทก์แล้ว ขอปฏิเสธฟ้องของโจทก์ตลอดข้อหาว่าจำเลยมิได้ กระทำผิดตามฟ้องแต่ประการใด รายละเอียดจำเลยจะให้การในชั้นพิจารณาคดี ขอศาลได้โปรดกรุณาพิพากษา ยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยพ้นข้อหาไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ลงชื่อ …(ลายมือชื่อนักศึกษา)  ทนายจำเลย

คำให้การฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายจำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ …(ลายมือชื่อนักศึกษา)….ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 4. ในคดีแพ่งเรื่องหนึ่ง พนักงานส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยไม่ได้ เพราะไม่พบตัวจำเลยและคนในบ้านจำเลยไม่มีผู้ใดยอมรับหมายฯ ให้ท่านในฐานะทนายโจทก์เรียบเรียงคำแถลงขอให้ ศาลสั่งให้ส่งหมายอีกครั้งหนึ่ง หากไม่พบตัวจำเลยและไม่มีผู้ใดรับหมายฯ แทนจำเลย ให้ขอศาล สั่งปิดหมายฯด้วย (เรียบเรียงเฉพาะส่วนเนื้อหา)

ธงคำตอบ

คำแถลงขอส่งหมาย (ถ้าส่งไม่ได้ ขอให้ปิดหมาย)

ข้อ 1. คดีนี้อยู่ระหว่างนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย แต่พนักงานเดินหมาย นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ให้จำเลยไม่ได้ เพราะไม่พบตัวจำเลยและไม่มีผู้ใดยอมรับหมายฯ ไว้โดยชอบ ตามรายงานการเดินหมายเอกสารท้ายคำแถลงนี้ ด้วยเหตุดังกล่าว โจทก์จึงกราบเรียนมาขอศาลได้โปรดมีคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยอีกครั้งหนึ่ง ทากไม่พบตัวจำเลยและไม่มีผู้ดรับหมาย ขอศาลปิดหมายไว้ ณ บ้านเรือนจำเลยต่อไปด้วย ขอได้โปรดกรุณาอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ …(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ …(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

Advertisement