การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1 เอไม่พอใจที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นชอบมาจับกลุ่มเพื่อแข่งรถจักรยานยนต์กันตรงบริเวณหน้าบ้านของเอส่งเสียงเร่งเครื่องยนต์ดังรบกวน เคยออกไปขอให้ไปแข่งกันที่อื่น แต่กลุ่มแข่งรถก็ไม่สนใจยังคงมา ส่งเสียงรบกวนเป็นประจํา วันเกิดเหตุกลุ่มเด็กวัยรุ่นประมาณ 15 คนมาจับกลุ่มส่งเสียงดังอีกเช่นเคย เอจึงใช้อาวุธปืนยิงไปยังกลุ่มเด็กวัยรุ่นเหล่านั้น 1 นัด โดยมิได้ต้องการฆ่าใครแต่ยิงไปด้วยความโมโห ปรากฏว่ากระสุนปืนถูกต้นแขนของบีได้รับอันตรายสาหัส ดังนี้ เอจะมีความผิดต่อชีวิตและ ร่างกายฐานใด

Advertisement

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 59 วรรคสอง “กระทําโดยเจตนา ได้แก่ กระทําโดยรู้สํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผู้กระทําประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น”

Advertisement

มาตรา 80 “ผู้ใดลงมือกระทําความผิดแต่กระทําไปไม่ตลอด หรือกระทําไปตลอดแล้วแต่ การกระทํานั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทําความผิด

ผู้ใดพยายามกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้ สําหรับความผิดนั้น”

Advertisement

มาตรา 288 “ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษ”

วินิจฉัย

Advertisement

องค์ประกอบความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 ประกอบด้วย

1 ฆ่า

2 ผู้อื่น

3 โดยเจตนา

การกระทําที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 288 นั้น นอกจากจะมีการกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการฆ่าบุคคลอื่นแล้ว ผู้กระทํายังต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในด้วย อาจจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลก็ได้

สําหรับเจตนาเล็งเห็นผล หมายความว่า ผู้กระทําเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ ดังนั้นหากผู้กระทําเล็งเห็นว่าผลนั้นจะเกิดขึ้น แม้ในที่สุดผลจะไม่เกิด ผู้กระทําก็ต้องรับผิดฐานพยายาม

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่เอใช้อาวุธปืนยิงไปยังกลุ่มเด็กวัยรุ่น 1 นัดนั้น แม้ข้อเท็จจริงเอมิได้ ต้องการฆ่าใครแต่ยิงไปด้วยความโมโหก็ตาม แต่โดยลักษณะของการกระทําเช่นนั้น เอย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการใช้ อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงยิ่งเข้าไปยังกลุ่มเด็กวัยรุ่น กระสุนปืนอาจถูกเด็กวัยรุ่นคนใดคนหนึ่งตายได้ ดังนั้น จึงถือว่าเอมีเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยหลักย่อมเล็งเห็นผลตามมาตรา 59 วรรคสอง

และเมื่อปรากฏว่าเอได้ลงมือกระทําความผิดไปตลอดแล้ว แต่การกระทํานั้นไมบรรลุผล คือ กระสุนปืนถูกต้นแขนของบีได้รับอันตรายสาหัสเท่านั้นไม่ถึงแก่ความตาย ดังนั้นเอจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า ตามมาตรา 288 ประกอบกับมาตรา 80

สรุป

เอมีความผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตรา 288 ประกอบกับมาตรา 80

 

Advertisement