LAW3001 กฎหมายอาญา3 S/2555

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1 เอกมีอาชีพทําสวนผลไม้ มะม่วงและเงาะที่ปลูกไว้ออกผลมากมายยังไม่ทันได้เก็บขาย มีคนร้ายแอบปีนรั้วลวดหนามเข้ามาขโมยผลไม้ของเอกหลายครั้ง เอกจึงต่อสายไฟเข้ากับรั้วลวดหนาม แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้ามาลักผลไม้ของตน แต่ปรากฏว่าโทเดินผ่านมา บังเอิญไปถูกรั้วลวดหนามจึงถูกไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนหน้าที่โทจะถูก ไฟฟ้าดูด มีสุนัขวิ่งมาโดนรั้วถูกไฟฟ้าดูด แต่ดิ้นหลุดไปได้ไม่ตาย ดังนี้ เอกจะมีความผิดต่อชีวิต ฐานใด หรือไม่

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 290 วรรคแรก “ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ”

วินิจฉัย

องค์ประกอบความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาตามมาตรา 290 วรรคแรก ประกอบด้วย

1 ทําร้ายผู้อื่น

2 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทําร้ายถึงแก่ความตาย

3 โดยเจตนา

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่เอกปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รั้วลวดหนามเพื่อป้องกันขโมย จนทําให้โท ถูกไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตายนั้น แม้เอกจะไม่ได้ต้องการทําอันตรายต่อผู้ใด แต่เอกย่อมเล็งเห็นได้ว่า เมื่อมีผู้มาถูกกระแสไฟฟ้าดูดย่อมเป็นอันตรายได้อย่างแน่นอน จึงถือได้ว่าเอกมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลในการทําให้ผู้อื่นเป็นอันตรายแล้ว แต่การกระทําของเอกเช่นนี้ไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา เพราะเหตุว่า เอกไม่มีความประสงค์ต่อชีวิตของโท และการที่เอกปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รั้วลวดหนามนั้น ก็ไม่อาจเล็งเห็นได้ว่าจะทําให้โทถึงแก่ความตายแต่อย่างใด เพราะไม่แน่นอนว่าคนที่ถูกไฟฟ้าดูดจะต้องตาย

แต่อย่างไรก็ตาม การที่เอกปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รั้วลวดหนามนั้น ย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาจทําให้ผู้อื่นเป็นอันตรายแก่กายได้อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงถือได้ว่าเอกมีเจตนาทําร้าย เมื่อปรากฏว่าโทมาถูกไฟฟ้าดูดตาย เอกจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา 290 วรรคแรก

สรุป

เอกมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา 290 วรรคแรก