การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1 เอวางแผนฆาบี โดยเอายาพิษผสมในขวดน้ำดื่มเตรียมจะเอาไปให้บีดื่ม เอวางขวดน้ำนั้นไว้ในห้องนอนของเอ รอเวลาที่มีจะกลับมาจากทํางาน บังเอิญหนึ่งเข้าไปในห้องนอนของเอ เห็นขวดน้ำดื่มจึงหยิบไปดื่มทําให้หนึ่งถึงแก่ความตาย ดังนี้ เอจะมีความผิดต่อชีวิตฐานใด หรือไม่

Advertisement

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

Advertisement

มาตรา 59 วรรคแรก วรรคสอง และวรรคสี่ “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญา ก็ต่อเมื่อได้ กระทําโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดย ประมาท…

กระทําโดยเจตนา ได้แก่ กระทําโดยรู้สํานึกในการที่กระทํา และในขณะเดียวกันผู้กระทํา ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น

Advertisement

กระทําโดยประมาท ได้แก่ กระทําความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทําโดยปราศจากความ ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่า นั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่”

มาตรา 60 “ผู้ใดเจตนาที่จะกระทําต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทําเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่ง โดยพลาดไป ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทํานั้น”

Advertisement

มาตรา 80 วรรคแรก “ผู้ใดลงมือกระทําความผิดแต่กระทําไปไม่ตลอด หรือกระทําไปตลอด แล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทําความผิด”

มาตรา 288 “ผู้ใดฆาผู้อื่น ต้องระวางโทษ”

วินิจฉัย

ตามบทบัญญัติมาตรา 59 วรรคแรก ที่ว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้มีการกระทําซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด ซึ่งคําว่าได้มีการกระทํานี้ จะต้องเป็นการกระทําที่เลยขั้นตระเตรียมการ มาจนถึงขั้นลงมือกระทําความผิดแล้ว เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 จะต้องมี องค์ประกอบที่สําคัญคือการ “ฆ่า” ซึ่งคําว่า “ฆ่า” นั้น หมายถึง การลงมือกระทําและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้คนตาย ถ้าการลงมือกระทํานั้นได้กระทําไปไม่ตลอดหรือกระทําไปตลอดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลคือไม่ทําให้ ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทําก็จะมีความผิดฐานพยายามกระทําความผิดตามมาตรา 288 ประกอบมาตรา 80

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่เอมีเจตนาฆ่าบี และได้วางแผนโดยเอายาพิษผสมในขวดน้ำดื่ม เตรียมจะเอาไปให้บีดื่มและได้วางขวดน้ำนั้นไว้ในห้องนอนของเอนั้น การกระทําของเอถือว่ายังอยู่ในขั้น ตระเตรียมการเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นลงมือกระทําผิด จะถือว่าการกระทําของเอเป็นการลงมือกระทําความผิดแต่ กระทําไปไม่ตลอด หรือกระทําไปตลอดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลไม่ได้ ดังนั้น เอจึงไม่มีความผิดฐาน พยายามฆ่าบี

ส่วนการที่หนึ่งได้เข้าไปในห้องนอนของเอแล้วหยิบเอาขวดน้ำที่ผสมยาพิษไปดื่มทําให้หนึ่งถึง แก่ความตายนั้น ความตายของหนึ่งมิได้เกิดจากการกระทําของเอ เพราะเอไม่มีเจตนาฆ่าหนึ่ง และจะถือว่า เป็นการกระทําโดยพลาดของเอตามมาตรา 60 หรือเป็นการกระทําโดยประมาทของเอตามมาตรา 59 วรรคสี่ ก็ไม่ได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะเอยังไม่ได้ลงมือกระทําความผิดนั่นเอง ดังนั้น กรณีตามอุทาหรณ์ เอจึงยังไม่มีความผิด ต่อชีวิตฐานใดเลย

สรุป เอไม่มีความผิดต่อชีวิตฐานใดเลย

Advertisement