การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3004 (LA 304),(LW 305) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ

ข้อ 1.       ประสงค์ยื่นคำร้องขอรับมรดกไม่มีพินัยกรรมของประสานซึ่งเป็นเงินฝากในธนาคาร เป็นเงินจำนวนสามแสนบาท ต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ประสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านว่าประสงค์ไม่มีสิทธิรับมรดกของประสานเพราะไม่ได้เป็นทายาทของประสาน มรดกของประสานเป็นเงินฝากในธนาคารมีจำนวนเก้าแสนบาท คดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงพระนครเหนือจะรับไว้พิจารณา ขอให้ศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษายกคำร้องของประสงค์ ศาลแขวง  พระนครเหนือพิจารณาแล้วเห็นว่าประสงค์เป็นทายาทโดยธรรมของประสาน มีสิทธิรับมรดกของประสาน ประสงค์ร้องขอรับมรดกของประสานจำนวนสามแสนบาท
คดีอยู่ในอำนาจของศาลแขวงพระนครเหนือ พิพากษาว่าประสงค์  มีสิทธิรับมรดกของประสานจำนวนสามแสนบาท ยกคำร้องคัดค้านของประสิทธิ์
คำพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ให้อธิบาย
ธงคำตอบ
คำพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือชอบด้วยกฎหมาย  ประสงค์เป็นทายาทโดยธรรมของประสานจึงมีสิทธิรับมรดกของประสาน  แม้มรดกของประสานในธนาคารจะมีจำนวนถึงเก้าแสนบาทตามที่ประสิทธิกล่าวอ้าง  แต่ประสงค์ร้องขอรับมรดกของประสานเสียงสามแสนบาท  ไม่ได้ขอรับมรดกซึ่งเป็นเงินฝากทั้งหมดในธนาคาร  คดีจึงอยู่ในอำนาจของศาลแขวงพระนครเหนือที่จะพิจารณาพิพากษา  ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (4)

Advertisement

Advertisement