การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002  การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. นายเฉลิมได้ว่าจ้างให้นายฉลาด ทนายความยื่นฟ้องและดำเนินคดีกับนายแจ่มต่อศาลแพ่งในข้อหา ผิดสัญญาซื้อขาย ซึ่งต่อมาศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดังกล่าว นายฉลาดทนายความ จึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาซองศาลแพ่ง แต่ปรากฏว่าหลังจากนายฉลาดทนายความได้ ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาแล้ว นายฉลาดทนายความไม่ได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ไห้แก่นายแจ่ม จำเลยภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ เป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี

ให้วินิจฉัยว่า การกระทำของนายฉลาดทนายความในกรณีดังกล่าว มีความผิดตามข้อบังคับ สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หรือไม่ อย่างไร

Advertisement

ธงคำตอบ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529

Advertisement

ข้อ 12. กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของ

ลูกความ

Advertisement

(2)       จงใจละเว้นหน้าที่ ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตนหรือปิดบัง ข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ

วินิจฉัย

Advertisement

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายฉลาดทนายความของนายเฉลิมได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา ของศาลแพ่งที่ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดังกล่าว แต่หลังจากได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษานั้นแล้ว นายฉลาดทนายความไม่ได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่นายแจ่มจำเลยภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ เป็นเหตุให้ศาล มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความโดยการจงใจละเว้นหน้าที่ ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแกการดำเนินคดีแห่งลูกความของตน จึงเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 12. (2) (คำสั่งสภานายกพิเศษฯ ที่ 4/2540)

สรุป การกระทำของนายฉลาดทนายความในกรณีดังกล่าว มีความผิดตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 12. (2)

Advertisement