การสอบซ่อมภาค  2  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี  4  ข้อ

ข้อ  1  การสืบสวนคดีอาญามีวิธีการสืบสวนอยู่หลายวิธี  ให้อธิบายเฉพาะวิธีการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  และวิธีการเฝ้าตรวจ  มาโดยสังเขป

Advertisement

ธงคำตอบ

การตรวจสถานที่เกิดเหตุสามารถทำได้  5  วิธี  คือ

Advertisement

1       วิธีการตรวจที่เกิดเหตุแบบแถวหน้ากระดาน

2       วิธีการตรวจที่เกิดเหตุแบบแถวหน้ากระดานประยุกต์

Advertisement

3       วิธีการตรวจที่เกิดเหตุแบบวงล้อ

4       วิธีการตรวจที่เกิดเหตุแบบวงกลม/ก้นหอย

Advertisement

5       วิธีการตรวจที่เกิดเหตุแบบแบ่งโซน

การเฝ้าตรวจบุคคล  สิ่งของ  และสถานที่  มีวิธีปฏิบัติอยู่  3  วิธี  คือ

1       การเฝ้าตรวจชนิดเคลื่อนที่  ได้แก่

            การเฝ้าตรวจโดยวิธีสะกดรอย

            การเฝ้าตรวจแบบใช้ยานพาหนะ

2       การเฝ้าตรวจชนิดประจำที่  ได้แก่  การเฝ้าสังเกตเคหะสถาน  อาคาร  สถานที่ต่างๆ

3       การเฝ้าตรวจชนิดใช้เครื่องอิเล็คโทรนิคส์  เช่น  เครื่องลอบฟัง  เครื่องดักฟัง

ข้อ  2  ให้อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้  ผู้ต้องหา  พยานหลักฐาน  พนักงานสอบสวน  และพนักงานอัยการ  พร้อมทั้งยกหลักกฎหมายประกอบ

ธงคำตอบ

ผู้ต้องหา  หมายถึง  บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  2(2)

พนักงานอัยการ  หมายความถึง  เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล  ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในกรมอัยการ  หรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้  ตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  2(5)

พนักงานสอบสวน  หมายความถึง  เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน  ตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  2(6)

พยานหลักฐาน  หมายถึง  พยานวัตถุ  พยานเอกสาร  หรือพยานบุคคล  ตลอดจนหลักฐานต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือพิสูจน์การกระทำได้  ตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  226

Advertisement