LAW2009 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม S/2561

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2009 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ฯลฯ

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. นายก้องตกลงให้นายเก้งยืมรถแทรกเตอร์ไปไถนาเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อนายเก้งใช้รถแทรกเตอร์คันดังกล่าวไปได้หนึ่งเดือน นายกวางเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเกิดรถแทรกเตอร์เสีย จึงได้มาขอยืม รถแทรกเตอร์จากนายเก้งเพื่อใช้ชั่วคราวในช่วงที่เอารถแทรกเตอร์ของนายกวางไปซ่อม นายเก้ง เห็นว่าบ้านของตนเองกับนายกวางอยู่ติดกัน ถ้าตนจะเอารถแทรกเตอร์ของนายก้องคืนเมื่อไหร่ ก็สามารถให้นายกวางเอาคืนได้ทันที จึงให้นายกวางยืมรถแทรกเตอร์คันดังกล่าว ต่อมาเกิดฝนตกหนัก ทําให้น้ำท่วมทั้งตําบลอย่างฉับพลัน ทําให้รถแทรกเตอร์และเครื่องยนต์การเกษตรอื่น ๆ ของชาวบ้าน ทั้งตําบลนั้นเสียหายทั้งหมด ดังนี้ นายก้องจะเรียกให้นายเก้งรับผิดในความเสียหายของรถ แทรกเตอร์คันดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 640 “อันว่ายืมใช้คงรูปนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว”

มาตรา 641 “การให้ยืมใช้คงรูปนั้น ท่านว่าย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืม”

มาตรา 643 “ทรัพย์สินซึ่งยืมนั้น ถ้าผู้ยืมเอาไปใช้การอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติแก่ ทรัพย์สินนั้น หรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญาก็ดี เอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยก็ดี เอาไปไว้นานกว่าที่ควร จะเอาไว้ก็ดี ท่านว่าผู้ยืมจะต้องรับผิดในเหตุทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือบุบสลายไปอย่างหนึ่งอย่างใด แม้ถึงจะเป็น เพราะเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั้นเอง”

วินิจฉัย

ตามอุทาหรณ์ การที่นายก้องตกลงให้นายเก้งยืมรถแทรกเตอร์ไปไถนาเป็นเวลา 3 เดือนนั้น สัญญายืมรถแทรกเตอร์ระหว่างนายก้อง และนายเก้งเป็นสัญญายืมใช้คงรูปตามมาตรา 640 และมาตรา 641 ซึ่ง นายเก้งผู้ยืมย่อมมีสิทธิครอบครองและใช้สอยรถแทรกเตอร์ได้ตามสิทธิของผู้ยืม แต่จะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินที่ยืม รวมทั้งไม่ประพฤติผิดหน้าที่ของผู้ยืม คือต้องไม่เอาทรัพย์สินที่ยืมไปใช้การอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติของ ทรัพย์นั้นหรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญา ต้องไม่เอาทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย และต้องไม่เอาทรัพย์สินที่ยืมไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้ผู้ยืมกระทําผิดหน้าที่ของผู้ยืมดังกล่าว ผู้ยืมจะต้องรับผิดในความสูญหาย หรือบุบสลายของทรัพย์สินที่ยืม แม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ตาม ตามมาตรา 643 เว้นแต่ผู้ยืมจะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง

การทนายเก้งได้ให้นายกวางยืมรถแทรกเตอร์คันดังกล่าวของนายก้องไปใช้นั้น ย่อมถือว่าเป็น กรณีที่ผู้ยืมเอาทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย จึงเป็นการประพฤติผิดหน้าที่ของผู้ยืมตามมาตรา 643 ดังนั้น เมื่อปรากฏว่ารถแทรกเตอร์คันดังกล่าวเสียหาย นายเก้งผู้ยืมจึงต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น แม้จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการที่รถแทรกเตอร์คันดังกล่าวได้รับความเสียหายนั้น เป็นเพราะเกิดฝนตกหนักทําให้น้ำท่วมทั้งตําบลอย่างฉับพลัน ทําให้รถแทรกเตอร์และเครื่องยนต์การเกษตรอื่น ๆ ของชาวบ้านทั้งตําบลนั้นเสียหายหมด นายเก้งจึงสามารถอ้างได้ว่าถึงแม้ว่าตนจะไม่ได้เอารถแทรกเตอร์คันดังกล่าว ให้นายกวางยืมไปใช้และเก็บไว้ที่บ้านของตนเอง รถแทรกเตอร์คันดังกล่าวของนายก้องก็คงจะต้องเสียหายอยู่นั้นเอง กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 643 ตอนท้ายที่นายเก้งย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ดังนั้น นายก้องจะเรียกให้นายเก้งรับผิดในความเสียหายของรถแทรกเตอร์ดังกล่าวไม่ได้

สรุป

นายก้องจะเรียกให้นายเก้งรับผิดในความเสียหายของรถแทรกเตอร์คันดังกล่าวไม่ได้