การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2553

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

 ข้อ  1  หนึ่งใช้ท่อนเหล็กตีศีรษะสองอย่างแรงหลายครั้งโดยมีเจตนาฆ่า  สองยังไม่ตายทันที  ถูกสามน้องชายของสองนำตัวส่งโรงพยาบาล  แพทย์แจ้งกับสามว่าผู้ป่วยได้รับความกระทบกระเทือนมากจนกะโหลกศีรษะร้าว  และก้านสมองถูกทำลาย  จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน  5  วัน  ต้องถึงแก่ความตายแน่นอน  สามสงสารพี่ชายไม่อยากให้ต้องทนทุกข์ทรมานก่อนตาย  จึงตัดสินใจแอบใช้ผ้าปิดปากและจมูกของสองจนขาดอากาศหายใจถึงแก่ความตายทันที  ดังนี้  ให้วินิจฉัยว่า  หนึ่งจะมีความผิดต่อชีวิตฐานใด

ธงคำตอบ

Advertisement

หลักกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา  80  ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด  หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล  ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

Advertisement

ผู้ใดพยายามกระทำความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา  288  ผู้ใดฆ่าผู้อื่น  ต้องระวางโทษ

Advertisement

วินิจฉัยองค์ประกอบความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา  ตามมาตรา  288  ประกอบด้วย

1       ฆ่า

Advertisement

2       ผู้อื่น

3       โดยเจตนา

กรณีตามอุทาหรณ์  การที่หนึ่งใช้ท่อนเหล็กตีศีรษะสองอย่างแรงหลายครั้งโดยมีเจตนาฆ่านั้น  หากสองตายเนื่องจากการกระทำของหนึ่ง หนึ่งจะมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาตามมาตรา  288

แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  สองตายเนื่องจากการกระทำของสาม  กล่าวคือ  ถึงแม้แพทย์จะระบุว่าสองจะต้องตายจากการที่หนึ่งตีศีรษะสองก็ตาม  แต่การที่สามใช้ผ้าปิดปากและจมูกของสองจนเป็นเหตุให้สองตายทันทีนั้น  ถือเป็นเหตุแทรกแซงที่เข้ามาตัดความสัมพันธ์ระหว่างการฆ่าของหนึ่งและความตายของสอง  ดังนั้น  หนึ่งจึงมีความผิดเพียงฐานพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา  288  ประกอบมาตรา  80  เท่านั้น

สรุป  หนึ่งมีความผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตรา  288  ประกอบมาตรา  80

Advertisement