LAW 3001 กฎหมายอาญา3 S/2553

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2553

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3 

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ  1  เอกขับเรือหางยาวรับจ้างขนผู้โดยสารข้ามฟากแม่น้ำ  เอกมักจะบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดทำให้เรือเพียบแต่ก็ยังขับรับส่งผู้โดยสารมาโดยตลอด 

วันเกิดเหตุเอกบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดเช่นเคย  เมื่อขับเรือไปถึงกลางแม่น้ำเกิดพายุรุนแรงพัดมาโดยไม่คาดหมาย  ทำให้เรือล่มผู้โดยสารจมน้ำตาย  2  คน  ส่วนเรือโดยสารลำอื่นๆ  ที่แล่นอยู่ในน้ำ  แม้จะบรรทุกผู้โดยสารไม่เกินขนาดต่างก็ถูกพายุพัดจนเรือล่มเช่นกัน  ดังนี้  เอกจะมีความผิดต่อชีวิตร่างกายฐานใดหรือไม่

ธงคำตอบ

หลักกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา  59  วรรคสี่  กระทำโดยประมาท  ได้แก่  กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา  แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น  จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้  แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

มาตรา  291  ผู้ใดกระทำประมาท  และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษ

วินิจฉัย

องค์ประกอบความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ตามมาตรา  291  ประกอบด้วย

1       กระทำด้วยประการใดๆ

2       การกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

3       โดยประมาท

ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา  291  นั้น  จะต้องเป็นการกระทำที่ผู้กระทำได้กระทำโดยประมาทตามมาตรา 59  วรรคสี่  และการกระทำนั้นทำให้เกิดผลคือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ตามหลักที่ว่า  “ถ้าไม่มีการกระทำ  (โดยประมาท)  ผลจะไม่เกิด”  แต่ถ้าผลที่เกิดขึ้นนั้น  แม้ไม่มีการกระทำของบุคคลนั้น  ผลก็ยังคงเกิดขึ้นเช่นกัน  ดังนี้จะถือว่าผลเกิดจากการกระทำของเขาไม่ได้  ตามหลักที่ว่า  “แม้ไม่มีการกระทำ  ผลก็ยังเกิด”

ตามอุทาหรณ์  การที่เอกขับเรือหางยาวรับจ้างและบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดทำให้เรือเพียบนั้น  เป็นการกระทำความผิดตาม  พ.ร.บ.  การเดินเรือในน่านน้ำไทย  พ.ศ.2546  แต่ในกรณีที่เรือล่มและผู้โดยสารจมน้ำตาย  2  คนนั้น  เอกจะมีความผิดต่อชีวิตร่างกายฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ตามมาตรา  291  หรือไม่นั้น  เห็นว่า  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเหตุที่ทำให้เรือล่มนั้น  เป็นเพราะเกิดพายุรุนแรงพัดมาโดยไม่คาดหมาย  มิได้เกิดขึ้นเพราะเอกบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดแต่อย่างใด  ดังจะเห็นได้จากการที่เรือโดยสารลำอื่นๆที่แล่นอยู่ในแม่น้ำ  แม้จะบรรทุกผู้โดยสารไม่เกินขนาดต่างก็ถูกพายุพัดจนเรือล่มเช่นกัน  ดังนั้นกรณีที่เรือของเอกล่ม  และมีผู้โดยสารจมน้ำตาย  2  คนนั้น  จึงไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของเอกโดยตรง  ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ว่า  “แม้ไม่มีการกระทำ  (โดยประมาทของเอก)  ผลก็ยังเกิด”  กล่าวคือ  จะถือว่าการที่ผู้โดยสารจมน้ำตายเป็นผลที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของเอกไม่ได้  ดังนั้น  เอกจึงไม่มีความผิดต่อชีวิตร่างกาย  ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  (ฎ. 1073/2464)

สรุป  เอกไม่มีความผิดต่อชีวิตร่างกายฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย