การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

Advertisement

ข้อ 1. ในคดีอาญา พนักงานอัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาลักทรัพย์ ศาลอาญาได้พิพากษาให้จำคุก จำเลยเป็นเวลา 2 ปี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ครบกำหนดที่คู่ความจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ชองศาลอาญาได้ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จำเลยมีความประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ของศาลอาญาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของศาลอาญาคัดคำพิพากษาให้จำเลย ไมทันภายในระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์ จำเลยมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องเพื่อขอขยาย ระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์

ให้ท่านในฐานะทนายความของจำเลยร่างคำร้องเพี่อขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ ตามความ ประสงค์ของจำเลย (ให้ร่างแต่ใจความในคำร้องเท่านั้น โดยไมต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ของศาล)

Advertisement

ธงคำตอบ

คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์

Advertisement

ข้อ 1. คดีนี้ ครบกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 แต่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของศาลคัดคำพิพากษาให้จำเลยไมทันภายในระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์ ทำให้จำเลยไม่สามารถ เรียงอุทธรณ์ได้ทันตามกำหนดได้ จึงมีความประสงค์ที่จะขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปสัก 30 วัน นับแต่ วันครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมีควรแล้วแต่จะโปรด

Advertisement

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ทนายจำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายจำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์

Advertisement

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

Advertisement