การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์มรดกของผู้ตายจากจำเลยในฐานะทายาทผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเป็นมูลค่า รวม 50 ล้านบาท จำเลยได้รับหมายเรียกของศาลและสำเนาคำฟ้องของโจทก์จากเจ้าพนักงานเดินหมาย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 และครบกำหนดที่จำเลยจะต้องยื่นคำให้การต่อศาลในวันที่ 21 มีนาคม 2551 แต่จำเลยเพิ่งมาติดต่อให้นายสมศักดิ์เป็นทนายแก้ต่างเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 นายสมศักดิ์ ทนายความมีเวลาที่จะเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนร่างคำให้การต่อสู้คดีเพี่อยื่นต่อศาลเพียงวันเดียว เนื่องจากคดีนี้มีข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากซึ่งนายสมศักดิ์จะต้องสอบหาข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย อีกทั้งยังต้องค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ จึงจะร่างคำให้การได้ นายสมศักดิ์ ทนายความจึงไม่สามารถที่จะยื่นคำให้การต่อสู้คดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

Advertisement

ดังนั้น จึงให้ท่านซึ่งเป็น นายสมศักดิ์ ทนายจำเลยในคดีนี้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การต่อศาลในวันที่ 21 มีนาคม 2551 ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเดิม

(ให้ร่างแต่ใจความในคำร้องเท่านั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ของศาล)

Advertisement

ธงคำตอบ

คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ

Advertisement

ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยได้รับหมายเรียกของศาลและสำเนาคำฟ้องของโจทก์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 และครบกำหนดที่จำเลยจะต้องยื่นคำให้การต่อศาลในวันนี้ ดังรายละเอียดปรากฏในสำนวนแล้ว

ข้อ 2. เนื่องจากจำเลยเพิ่งมาติดต่อให้ทนายจำเลยเป็นทนายแก้ต่างให้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ทนายจำเลยจึงมีเวลาที่จะสอบข้อเท็จจริงเพื่อยื่นคำให้การต่อศาลเพียงวันเดียวเท่านั้น เนื่องจากคดีนี้มี ปัญหาข้อเท็จจริงที่ยุ่งยาก ซึ่งทนายจำเลยจะต้องสอบหาข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อีกทั้งยัง ต้องค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ ทนายจำเลยจึงไม่สามารถที่จะยื่นคำให้การต่อสู้คดีได้ทันภายใน กำหนดระยะเวลาดังกล่าว

Advertisement

ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเลยจึงขอความกรุณาศาลได้โปรดมีคำสั่งขยาย ระยะเวลายื่นคำให้การของจำเลยออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเดิม ขอศาลได้โปรดอนุญาตด้วย

ควรมีควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนายสมศักดิ์)…….ทนายจำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนายสมศักดิ์)……ผู้เรียงและพิมพ์

Advertisement