การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายดำรง โจทก์และจำเลยได้อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 1 คนคือเด็กชายดำรง อายุ 3 ขวบ เมื่อโจทก์ คลอดเด็กชายดำรงแล้ว จำเลยได้ประพฤติตัวห่างเหินไป โดยจำเลยได้ไปอยู่กับภรรยาคนเก่าและ ไม่ยอมไปมาหาสู่โจทก์ โจทก์จึงไปพบจำเลยเพื่อขอให้จำเลยจดทะเบียนรับเด็กชายดำรงเป็นบุตร แต่จำเลยปฏิเสธ โจทก์จึงฟ้องศาลให้จำเลยจดทะเบียนรับเด็กชายดำรงเป็นบุตร ศาลนัดสืบพยาน ในวันที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น.

Advertisement

โจทก์มีความประสงค์ที่จะขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่เปิดเผย โดยอ้างเหตุผลดังนี้

1. ต้องนำสืบพยานบุคคลและพยานเอกสารถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลย หากการ ดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลถูกเปิดเผยออกสู่ประชาชน อาจทำให้พยานและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความเสียหาย

Advertisement

2. เป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ให้ท่านในฐานะทนายโจทก์ร่างคำร้องเพี่อยื่นต่อศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ โดยขอให้ศาล ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไมเปิดเผยตามความประสงค์ของโจทก์ (ให้ร่างแต่ใจความในคำร้อง โดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ศาล)

Advertisement

ธงคำตอบ

คำร้องขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่เปิดเผย

Advertisement

ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้ เวลา 09.00 น. โจทก์ขอกราบเรียนต่อศาลว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีนี้ โจทก์ต้องสืบพยานบุคคล และพยานเอกสารถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลย หากการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลถูกเปิดเผยออกไปสู่สาธารณชน อาจทำให้พยานและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความเสียหาย และเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาล ได้โปรดมีคำสั่งให้ ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่เปิดเผย ขอศาลได้โปรดอนุญาตด้วย

ควรมีควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

Advertisement