การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 4002 การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

Advertisement

ข้อ 1. คดีแพ่งเรื่องหนึ่งศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน เอาไว้แล้ว แต่เนื่องจากมีพยานเอกสารตามบัญชีระบุพยานอันดับที่ 3 ได้อยู่ในครอบครองของนายดำรง ไทยธรรมน้องชายจำเลยในคดีนี้ โจทก์ไม่สามารถนำมาศาลได้ โจทก์ต้องการนำเอา เอกสารดังกล่าวมาอ้างเป็นพยานในคดีตนในวันนัดพิจารณา ให้ท่านในฐานะทนายความโจทก์ ร่างคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารจากผู้ครอบครองนำส่งศาลก่อนวันนัดพิจารณา โดยให้ทนายลงลายมือชื่อผู้ขอ ผู้เรียงและผู้พิมพ์ด้วย

ธงคำตอบ

คำร้องขอศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสาร

ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน เอาไว้แล้ว แต่เนื่องจากพยานเอกสารตามบัญชีระบุพยานอันดับ 3 โจทก์ไม่สามารถนำมาศาลได้ จึงขอความกรุณา ศาลได้โปรดมีคำสั่งเรียกเอกสารดังกล่าวจากนายดำรง ไทยธรรมผู้ครอบครองนำส่งศาลก่อนวันนัดพิจารณาด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อโจทก์)……ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ…….(ลายมือชื่อนักศึกษา)……ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 2. โดยนางน้อยได้ร่วมลงทุนทำธุรกิจทำบ่อปลาและออกเงินเป็นจำนวนห้าแสนบาท ซึ่งเป็นการจ่าย ค่าเช่าบ่อปลาสามปีจำนวนหนึ่งแสนบาท และค่าซื้อพันธุปลาและค่าอาหารในการเลี้ยงและดูแล บ่อปลาอีกสี่แสนบาท ส่วนนายแดงลงแรงด้วยการดูแลบ่อปลา เลี้ยงปลา และขายปลา ทุกปีนางน้อย ทวงถามถึงผลกำไรที่จะแบ่งกันตามส่วนจากนายแดงแต่นายแดงปฏิเสธทุกปี จนเข้าสู่ปีที่สามนางน้อย ทวงถามอีกครั้งแต่นายแดงก็ปฏิเสธตลอดมา นางน้อยจึงเป็นโจทก์ฟ้องนายแดงเป็นจำเลยในคดีแพ่ง ขอเลิกสัญญาหุ้นส่วนและทวงผลกำไรที่ติดค้างกันอยู่คืนจากนายแดงพร้อมดอกเบี้ยย้อนหลัง นายแดง จึงมาขอให้ท่านในฐานะทนายความร่างคำให้การโดยมีข้อต่อสู้ดังนี้

1.         นายแดงขอปฏิเสธว่าตนไม่ได้ร่วมลงทุนกับนางน้อยแต่เป็นกรณีที่นายแดงยืมเงินนางน้อยมาทำ ธุรกิจของตนเองจำนวนห้าแสนบาท โดยกำหนดชำระคืนเมือครบกำหนดสามปี

2.         นายแดงยอมรับว่าได้รับเงินจากนางน้อยจริง แต่การที่นางน้อยมาฟ้องเป็นคดีโดยเอาหลักฐาน การโอนเงินเข้าบัญชีมายืนยันเป็นการโอนเงินที่ตนยืมผ่านทางบัญชีธนาคารไม่ใช่การโอนเงิน มาร่วมลงทุน

3.         นายแดงขอต่อสู้ว่า มีการจ่ายเงินต้นคืนบางส่วนจำนวนห้าหมื่นบาทให้กับนางน้อยมาแล้ว หนึ่งครั้ง จึงเหลือเงินต้นเพียงสี่แสนห้าหมื่นบาท

ให้ท่านในฐานะทนายความของนายแดง ร่างคำให้การตามความประสงค์ของนายแดง (ร่างเฉพาะ คำให้การนายแดง โดยไม่คำนึงถึงแบบฟอร์มของศาล)

