LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2550

การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1 ทนายจำเลยเรียกค่าจ้างว่าความเพิ่มจากที่ตกลงไว้ เพราะเห็นว่าค่าจ้างถูกเกินไปเมื่อเทียบกับทรัพย์ ที่จำเลยได้ไปจากการฉ้อโกงผู้เสียหาย ดังนี้ จะถือว่าทนายผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เพราะ เหตุใด

ธงคำตอบ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529

ข้อ 14 ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผล อันสมควรเพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้

วินิจฉัย

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่ทนายจำเลยเรียกค่าจ้างว่าความเพิ่มจากที่ตกลงไว้ เพราะเห็นว่าค่าจ้าง ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับทรัพย์ที่จำเลยได้ไปจากการฉ้อโกงผู้เสียหาย ความประพฤติของทนายเช่นนี้ถือว่าเป็นการ ใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความ ได้ตกลงสัญญาให้ อันถือว่าเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความฯ ข้อ 14

สรุป ความประพฤติของทนายดังกล่าวถือว่าเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับ สภาทนายความฯ ข้อ 14