การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน 

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี  4  ข้อ

ข้อ  1  เครื่องจับเท็จ (Polygraph)  คืออะไร  มีหลักการวิเคราะห์และประโยชน์อย่างไรบ้าง

Advertisement

ธงคำตอบ

เครื่องจับเท็จจริง  คือ  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจและบันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางสรีระที่ไม่สามารถสังเกตจากภายนอกได้  ซึ่งจะบันทึกออกมาในรูปกราฟที่สามารถนำมาประเมินผลวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในเรื่องการพูดจริงหรือเท็จ

Advertisement

หลักการวิเคราะห์

เพื่อบันทึกข้อมูลความดันโลหิต  การเต้นของหัวใจ  และการเปลี่ยนแปลงความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง  แล้วนำข้อมูลที่แสดงเป็นรูปกราฟนั้นมาวิเคราะห์

Advertisement

ประโยชน์ในการใช้เครื่องจับเท็จ

เครื่องจับเท็จเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกของเครื่องมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ว่าบุคคลนั้นพูดจริงหรือพูดเท็จ

Advertisement

เครื่องจับเท็จใช้ในงานด้านการสืบสวนเพื่อประโยชน์  ดังนี้

1)    ตรวจพยานบุคคลว่าเชื่อถือได้เพียงใด

2)    เพื่อคัดแยกผู้บริสุทธิ์ออก

3)    จำกัดจำนวนผู้ต้องสงสัย

4)    ช่วยพนักงานสอบสวนในการสืบหาตัวผู้กระทำผิด

Advertisement