การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2553

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

 ข้อ  1  เอกทำธุรกิจการค้า  ถูกโทคู่แข่งทางธุรกิจช่วงชิงผลประโยชน์หลายครั้งจนเกิดความแค้น  เอกว่าจ้างเบิ้มให้ไปฆ่าโทเป็นเงินสามแสนบาท  เบิ้มรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าหนึ่งแสนบาท  จากนั้นได้ไปดักคอยเพื่อลอบฆ่าโท  ที่บริเวณลานจอดรถของโท  เมื่อเห็นโทเดินมาเบิ้มชักปืนออกมาถือไว้  แต่ยังไม่ได้ยกขึ้นเล็ง  เบิ้มจำได้ว่าโทเคยมีบุญคุณกับตนจึงเปลี่ยนใจไม่ฆ่าโทและนำเงินมาคืนเอก  ดังนี้  เอกและเบิ้มจะมีความผิดต่อชีวิตฐานใด  หรือไม่

ธงคำตอบ

Advertisement

หลักกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา  80  ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด  หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล  ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

Advertisement

ผู้ใดพยายามกระทำความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา  84  ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้  บังคับ  ขู่เข็ญ  จ้างวานหรือยุยงส่งเสริม  หรือด้วยวิธีอื่นใด  ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด

Advertisement

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ  ถ้าความผิดมิได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ  ยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใด  ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้  สำหรับความผิดนั้นมาตรา  288  ผู้ใดฆ่าผู้อื่น  ต้องระวางโทษ…

วินิจฉัย

Advertisement

องค์ประกอบความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา  ตามมาตรา  288  ประกอบด้วย

1       ฆ่า

2       ผู้อื่น

3       โดยเจตนา

ตามอุทาหรณ์  การที่เบิ้มไปดักคอยเพื่อลอบฆ่าโทนั้น  ถือว่าเบิ้มมีเจตนาที่จะฆ่าโทโดยประสงค์ต่อผลตามมาตรา  59  วรรคสองแล้ว  แต่เมื่อเบิ้มเพียงแต่ชักปืนออกมาถือไว้  โดยที่ยังไม่ได้ยกขึ้นเล็ง  การกระทำของเบิ้มจึงยังไม่ถึงขั้นลงมือกระทำ  เบิ้มจึงไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา  288  ประกอบมาตรา  80

ส่วนกรณีของเอกนั้น  การที่เอกว่าจ้างเบิ้มให้ไปฆ่าโท  ถือเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด  เอกจึงมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา  288  ประกอบมาตรา  84  แต่เมื่อความผิดดังกล่าวยังมิได้กระทำลงเพราะเบิ้มยังไม่ได้ลงมือฆ่าโท  เอกจึงรับโทษเพียงหนึ่งในสามของความผิด

สรุป  เอกมีความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา  288  ประกอบมาตรา  84  ส่วนเบิ้มไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา  288  ประกอบมาตรา  80

Advertisement