ธงคำตอบ

คำให้การ

ข้อ 1. จำเลยขอปฏิเสธว่า จำเลยไม่ได้ร่วมลงทุนกับโจทก์แต่เป็นกรณีที่จำเลยได้ยืมเงินโจทก์ มาทำธุรกิจของจำเลยเองจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดชำระคืนเมื่อครบกำหนด 3 ปี

ข้อ 2. จำเลยยอมรับว่าได้รับเงินจากโจทก์จริง แต่การที่โจทก์มาฟ้องเป็นคดีโดยเอาหลักฐาน การโอนเงินเข้าบัญชีมายืนยัน เป็นการโอนเงินที่จำเลยยืมผ่านทางบัญชีธนาคาร ไม่ใช่การโอนเงินมารวมลงทุน

ข้อ 3. จำเลยขอต่อสู้ว่า มีการจ่ายเงินต้นคืนบางส่วนจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโจทก์มาแล้วหนึ่งครั้ง จึงเหลือเงินต้นเพียง 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

อาศัยเหตุผลดังกล่าวขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องของโจทก์โดยให้โจทก์เสียค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนจำเลยด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ทนายจำเลย

คำให้การฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายจำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 3. สมมุติข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลาประมาณเที่ยงวัน นางสมนึกได้กลับไปยัง บ้านเช่าของตน เลขที่ 11 หมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยขณะที่ นางสมนึกอยู่ในครัวเพื่อเตรียมอาหารกลางวัน นายโกงได้ย่องเข้ามาในบ้านพร้อมกับหยิบ คอมพิวเตอร์โน้ตบุกยี่ห้อเอเซอร์ มูลค่า 20,000 บาท ที่วางอยู่ห้องรับแขกของนางสมนึกไป เมื่อนางสมนึกเดินมายังห้องรับแขกเห็นประตูบ้านเปิดอยู่ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหายไปจึงร้องตะโกน ให้คนช่วย และขณะเดียวกับตำรวจสายตรวจขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา นางสมนึกจึงแจ้งตำรวจ ขับตามหานายโกง พบนายโกงและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลางอยู่อีกซอยหนึ่งถัดจากหมู่บ้านเสรี จึงได้นำนายโกงและของกลางส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน นายโกงให้การรับสารภาพ ระหว่างการสอบสวนนายโกงถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด ส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลาง พนักงานสอบสวนคืนให้บางสมนึกรับไปแล้ว

ให้ท่านในฐานะพนักงานอัยการ จงเรียบเรียงคำฟ้องอาญาฐานลักทรัพย์ตาม ป.อาญา มาตรา 334 “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น…ไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์…ฯลฯ มาตรา 335 ผู้ใด ลักทรัพย์ (8) ในเคหสถาน… (เรียบเรียงเฉพาะเนื้อหาตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 158(5))

 ธงคำตอบ

ถ้าข้าพเจ้าเป็นพนักงานอัยการ ข้าพเจ้าจะเรียงคำฟ้องเพื่อฟ้องนายโกงในข้อหาลักทรัพย์ดังนี้คือ

คำฟ้องอาญา

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลากลางวัน จำเลยได้กระทำผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ จำเลยได้บังอาจลักเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยีห้อเอเซอร์ 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ของนางสมนัก ผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยจำเลยได้เข้าไปในบ้านพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของผู้เสียหายและได้เอาทรัพย์ ดังกล่าวของผู้เสียหายที่วางอยู่ในห้องรับแขกไป

เหตุเกิดที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อ 2. ในวันเวลาดังกล่าวในฟ้องข้อ 1. เวลากลางวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจับจำเลยได้พร้อมกับ ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่จำเลยลักเอาไปเป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน

ชั้นสอบสวน จำเลยให้การรับสารภาพ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลางพนักงานสอบสวนคืนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว ระหว่างสอบสวน จำเลยได้ถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด ขอศาลเบิกตัวจำเลยมาเพื่อ พิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

Advertisement