การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

Advertisement

ข้อ 1. ในคดีอาญา พนักงานอัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาลักทรัพย์ ศาลอาญาได้พิพากษาให้จำคุก จำเลยเป็นเวลา 2 ปี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ครบกำหนดที่คู่ความจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ชองศาลอาญาได้ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จำเลยมีความประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ของศาลอาญาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของศาลอาญาคัดคำพิพากษาให้จำเลย ไมทันภายในระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์ จำเลยมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องเพื่อขอขยาย ระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์

ให้ท่านในฐานะทนายความของจำเลยร่างคำร้องเพี่อขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ ตามความ ประสงค์ของจำเลย (ให้ร่างแต่ใจความในคำร้องเท่านั้น โดยไมต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ของศาล)

ธงคำตอบ

คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์

ข้อ 1. คดีนี้ ครบกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 แต่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของศาลคัดคำพิพากษาให้จำเลยไมทันภายในระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์ ทำให้จำเลยไม่สามารถ เรียงอุทธรณ์ได้ทันตามกำหนดได้ จึงมีความประสงค์ที่จะขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปสัก 30 วัน นับแต่ วันครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมีควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ทนายจำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายจำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 2. วันนี้เป็นวันที่ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในคดีฟ้องเพิกถอนผู้จัดการมรดก นายธีรพงษ์ซึ่งเป็นโจทก์และต้องการเบิกความเป็นพยานปากแรกและเป็นพยานสำคัญในคดีนี้เกิดป่วยด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรง แพทย์ให้พัก 3 วัน ตามใบรับรองแพทย์ที่นำมาแสดง ทำให้ไม่สามารถมาเบิกความ ต่อศาลในวันนี้ได้ โจทก์มีความประสงค์ที่จะเลื่อนการสืบพยานโจทก์ออกไปนัดหนึ่ง ดังนั้น ให้ท่าน ในฐานะทนายความของโจทก์ร่างคำร้องเพี่อยื่นต่อศาลตามความประสงค์ของตัวความ (ให้ร่างแต่ ใจความในคำร้องเท่านั้น ไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ของศาล)

ธงคำตอบ

คำร้องขอเลื่อนคดี

ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในวันนี้ แต่เนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็นพยานสำคัญที่ จะต้องเบิกความเป็นพยานคนแรกในวันนี้ เกิดป่วยด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรง แพทย์ให้พัก 3 วัน ทำให้ไม่สามารถ มาเบิกความต่อศาลในวันนี้ได้ รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองแพทย์ที่ได้แนบมาพร้อมคำร้องฉบับนี้

ด้วยเหตุดังได้ประทานกราบเรียนมาแล้วข้างต้น โจทก์จึงขอเลื่อนการสืบพยานในวันนี้ออกไป สักนัดหนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 3. ข้อเท็จจริง จากการเตรียมคดีในสำนวนการสอบสวนคดีเรื่องหนึ่งได้ความว่าเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลาประมาณ 20.30 นาฬิกา นายจอมกับนายจอบได้เข้าไปใช้คีมตัดเหล็กดัดกุญแจและ โซ่ที่คล้องรถจักรยานยนต์ราคา 45,000 บาท ของนายทะนงผู้เป็นเกษตรกรทำนา โดยรถจักรยานยนต์ คันดังกล่าวจอดอยู่บนเนินดินข้างบ้านเพราะบริเวณบ้านถูกน้ำท่วมจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วลักเอารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไป ต่อมาวันที่ 10 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา เจ้าพนักงานจับนายจอมได้พร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ ที่นายจอมกับนายจอบร่วมกันลักเอาไปดังกล่าวเป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน ชั้นสอบสวนนายจอมให้การรับสารภาพ พนักงานสอบสวนได้นำตัวนายจอมไปฝากขังไว้ที่ศาล จังหวัดสุพรรณบุรี ตามคดีหมายเลขตำที่ ฝ.339/2554 เสร็จแล้วสรุปสำนวนการสอบสวนส่ง พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนนายจอบยังจับตัวไมได้

ข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน…

มาตรา 335 ผู้ใดลักทรัพย์

(1)       ในเวลากลางคืน

(2)       ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่ หรือบริเวณที่…

(3)       โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์…

(7) โดย…หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป (12) ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม…

ต้องระวางโทษ…

สมมุติว่านักศึกษาเป็นพนักงานอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้รับผิดชอบดำเนินคดีนี้ และมีคำสั่งฟ้องนายจอมในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ ให้นักศึกษาเรียงคำฟ้องคดีนี้เฉพาะเนื้อหาคำฟ้อง ในภาคการกระทำความผิดและการได้ตัวนายจอมมาดำเนินคดีเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงถึง แบบพิมพ์คำฟ้องแต่ประการใด

 ธงคำตอบ

ถ้าข้าพเจ้าเป็นพนักงานอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้รับผิดชอบดำเนินคดีนี้ และมีคำสั่งฟ้องนายจอมในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ ข้าพเจ้าจะเรียงคำฟ้องคดีนี้ ดังต่อไปนี้

คำฟ้องอาญา

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยนี้กับพวกที่ยังไมได้ตัว มาฟ้องอีกหนึ่งคน ได้กระทำการอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ ได้บังอาจลักเอารถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน ราคา 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท) ของนายทะนงผู้เสียหายซึ่งมีอาชีพกสิกรรมไปโดยทุจริต โดยในการลักทรัพย์ดังกล่าว จำเลยและพวกได้ใช้คีมตัดเหล็กตัดกุญแจและโซ่ที่คล้องรถจักรยานยนต์อันเป็นการ ทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์นั้น ซึ่งจอดในที่หรือบริเวณที่มีเหตุอุทกภัย

เหตุเกิดที่ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อ 2. ต่อมาวันที่ 10 กันยายน 2554 เวลากลางวัน เจ้าพนักงานจับจำเลยนี้มาได้พร้อมกับ ยึดรถจักรยานยนต์ที่จำเลยกับพวกร่วมกันลักเอาไปเป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน

ชันสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ

ของกลางพนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว้

ระหว่างสอบสวน จำเลยถูกควบคุมตัวมาตลอด ตามหมายขังของศาลนี้ในคดีหมายเลขดำที่ ฝ.339/2554 ขอศาลเบิกตัวจำเลยมาเพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

Advertisement