การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ

ข้อ  1  นายแสงกับนางโสมเป็นพี่น้องกัน  ได้ตกลงเข้าหุ้นส่วนกันโดยตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน  มีวัตถุประสงค์เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู  โดยลงหุ้นกันคนละ  3  หมื่นบาท  และใช้ชื่อร้านว่า  ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเต็กกอ  นครปฐม

Advertisement

โดยเปิดขายที่ถนนรามคำแหง  ซอย  49/1  เหตุที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่า  ได้ตกลงกับนายเต็กกอ  แซ่ตั้ง  ซึ่งเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูที่จังหวัดนครปฐมมาก่อน  จนมีลูกค้ามากมาย  มีชื่อเสียงโงดังคนรู้จักกันไปทั่ว  โดยนายเต็กกอ  แซ่ตั้ง  ได้เรียกเก็บเงินเป็นค่าตอบแทนจำนวน 15,000  บาท  และยอมให้นายแสงและนางโสม  ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยว  และนายเต็กกอจะเป็นผู้นำลูกชิ้นหมูที่ตนผลิตได้มาส่งขายให้นายแสงและนางโสม  เพื่อนำมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูขายต่อไป

ต่อมานายแสงได้กู้ยืมเงินนางแมวจำนวน  100,000  บาท  เพื่อนำมาขยายกิจการร้านขายก๋วยเตี๋ยว  โดยนางแมวเห็นว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูเต็กกอ  นครปฐม  ที่นายแสงและนางโสมทำอยู่นี้รสอร่อยเป็นที่ถูกปากของลูกค้า  และเข้าใจว่านายเต็กกอ  แซ่ตั้ง  เป็นหุ้นส่วนด้วย 

Advertisement

จึงยอมให้กู้เงินไป  แต่เมื่อหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ  นางแมวก็ทวงถามจากนายแสงและนางโสม  แต่ทั้งสองคนไม่มีเงินชำระหนี้  นางแมวจึงได้ทวงถามจากนายเต็กกอ  แซ่ตั้ง  แต่นายเต็กกอไม่ยอมชำระหนี้  โดยอ้างว่าตนมิใช่หุ้นส่วนกับนายแสง  นางโสม  และตนไม่ใช่เจ้าของร้านแห่งนี้  แต่การที่ตนยอมให้นายแสงกับนางโสมใช้ชื่อตนเป็นชื่อร้านก็เพราะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากใครๆก็เข้าใจดี  นางแมวจึงมาปรึกษาท่านว่าในกรณีดังกล่าวข้างต้น

ข้ออ้างของนายเต็กกอจะรับฟังได้หรือไม่  ให้ท่านแนะนำนางแมวด้วย

Advertisement

ธงคำตอบ

มาตรา  1054  วรรคแรก  บุคคลใดแสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วนด้วยวาจาก็ดี  ด้วยลายลักษณ์อักษรก็ดี  ด้วยกิริยาก็ดี  ด้วยยินยอมให้เขาใช้ชื่อตนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนก็ดี  หรือรู้แล้วไม่คัดค้านปล่อยให้เขาแสดงว่าตนเป็นหุ้นส่วนก็ดี  ท่านว่าบุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนเสมือนเป็นหุ้นส่วน

วินิจฉัย

Advertisement

ข้ออ้างของนายเต็กกอ  รับฟังไม่ได้  เนื่องจากนายเต็กกอซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร่วมกับนายแสงและนางโสม  แต่ได้ยอมให้นายแสงและนางโสมนำชื่อตนไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วน  และนางแมวก็เข้าใจโดยสุจริตว่า  นายเต็กกอเป็นหุ้นส่วนร่วมกับนายแสงและนางโสม  นายเต็กกอจึงต้องรับผิดต่อนางแมวในหนี้เงินกู้ดังกล่าวเสมือนเป็นหุ้นส่วน  ตามมาตรา  1054  วรรคแรก

สรุป  ข้าพเจ้าจะแนะนำนางแมวว่า  ข้ออ้างของนายเต็กกอรับฟังไม่ได้  นายเต็กกอจึงต้องรับผิดต่อนางแมว

Advertisement