การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. ในคดีแพ่งเรื่องหนึ่งทนายเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ แต่ไม่ส่งมอบแก่เจ้าหนี้ ความประพฤติ ของทนายเช่นนี้จะผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisement

ธงคำตอบ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529

Advertisement

ข้อ 15 กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครองหรือ หน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร

วินิจฉัย

Advertisement

ในกรณีที่ทนายความมีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์ และเมื่อทนายความได้รับชำระหนี้มาแล้ว ก็ต้องนำเงินส่งแก่ลูกความโดยไม่ชักช้า จะครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์ของลูกความที่ตนได้รับ แทนโดยหน้าที่ทนายความอ้นเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุ อันสมควร เช่น มีข้อตกลงให้ทนายความหักเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าทนายได้จนกว่าจะครบ ที่เหลือจึงส่งคืนลูกความ เช่นนี้ถือว่ามีเหตุอันสมควรย่อมทำได้

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่ทนายเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้แล้วแทนที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับชำระหนี้มาให้แก่เจ้าหนี้ลูกความของตน แต่กลับไม่ส่งมอบให้โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงหรือลูกความให้ความยินยอม กรณีถือว่าเป็นการครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงิน หรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดย หน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความของตน และไม่มีเหตุอันสมควรที่จะครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้ได้ อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับ สภาทนายความฯ ข้อ 15

Advertisement

สรุป ความประพฤติของทนายความดังกล่าวถือว่าเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ

Advertisement