LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย การสอบซ่อมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549

การสอบซ่อมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. ในคดีแพ่งเรื่องหนึ่ง จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ทนายโจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ โจทก์ชนะโดยจำเลยขาดนัดตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 198 เป็นเหตุให้ศาลสั่งจำหน่ายคดี ดังนี้ทนายโจทก์ จะมีความผิดเกี่ยวกับมรรยาททนายความหรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529

ข้อ 12 กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้  อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของ

ลูกความ

(1)  จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี

วินิจฉัย

โดยหลักแล้ว เมื่อจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ก็ถือว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์หรือทนายโจทก์ก็ต้องมีหน้าที่ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพี่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 198

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่ทนายโจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะ คดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จนเป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี การกระทำของทนายโจทก์ดังกล่าว ถือว่า เข้าลักษณะเป็นการทอดทิ้งคดี อันทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ ซึ่งเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความฯ ข้อ 12(1) (นัยคำสั่งสภานายกพิเศษฯ ที่ 5/2535)

สรุป    การกระทำของทนายโจทก์ดังกล่าว ถือว่าเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ตามข้อบังคับสภาทนายความฯ ข้อ 12(1)